Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení

CSVztahy 1996-97

Sborník, který veřejnosti předkládáme, obsahuje hlavni referáty, přednesené na seminářích v Liberci v letech 1996 a 1997. Od roku 1991 se vždy v posledním prázdninovém týdnu setkávají na půdě Pedagogické fakulty čeští a slovenští historikové, politologové a učitelé dějepisu k rokování o česko-slovenských vztazích v minulosti. V diskusích je věnována pozornost také současným proudům a změnám ve společnosti, ovlivňujícím postavení historiografie i dějepisu na školách v obou zemích.

Po rozdělení Československa přijížděli na semináře slovenští historikové, chyběli zde však slovenští učitelé, pro něž se cesta do jiného státu stala příliš nákladná. V roce 1997 se díky podpoře Open Society Fund podařilo obnovit tradici z počátků seminářů a v diskusi opět zazněly názory slovenských pedagogů. Vzájemná informovanost o stavu historiografie tak nezůstává omezena na úzký okruh odborníků a rozšiřuje se do řad skupiny, která je přímo zodpovědná za vzdělanost mladé generace na základě poznatků moderní evropské vědy.

Z libereckých seminářů byly doposud publikovány pouze referáty prvých dvou ročníků (pod titulem „Cestami česko-slovenské vzájemnosti" rydala v r. 1993 Masarykova akademie Liberec). Předkládaným sborníkem katedra dějepisu PF TUL plní svůj dluh i slib, daný účastníkům.

Náš dík patří odbornému garantu seminářů prof. dr. Robertu Kvačkovi, česko-slovenské komisi historiků, pod jejíž záštitou se semináře konají, a v neposlední řadě Open Society Fund, bez jejíhož přispění by sborník nemohl být vydán.

Miloslava Melanová

alt