Zavřít

Přihlášení do systému.


Přihlášení

Milan Svoboda

PhDr. Mgr. Milan Svoboda, Ph.D.

Charakteristika vlastního výzkumu, výsledky bádání

Nejrozsáhlejší archivní výzkum jsem podnikl k rodu Redernů (disertace), zčásti Biberštejnů a Gallasů i Clam-Gallasů. Vedl jsem diplomové práce zkoumající mj. rody Gallasů a Clam-Gallasů, Oppersdorfů a Des Fours-Walderode. Zabývám se i knižní kulturou. Od r. 2001 se studenty katalogizujeme staré a vzácné tisky z fondu Krajské vědecké knihovny v Liberci. Pracuji na díle barokního historika a jazykovědce Jana Karla Rohna. Publikuji práce k dějinám regionu – Frýdlantska a Liberecka. Sleduji zčásti historii Žitavska a Horní Lužice. Dějiny církevní a kulturní jsou námětem projektů se studenty-bakaláři. Zpracovali jsme dějiny liberecké kaple Božího hrobu (1772), vydáváme edice Schallerovy Topografie Boleslavského kraje (1790), Czoernigův popis Liberce (1829) a kázání k 50. výročí svatby Kittelových (1777).

 

Publikační činnost za posledních pět let (výběr)

Jáchym Ulrich z Rosenfeldu: Hejtman v mikrosvětě autobiografie ze 16. století. In: Pax bello potior. Sborník věnovaný doc. PhDr. Rudolfu Andělovi, CSc. (Red. M. Svoboda), Liberec, TU 2004, s. 126–154 (ISBN 80-7083-816-7)

Redernové a jejich domovy. In: Osobnosti v dějinách regionu 1. Přednáškový cyklus (uspoř. M. Prokop), Liberec, TU 2004, s. 49–58 (ISBN 80-7083-815-9)

Vlast ochraňovaná i ztrácená. Ke vnímání pojmu „vlast“ převážně v raném novověku. In: Hledání souřadnic společného světa. Filosofie pro každý den, (edd. J. Pešková – M. Průka – I. Vaňková), Praha, Eurolex Bohemia 2004, s. 234–262 (ISBN 80‑86432-91-2)

Co je „vlast“? K patriotismu šlechty na pomezí Čech a Horní Lužice v 16. a 17. století. In: Korunní země v dějinách českého státu. Společné a rozdílné. Česká koruna v životě a vědomí jejích obyvatel ve 14.–17. století, (uspoř. Lenka Bobková – Jana Konvičná), Praha 2005, s. 497–514 (ISBN 80-86971-07-4)

Nově objevený pramen pro dějiny mauzolea Redernů ve Frýdlantu v Čechách. In: Sborník Severočeského muzea 13, Liberec 2004, s. 12–16, 130–133 (ISBN 80-903595-0-7)

Jan Karel Rohn – historik, jazykozpytec a liberecký patriot doby barokní. In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 2004. Lidé okolo knih (autor – tvůrce – recipient). Sborník z 13. odborné konference Olomouc 23.–24. 11. 2004, (red. R. Krušinský), Olomouc, SK ČR – VK Olomouc 2005, s. 195–210 (přístupné z WWW: http://www.vkol.cz/konf/04ref21.htm)

Kryštof II. z Redernu a exil po roce 1620. In: Osobnosti v dějinách regionu 2, Liberec, TU 2005, s. 29–54 (ISBN 80-7083-941-4)

Der Fall Haindorf – Katholiken versus Protestanten: Konfessionalisierung oder Disziplinierung? In: Grenzraum und Transfer. Perspektiven der Geschichtswissenschaft in Sachsen und Tschechien (hrg. Miloš Řezník), Berlin, Duncker & Humblot 2007, s. 95–118 (Chemnitzer Europastudien, Bd. 5) (ISBN 978-3-428-12345-2)

