Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení

Historie 2005

K jedenáctému ročníku

Celostátní vědecké studentské konference

Druhá desítka studentských vědeckých konferencí se začala v Liberci. Zdejší katedra dějepisu Fakulty pedagogické Technické univerzity měla čest hostit ve dnech 8. a 9. prosince 2005 celkem 21 studujících a jejich školitele či zástupce téměř ze všech historických pracovišť v České republice. Záštitu nad konferencí převzali prof. ing. Vojtěch Konopa, CSc., rektor Technické univerzity, a hejtman Libereckého kraje, Petr Skokan. Pozvání přijal také děkan Fakulty pedagogické, PhDr. ing. Miloš Raban, Th.D. Všichni tři pomohli konferenci rovněž finančními příspěvky. Jednání proběhlo také díky spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou a Univerzitní knihovnou v Liberci.

Mladí soutěžící měli možnost prokázat jak heuristické, metodologické a interpretační dovednosti, tak promyšlenou volbu témat, jež svou novostí nebo nezpracovaností zaujaly. Dvoudenní setkání ukázalo, že obojího jsou schopni. Chronologicky byly příspěvky rozčleněny a poměrně zastoupeny od středověku po moderní dějiny (viz program). Tematicky se obíraly politickými, právními, náboženskými a kulturními dějinami, zčásti kastelologií, dějinami zemědělství a dějinami věd a techniky. Obsáhly dějiny regionální, celozemské, evropské i obecné, přičemž se ukázala snaha funkčně propojit také tyto roviny pro historickou komparaci. Někteří referenti využili možnosti počítačové prezentace k doložení svých tezí nebo k upřesnění svých sdělení. Vystoupení lze hodnotit coby kultivovaná; ostatně všechny práce byly uznány hodnotící komisí jako dobré; některé se jevily jako vynikající. Tato skutečnost vychází jak z úrovně jednotlivých pracovišť, tak z odborné profilace těch vedoucích soutěžních prací, již se svým studentkám a studentům intenzívně věnovali.

Sympatickým rysem se stává nejen schopnost studujících pracovat s nejrůznějšími typy pramenů, ale i znalost cizojazyčné odborné literatury. Je potřebná zvláště tam, kde citelně chybějí výzkumy české historiografie. Ocenění zaslouží výběr témat vesměs málo zpracovávaných, případně dosud opomíjených, zdánlivě okrajových. Proto bylo možno setkat se se snahou originální interpretace, jež však nemusí být vždy funkční, jakkoli je podpořena teoriemi západoevropského dějepisectví. Výsledky takových pojetí mohou vyznívat diskutabilně, náležejí ovšem k myšlení osobnostně a profesně vyzrávajících tvůrců. Ti sami snad ještě některé své teze přehodnotí v souvislosti s dalším výzkumem. Z diskusí při obhajobě prací vyplynula výrazná poučenost o pojednávaných tématech. Zřejmě vyrůstá generace neobávající se polemik s autoritami domácími a zahraničními stejně jako kriticky sledující připomínky oponentských posudků. Řada nadějných badatelů je vybavena odbornými znalostmi, dovednostmi, ale i nepřehlédnutelným sebevědomím. Nechť je oporou takového vystupování jak suma relevantních znalostí, tak všech kritických dovedností coby předpokladu každé přínosné práce vycházející z historikovy dílny.

Otištěné příspěvky, vybrané k ocenění hodnotící historickou komisí (viz soupis jejích členů), mohou být svým autorům i autorkám zadostiučiněním za vynaloženou námahu.[1] Ostatním zájemcům o bádání v oboru historie ať jsou a zůstávají motivací ke studiu i radosti z poznávání této obsáhlé disciplíny.

Milan Svoboda[1] Texty zůstávají v podobě předložené autory. Redakční zásahy spočívají v opravě gramatiky a ve sjednocení poznámkového aparátu. Po dohodě s autory prací, jež se mezi první jedenáctkou neumístily, otiskujeme aspoň resumé těchto příspěvků. I za ně díky.

alt