Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení

Pokyny pro úpravu textů ve FN

Vážení přispěvatelé a přispěvatelky sborníku Fontes Nissae!

Jsme potěšeni Vaším zájmem seznámit veřejnost s výsledky Vašich výzkumů či se zprávami o regionální literatuře. Pro snazší zpracování textů Vás žádáme o dodržení těchto pokynů:

Příspěvky odevzdávejte jak tištěné, tak na disketě nebo na CD-ROMu, nejlépe ve Word 6.0 s příponou *.doc či *.rtf tak, že přílohy (grafy, tabulky, fotografie v elektronické podobě) vždy přiložíte odděleně. Při zasílání více souborů napište jejich název na elektronický nosič. Nezapomeňte přiložit své aktuální personálie (jméno a příjmení, akademický titul, podle zájmu adresu zaměstnavatele, telefonické či e-mailové spojení, event. Vaši domácí adresu).

Grafická podoba:

- text vždy pouze na jedné straně listu A4, max. 30 řádků na stránku

- řádkování: 1,5 v hlavním textu, v poznámkách řádkování jen 1,0

- velikost písma: 14 pt. v hlavním textu, v pozn. aparátu 12 pt.

- typ písma: Times New Roman, bez dalších úprav (kurzíva jen v citovaných pasážích, nepodtrhávat, ne písmo tučné, prostrkané či prokládané)

- pouze odstavce ukončujte klávesou “Enter”!

- bez automatického číslování stran (stránky číslujte pouze na výtisku vpravo nahoře arabskými číslicemi)

- styl: „normální“

- poznámky pod čarou, číslované kontinuálně arabsky, zpravidla na konci věty

- text dále graficky neupravujte (bez zvláštních bloků, nadpisů na šedém pozadí, atp.)

Obrazové přílohy s příponou *tiff, v kvalitním rozlišení (600 DPI), dodejte na nosiči CD (s popiskami v příloze). Seznam očíslovaných příloh (s vyznačením původu, resp. autorství) uveďte zvlášť a opatřete je stručnou popiskou. Zajistěte si svolení k publikování materiálů získaných institucionálně či soukromě.

Způsob citace pramenů a literatury:

- podle vzoru ČČH (příklady viz níže)

- zkratky názvů archivů, edicí a odborných časopisů či jiných tiskovin rozepište v pozn. aparátu: při první citaci uveďte celý název, v závorce zkratku pro všechny případy vždy stejnou

- citace archivních fondů v pořadí: název archivu, fond, karton č., sign., evid. č. (apod.)

Resumé, abstrakt:

- text resumé pro překlad do němčiny nutno dodat v českém jazyce v rozsahu 1 strany A4, abstrakt pro překlad do angličtiny v max. rozsahu 300 znaků

- pro webovou prezentaci můžete poskytnout rozšířené resumé v češtině

Autoři jsou zodpovědni za korekturu a faktografickou i jazykovou správnost. Redakční rada upozorňuje, že zaslané texty jsou lektorovány. Proto si vyhrazuje možnost vrátit příspěvky k přepracování, v případě pozdního dodání je neotisknout. Obrazový materiál poskytnutý pro přílohy, diskety, nosiče CD-ROM či DVD na požádání vracíme. Poskytujeme 10 ks separátů. Přeje-li si přispívající více kusů, nechť včas oznámí požadovaný počet (další separáty budou vyrobeny na vlastní náklady objednávající/-ho).

Děkujeme za dodržení těchto pokynů a těšíme se na Vaše příspěvky.

Upozorňujeme autory, že publikované texty jsou lektorovány a recenzovány. Mohou být vráceny k přepracování. Posudky k odevzdaným textům si lze vyžádat u redakční rady FN.

Redakční rada Fontes Nissae

Doporučené způsoby citování v poznámkovém aparátu u monografie, vícesvazkového díla, sborníku, studie, edice a denního tisku: [1]

 

 

Petr ČORNEJ, Velké dějiny zemí Koruny české V, 1402–1437, Praha–Litomyšl 2000, s. 56–74

Zdeněk BOHÁČ, Struktura feudální pozemkové držby v Čechách na prahu husitské revoluce, FHB 7, 1984, s. 7–42

Miloslav POLÍVKA – Dušan TŘEŠTÍK, Nástin vývoje české šlechty do konce 15. století, in: Struktura feudální společnosti na území Československa a Polska do přelomu 15. a 16. století, Praha 1984, s. 99–133

Edice pramenů: Archiv český I, Praha 1840, s. 28 (dále jen AČ)

Denní tisk: Lidové noviny, 13. 11. 1929, s. 2[1] V případě, že v poznámkách pod čarou následuje odkaz na předcházející, již plně citované dílo, uvádí se zkrácený název. Pokud se týž autor (ať už s tímže nebo jiným dílem) vyskytuje níže v poznámkách znovu, není třeba uvádět jeho plné jméno znovu (tedy jen F. ŠMAHEL). Zkratky periodik českých či zahraničních je třeba uvést v celém názvu při jejich první citaci, pak už pouze ve zkratce.