Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení

Přednášky pro veřejnost

Pravdavitezi Liberec plakat page 001

Sdružení historiků České republiky - regionální pobočka Liberec

shcr logo zluta koule

Žité dějiny

Žité dějiny (pamětnická setkání v Liberci)

Projekt Žité dějiny katedry historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzityLiberci je zaměřen na organizaci setkání s pamětníky určených vysokoškolským studentům i ostatní veřejnosti a na internetovou prezentaci těchto setkání. Webové stránky přinášejí autorizované zápisy vystoupení spolu s vybranými dokumenty a fotografiemi vztahujícími se k jednotlivým pamětníkům i k událostem, o kterých vydávají svědectví. Postupně budou publikovány i další dokumenty či svědectví pamětníků, které se podařilo a podaří shromáždit pracovníkům katedry v rámci jejich výzkumu, případně studentům katedry historie FP TU v Liberci při zpracování diplomových, bakalářských či jiných prací. Projekt je podporován nadačním příspěvkem Vzdělávací nadací Jana Husa v rámci programu Cursus innovati (číslo projektu CI 11/12).

 

Informace o projektu

Svědectví pamětníků, ať již dochovaná v memoárové literatuře a ve formě deníků nebo získaná metodou oral history, jsou důležitým zdrojem historického výzkumu, která doplňují a v některých případech i nahrazují jiné typy pramenů, především dokumenty úřední provenience. Pamětník je nejenom zdrojem vzpomínek na určité události, ale v jeho osobním archivu se může nacházet mnoho cenných, často jinde nedochovaných nebo nepřístupných materiálů. Setkávání a diskuse s pamětníky představují zároveň vhodné doplnění kursůsoudobých dějin umožňující k prezentovaným tématům lépe připoutat pozornost studentů. Ti se díky nim také blíže seznamují s metodou oral history.

Obou výše uvedených faktorů si jsou členové katedry historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci (FP TUL) vědomi. Již několik let katedra pořádá pamětnická setkání, která jsou většinou posluchači oceňována, diskuse s pamětníky probíhají též v rámci historických exkurzí (Památník Lidice, Terezín, Památník Vojna u Příbrami atd.) a standardní výuky soudobých dějin. S pamětníky samozřejmě intenzivně pracují jak členové katedry specializující se na soudobé dějiny, tak studenti, jejichž bakalářské či diplomové práce jsou takto zaměřeny.

Samotný projekt Žité dějiny se zrodil v roce 2009, kdy katedra historie PF TUL uspořádala ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, obecně prospěšnou společností Živá paměť a knihovnou samizdatové a exilové literatury Libri prohibiti sídlící v Praze takto nazvaný cyklus diskusních setkání s pamětníky. Jeho cílem bylo seznámit veřejnost, především studenty, s formami perzekuce v našich soudobých dějinách prostřednictvím výpovědí jejich obětí. Těžiště výše uvedených setkání spočívalo v líčení pronásledování, kterému byli hosté setkání vystaveni, to ovšem bylo zakotveno do jejich celkového životního příběhu, případně i opozičního působení. Základem jednotlivých setkání bylo vyprávění pamětníka, který se stal obětí perzekuce ze strany nacistického nebo komunistického režimu. Jejich individuální životní příběhy byly na úvod zařazeny do obecného historického kontextu moderátorem setkání, který též usměrňovat diskusi. V rámci tohoto cyklu vystoupili bývalý student uvězněný v roce 1939 po zavření českých vysokých škol v koncentračním táboře Sachsenhausen (Vojmír Srdečný), žena vězněná pro svůj židovský původ v Terezíně a v Osvětimi (Marta Kottová), čerství maturanti nuceně nasazení v době druhé světové války u jednotky tzv. luftschutzu v Říši (René Šírek a Česlav Roubíček), členka národně socialistické strany vězněná v padesátých letech (Růžena Košková-Krásná) a disidenti věznění v období tzv. normalizace za vydávání, resp. šíření samizdatu (Jiří Gruntorád a Václav Umlauf).

Poslední dvě setkání již nebyla zaměřena na perzekuci. Liberec navštívil Miroslav Tyl, v 60. letech významný studentský aktivista, v období tzv. normalizace disident a v r. 1990 mluvčí Charty 77. Speciální podobu mělo poslední setkání v prosinci 2009, které se uskutečnilo formou pódiové diskuse s některými pedagogy Technické univerzity v Liberci, kteří se v r. 1989 angažovali ve studentském hnutí. Nutno ovšem říci, že též předchozí pamětnická setkání překračovala rámec „pouhého“ vzpomínání na pronásledování.

