Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení

Poslání sborníku Fontes Nissae - Prameny Nisy

 

Poslání sborníku Fontes Nissae bylo objasněno již v prvním čísle v roce 2000:

 

Dostáváte do rukou nový regionální sborník, který je výsledkem společného úsilí institucí, jejichž stěžejním posláním je odborná péče o kulturní dědictví a především minulost kraje v povodí řeky Nisy.

Vodní tok odedávna přitahoval lidské pokolení k budování sídel, cest a středisek života a zároveň tvořil hranice i místa trvalého setkávání obyvatel územních či státních celků i národních společenství. Na konci dvacátého století se jméno řeky Nisy stalo názvem jednoho z moderních Euroregionů na pomezí tří států. Jeho obyvatelé hledají podobu spolupráce a lidského soužití v duchu demokratických zásad a představ otevřených občanských společností. Kvalita každé spolupráce a vztahů je vždy ovlivněna stavem vzájemného poznání a vzdělanosti. Mezi nejzákladnější znalosti o společnosti i regionu patří poznání minulosti, k němuž má nové periodikum přispět. Hlavním centrem naší pozornosti bude Liberecko a Jablonecko, rozprostírající se na území dvou dosavadních okresů. Již z povahy historického bádání však vyplývá, že regionální historický sborník nemůže zůstat teritoriálně omezen na úzkou oblast podél pramenů řeky Nisy. Pozornost bude proto věnovat širšímu regionu i s přesahem za dnešní státní hranice a stejně tak širším otázkám zajímajícím historickou vědu na přelomu dvou tisíciletí.

Hlavním motivem vzniku nového periodika, které by měli zájemci o minulost dostávat do rukou jedenkrát do roka, je potřeba seznamovat s výsledky nových výzkumů historiků a archivářů i studentů historie. Fontes Nissae může navázat na výsledky publikační činnosti českých historiků po roce 1945, soustředěné do Sborníku Severočeského muzea (řada Historia), jehož jedenáct čísel vyšlo v rozmezí let 1958–1993. Inspiraci a bohaté faktografické znalosti mohou dnešní historici hledat také v pracích pilných německých vlastivědných pracovníků před rokem 1945. Ke vzestupu odborného zájmu o minulost v posledním desetiletí přispěl vznik nového odborného pracoviště historie v podobě katedry dějepisu na liberecké Pedagogické fakultě. Nově orientované výzkumy pedagogů i studentů by nebylo možné realizovat bez kvalitního zpracování a zpřístupňování pramenných fondů okresních archívů v Liberci a Jablonci nad Nisou a bez úplného otevření bohatých knižních fondů Státní vědecké knihovny v Liberci, kde moderní katalogizace staré německé literatury nabízí nové možnosti pro zpracování dějin regionu i dějin Němců v českých zemích. Od roku 1993 jsou pravidelně formou sborníků publikovány výsledky bádání historiků celého ERN, vydávané historickou komisí Euroregionu Nisa. Kromě publikace výsledků historických výzkumů a zpracování pramenů a dokumentace bude sborník také formou zpráv o literatuře seznamovat s historiografickými počiny dalších badatelů a institucí, věnovaných dějinám kraje.

Vydavatelé sborníku věří, že propojení důležitých center oboru historie a spolupráce s dalšími odbornými pracovišti i jednotlivci v oblasti přinese zkvalitnění výzkumné práce. Od vydávání regionálního historického periodika, určeného nejenom odborníkům, ale všem zájemcům o dějiny, si pak slibují obecný vzestup historického vědění, který je pro společnost sjednocující se a zároveň velmi složité Evropy jistě nezbytný.

Předpokládáme, že toto sdělení ukazuje i po devíti letech jasně vymezuje smysl existence i samotnou badatelskou orientaci – zůstává přeshraniční, zasahuje region, ale neomezuje se ryze na něj. Chronologické rozpětí je široké, prostor je věnován studiím a materiálům i zprávám o odborné (také regionální) literatuře od pravěku do 20. století, rovněž multioborovost je vítána. Také z hlediska autorského jde o sborník s roční periodicitou otevřený: do FN již přispěli historikové ze SRN, Švýcarska, Rakouska a Velké Británie.

Ve FN byly publikovány části zdařile obhájených diplomních prací, stejně jako abstrakty všech diplomních prací, jež byly dokončeny na katedře dějepisu/historie od roku 1995 včetně.

Všechny texty od počátku procházejí interním a externím recenzním řízením, věcnou a jazykovou korekturou. Recenzní posudky zpracovávají dva autoři, kteří nejsou členy redakce FN, ani instituce zaměstnávající autora textu. Redakce přijímá pouze práce založené na archivním či terénním odborném výzkumu, nikoli samoúčelné kompiláty.

Redakční rada a redakční okruh (celkem deset osob, pouze tři jsou v pracovním poměru ve vydavatelské instituci) jsou složeny výhradě z odborníků – vyučujících z univerzit, archivářů a knihovníka.

Každé číslo FN obsahuje seznam přispěvatelů a potřebné kontakty na ně.

Obsah sborníku byl od počátku zveřejňován na webových stránkách Státního okresního archivu v Liberci a katedry dějepisu FP TU v Liberci.

Pokyny pro zpracování textů byly autorům taktéž uváděny od prvních čísel a redakce se podle nich stále řídí. Původní vědecké stati vždy přesahují polovinu stran každého vydání sborníku.

Od počátku jsou odborné stati doprovázeny německým resumé, od č. 9/2008 přibyl i anglický abstrakt.

Sborník FN obdržel od počátku svého vydávání ISBN a také ISSN, vydavatelské oprávnění má Technická univerzita v Liberci, spoluvydavateli jsou Státní okresní archiv Liberec, Státní okresní archiv v Jablonci nad Nisou a Krajské vědecká knihovna v Liberci.

Od prvního vydaného čísla FN byl tento sborník zmiňován v prestižním a nejznámějším z domácích odborných periodik, v Českém časopisu historickém. Reakce na jeho obsah se objevily jak v populárně-historické revui Dějiny a současnost (Z. Hojda), tak opakovaně v Archivním časopisu (I. Navrátil).

Milan Svoboda