Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení

Přednášky pro veřejnost

Pravdavitezi Liberec plakat page 001

Sdružení historiků České republiky - regionální pobočka Liberec

shcr logo zluta koule

Statut CSVK 2014

 

ČLÁNEK I

Termín a místo konání

CSVK 2014 pořádá Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci ve čtvrtek a pátek 23.–24. dubna 2015. Odborná část CSVK se koná v prostorách Krajské vědecké knihovny v Liberci.

Garantem CSVK 2014 je PhDr. Milan Svoboda, Ph.D., odborný asistent KHI FP TUL, tel. 485 354 227, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ; dotazy lze v krajním případě směřovat také na sekretariát KHI: 485 354 224, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

ČLÁNEK II

Podmínky účasti

Konference se mohou účastnit jak občané ČR, tak studující z jiných států světa ovládající češtinu.
Jednotlivá odborná pracoviště (katedry historie, historické ústavy) vysílají na CSVK nejvýše dva zástupce z řad studentů bakalářského či magisterského vzdělávacího programu v oboru historie. Do konferenčního jednání nejsou přijímány práce doktorandů. Každá práce může mít pouze jednoho autora.

Soutěžní příspěvky se mohou týkat kteréhokoli historického období nebo tématu.

Výběr studentských prací zasílaných do soutěže je ryze v kompetenci vysílajícího pracoviště, které ručí za původnost a kvalitu odevzdávané práce. Do soutěže není možné zaslat text již publikovaný nebo k vydání přijatý či schválený. Může se jednat jak o práce semestrální či ročníkové, tak o kapitoly již obhájených bakalářských či neobhájených magisterských prací. Texty by měly být odevzdány přednostně v českém jazyce, v případě studentů ze Slovenské republiky ve slovenštině.

Soutěžní práce mohou mít rozsah nejvíce 30 normostran (tj. 54 000 znaků celkem). Započítává se do nich jak hlavní text, tak poznámkový aparát. Soupis pramenů a literatury se do celkového počtu normostran nezapočítává. K soutěžní práci lze přiložit tabulky, grafy, obrázky, edice textů, jež se do celkového rozsahu soutěžní práce také nezapočítávají. Práce musí být opatřena českým resumé v rozsahu max. 1 normostrany (tj. 1 800 znaků).

Soutěžní práce jsou přijímány v podobě elektronické, jež bude zveřejněna na webových stránkách KHI FP TUL, i fyzické, tj. tištěné. Obojí je třeba zaslat pořádající instituci nejpozději do 28. února 2015 v tištěné i elektronické verzi na uvedenou e-mailovou a poštovní adresu. Každá soutěžní práce bude zaslána ve třech vyhotoveních. V případě zpožděného poštovního doručení rozhoduje datum odeslání, tj. razítko pošty, z níž je zásilka odesílána, musí nést ještě únorové datum. Práce jsou zasílány výhradně na poštovní adresu pořádajícího pracoviště, tj. katedry historie FP TUL.

Elektronická podoba textu není přednostně stanovena; může být ve formátech rtf, doc, docx, ev. i pdf. Elektronická verze musí však být zcela totožná s tištěnou podobou soutěžní práce, již soutěžící opatří svým podpisem. Soutěžící bude evidován pořádající institucí a obdrží od ní vyrozumění o přijetí práce do CSVK 2014.

Ke každé soutěžní práci musí být přiložen posudek vedoucí/vedoucího s explicitně vyjádřeným hodnocením předloženého díla a s doporučením k jeho prezentaci. Bez tohoto (školitelského) posudku nebude studentská práce přijata do soutěže.

ČLÁNEK III

Hodnocení předložených prací

Soutěžní práce je prezentována pouze autorem/autorkou (zastoupení není možné) v limitu nepřesahujícím 15 minut. Elektronická prezentace (ppt) se doporučuje, není však povinná. Následuje diskuze k tématu v rozsahu max. 15 minut.

Pořádající instituce se zavazuje, že oponentské posudky soutěžící obdrží nejpozději 3 dny před konáním CSVK. S posudky se lze seznámit na webových stránkách pořádající instituce a také během soutěže v písemné podobě. Stejně je tomu i v případě soutěžních prací.

Každé odborné pracoviště, jež do soutěže smí vyslat nejvíce dva studující, vybere pedagoga (pedagogy), kteří se soutěže zúčastní. Vybere také jednoho člena budoucí hodnotící komise, jehož jméno nahlásí pořádající instituci do 31. ledna 2014. V případě, že pořadatel CSVK po uplynutí tohoto termínu neobdrží jméno vybraného budoucího hodnotitele, má se zato, že vysílající instituce o místo v hodnotící komisi nemá zájem.

Hodnotící komise zvolí v den zahájení konference předsedu (předsedkyni), jenž (jež) bude řídit její práci. Funkce je čestná, nehonorovaná a nenárokovatelná.

Hodnotící komise rozhoduje o pořadí a ocenění soutěžních prací tajným hlasování. Je usnášeníschopná pouze tehdy, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny hodnotitelů nahlášených do této komise.

Z jednání hodnotící komise se pořizuje zápis, který přítomní členové na znamení svého souhlasu podepíší. Poté bude záznam zveřejněn.

ČLÁNEK IV

Publikování výsledků CSVK 2014

Výsledky konferenčního setkání budou publikovány elektronicky i tiskem. Nejlepší studentské práce budou otištěny celé, ostatní pouze v resumé. Sborník vítězných studentských prací je povinen uspořádat a zveřejnit pořadatel CSVK.

Rukopisy odevzdaných soutěžních prací lze na požádání vrátit. Posudky se nevracejí.

ČLÁNEK V

Odměna autorům či autorkám vítězných prací

První tři nejlépe hodnocení obdrží od pořádající instituce ocenění v podobně hmotného daru. Toto ocenění není nárokovatelné.

Po vyhlášení výsledků soutěže následuje tradiční vyhlášení Ceny Josefa Šusty za nejlepší studentskou práci prezentovanou a obhájenou na CSVK.