V roce 2011 podpořila projekt Žité dějiny nadačním příspěvkem Vzdělávací nadací Jana Husa v rámci programu Curcus innovati (číslo projektu CI 11/12). Pro následující dva roky (2012 a 2013) tak poskytla katedře historie FP TUL finanční prostředky jak na vlastní pořádání setkání, tak na prezentaci výstupů z těchto setkání na webu katedry. V těchto dvou letech se uskutečnilo devět pamětnických setkání. Zúčastnili se jich liberečtí disidenti v období tzv. normalizace Jiří Fajmon a Leoš Mayer, hokejová legenda a politický vězeň Augustin Bubník, františkářský kněz vězněný na počátku šedesátých let a působící v období tzv. normalizace na Liberecku Pavel Antonín Kejdana a historička umění Hana Seifertová, v letech 1958 až 1970 ředitelka Oblastní galerie v Liberci. Na jednom ze setkání opět vystoupil Václav Umlauf, který se tentokráte zaměřil na listopadovou revoluci 1989 a období krátce po něm, kdy působil jako volební zmocněnec Občanského fóra pro Jihomoravský kraj. Historik umění Petr Spielmann přiblížil své osobní zážitky z přátelství s řadou německy mluvících malířů. Setkání se jako pamětníci zúčastnili i tři historici. Adéla Gjuričová z ústavu pro soudobé dějiny AV ČR vzpomínala na pobyt v Íránu, kde se ocitla jako manželka českého diplomata v době velkých demonstrací po prezidentských volbách v roce 2009, a Prokop Tomek z Vojenského historického ústavu v Praze na své působení v mezinárodní organizaci na ochranu lidských práv Amnesty International. Profesor Robert Kvaček z domácí katedry historie vyprávěl o místě sportu ve svém životě z pozice fanouška i aktivního sportovce. Výše uvedená setkání se uskutečnila ve spolupráce s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci, většinou též na její půdě, setkání s Petrem Spielmannem proběhlo v Oblastní galerii v Liberci v součinnosti s touto institucí. Na přípravě setkání i webové prezentace se podstatnou měrou podíleli studenti katedry historie FP TU v Liberci (řazeno abecedně Veronika Čermáková, Nikola Hauserová, Pavla Rosinová, provdaná Zemínová, Markéta Těthalová). Součástí cyklu byla i přednáška jednoho z řešitelů projektu Jaroslava Pažouta o problematice využití oral history v odborném výzkumu i pedagogické praxi.

Na těchto webových stránkách jsou prezentovány výstupy z uvedených setkání. Je zde možno nalézt především autorizované záznamy pamětnických vystoupení (v upravené verzi formou parafrází i přímých citací, autentické záznamy jsou případnému zájemci k dispozici ke studiu na katedře historie) spolu s vybranými dokumenty a fotografiemi vztahujícími se k jednotlivým pamětníkům i k událostem, o kterých vydávají svědectví. (Pouze v případě setkání s profesorem Kvačkem jsme nemohli zveřejnit záznam ze setkání kvůli selhání nahrávacího zařízení. Místo toho je zde zpřístupněn záznam jeho pamětnického vystoupení, které se uskutečnilo v roce 2006 v Ústí nad Labem). Počítáme s tím, že bychom tohoto prostoru mohli do budoucna využít též k publikování dalších dokumentů či svědectví pamětníků, které se podařilo a podaří shromáždit pracovníkům katedry v rámci jejich výzkumu, případně studentům katedry historie FP TU v Liberci při zpracování diplomových, bakalářských či jiných prací. Věříme, že zveřejňování přepisů setkání i dokumentace na webových stránkách projektu přispěje k zachování historické paměti a umožní využití těchto materiálů ze strany dalších zájemců.

 

 

Vojmir srdecny small Vojmír Srdečný    Kottova Marta new small Marta Kottová
český student, vězněný po 17. listopadu 1939 v koncentračním táboru Sachsenhausen žena, vězněna pro svůj židovský původ v době druhé světové války v Terezíně a v Osvětimi

 

ReneSirekCeslavRoubicek small René Šírek a Česlav Roubíček
   RuzenaKrasna small Růžena Košková-Krásná
čeští maturanti nuceně nasazení v době druhé světové války u jednotky tzv. luftschutzu (protiletecké ochrany) v Kielu politická vězenkyně padesátých let odsouzená za působení v Československé straně národně socialistické

 

JiriGruntorad small Jiří Gruntorád
   VaclavUmlauf small Václav Umlauf
disident, vězněný v období tzv. normalizace, ředitel knihovny samizdatové a exilové literatury Libri prohibiti disident, vydavatel samizdatu, vězněný v období tzv. normalizace, v r. 1990 činný v jihomoravském OF

 

MiroslavTyl small Miroslav Tyl
   17 listopad small 17. listopad 1989
studentský aktivista 60. let, disident, v r. 1990 mluvčí Charty 77, křesťanskodemokratický politik diskusní setkání s pedagogy Technické univerzity v Liberci, kteří se v r. 1989 angažovali ve studentském hnutí

 

JiriFajmonLeosMayer small Jiří Fajmon s Leoš Mayer
   Augustin Bubnik small Augustin Bubník
liberečtí disidenti perzekuovaní za své aktivity (vydávání samizdatu, účast na demonstracích atd.) hokejový reprezentant, vězněný na konci 40. let a v padesátých letech

 

Antonin Kejdana small Antonín Pavel Kejdana    Adela Gjuricova small Adéla Gjuričová
františkánský kněz, vězněný na počátku 60. let, od 70. let působící na Liberecku historička z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, pobývající v letech 2006 - 2009 v Iránu

 

Hana Seifertova small Hana Seifertová    Prokop Tomek small Prokop Tomek
historička umění, v letech 1958 až 1970 ředitelka Oblastní galerie v Liberci historik z Vojenského historického ústavu v Praze, v letech 1997 - 1999 vedoucí české pobočky Amnesty International

 

Petr Spielmann small Petr Spielmann
   RobertKvacek small
historik umění, osobní přítel řady německy mluvících malířů významný český historik působící na katedře historie FP TUL