Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení

CSVztahy 2001

EDIČNÝ PREDHOVOR

Tretí zväzok zborníka ČESKO-SLOVENSKÉ VZTAHY; SLOVENSKO-ČESKÉ VZŤAHY je pokračovaním edičnej línie viažucej sa k seminárom sporiadaným od roku 1991 každoročne v Liberci - pre učiteĺov dejepisu, občianskej výchovy, historikov, archivárov, študujúcu mládež a širšiu verejnosť. Pri vzniku tohto seminára stáli - Hnutie česko-slovenského porozumenia, Severočeské múzeum a predovšetkým Katedra dejepisu Pedagogickej fakulty TU v Liberci, ktorá ho od druhého ročníka organizovala spolu s Masarykovou akadémiou a od roku 1995 samostatne. V tomto smere bol Katedre dejepisu pri vydaní druhého zväzku zborníka v roku 2000 nápomocný aj Politologický kabinet SAV (dnes už Ústav politických vied SA V) , čim sa rozšírila ich dovtedajšia spolupráca.

Tretí zväzok zborníka z XI. ročníka seminára, konaného 22. 8. -23. 8. 2001, obsahuje prepracované a doplnené referáty, ktoré odzneli na seminári na tému "Česká a slovenská společnost v období normalizace; Slovenská a česká spoločnosť v období normalizácie". Referáty za slovenskú stranu (J. Marušiak, N. Kmeť predstavujú vedecké výstupy z grantového projektu VEGA Ministerstva školstva SR a SAV č. 2/7148/20 "Disent na Slovensku ako prejav krízy komunistického režimu", ktorý sa rieši na pôde Ústavu politických vied SAV. Toto pracovisko sa v rámci prehlbovania ďalšej spolupráce s Katedrou dejepisu Pedagogickej fakulty TU v Liberci podujalo aj na vydanie predkladaného zborníka.

Tak ako pri predchádzajúcich seminároch, bol aj v roku 2001 zaradený na záver seminára referát, zaoberajúci sa pohĺadmi na súčasnú politiku. Tým organizátori libereckých seminárov pod patronátom "Česko-slovenskej; Slovensko-českej komisie historikov" smerujú aj k historicko-politologickým pohĺadom na nedávnu spoločnú minulosť, akú predstavuje téma "Rozdelenie Československa v roku 1992", pripravovaná na nasledujúci seminár v roku 2002.

Liberecký seminár v roku 2001 a vydanie tohto zborníka finančne podporili - Ministerstvo školstva SR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Veĺvyslanectvo Českej republiky v Slovenskej republike. Za túto podporu im vyslovujeme poďakovanie.

Miloslava Melanová,  garant seminára, Katedra dějepisu, Pedagogická fakulta TU Liberec

Miroslav Pekník, zostavovateĺ zborníka, Ústav politických vied SAV Bratislava

alt