Tři pohřební kázání z prvé půle 17. věku: Šlechtické rody a jejich příbuzní z českých zemí. (Srovnání a metody interpretace textů z historického hlediska). In: Vita morsque et librorum historia. K výzkumu zámeckých, měšťanských a šlechtických knihoven, (ed. Jitka Radimská), (= Opera romanica 9), České Budějovice, Jihočeská univerzita 2006, s. 169–181 (ISBN 80-7040-846-4)

Frühneuzeitliche Exulantenforschung in der böhmischen Historiographie 1990–2005. In: Böhmen – Oberlausitz – Tschechien. Aspekte einer Nachbarschaft, (hgg. L.-A. Dannenberg – M. Herrmann – A. Klaffenböck), Görlitz – Zittau, G. Oettel Verlag 2006, s. 193–202 (ISBN-10 3-938583-08-8)

Der erste Entwurf der Redern´schen Mausoleums in Frýdlant? Ein neuer Fund in der Christian-Weise-Bibliothek Zittau. In: Oberlausitzische Heimatblätter Zittau 10/2006, s. 14–22 (ISBN 3-933827-43-4)

Zapomenuté knihy Rudolfa Wolkana. Črta bio-bibliografická. In: FN VII/2006, s. 78–105 (ISBN 80-7372-146-5)

Cedo nulli. Mgr. Wolfgang Günther a P. Sebastian Balthasar von Waldhausen v protestantsko-katolické polemice (1626–1628). In: Ve znamení zemí Koruny české. Sborník k šedesátým narozeninám profesorky Lenky Bobkové, (edd. Luděk Březina – Jana Konvičná – Jan Zdichynec), Praha, Casablanca 2006, s. 325345 (ISBN 80-903756-1-8)

Vidět město: Žitava v raně novověkých kronikách, in: Rezidence a správní sídla v zemích České koruny ve 14.–17. století. Korunní země v dějinách českého státu III. Sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia konaného 29.–31. března 2006, (edd. Lenka Bobková – Jana Konvičná), Praha, UK – Togga 2007, s. 435–458 (ISBN 978-80-7308-188-1)

Cui bono? Právovárečné spory v pojetí regionální historiografie 18.-20. století. Případ Frýdlantu v 17. století). In: Pivo lepších časů, (red. Martin Veselý – Kristina Kaiserová), Ústí nad Labem, UJEP – ÚSGS 2007, s. 59–80 (ISBN 978-80-7044-930-1)

Účetní deníky jedné „Raittung“: Preceptor Mgr. Bernhard Fuess a svobodný pán Kryštof z Redernu na cestách 1607–1608, in: Šlechtic na cestách v 16.–18. století. Sborník příspěvků (nejen) ze 4. adventního kulatého stolu […] „Prameny k dějinám šlechtického cestování 1550–1800“, (ed. Jiří Kubeš), Pardubice 2007, s. 67–86 (ISBN 978-80-7194-928-2)

Mnichovo Hradiště 1785: Poslední pohřeb Albrechta z Valdštejna jako pozdně barokní funerální festivita?, in: Valdštejn. Albrecht z Valdštejna. Inter arma silent musae?, (edd. Eliška Fučíková – Ladislav Čepička), Praha, Academia 2007. 621 s. (ISBN 978-80-200-1565-5), autorský podíl s. 379–383

„Poslední svého rodu“. Konec pozemské pouti Franze hraběte Clam-Gallase (1854–1930), in: Svět historie – historikův svět. Sborník profesoru Robertu Kvačkovi, (red. M. Svoboda), Liberec 2007, s. 261–293 (ISBN 978-80-7372-214-2)

Mariánské poutní místo Hejnice v historické paměti, in: Locus pietatis et vitae. Sborník příspěvků z konference konané v Hejnicích ve dnech 13.-15. září 2007, (edd. Ivana Čornejová – Hedvika Kuchařová – Kateřina Valentová), Praha, Univerzita Karlova – Scriptorium 2008, s. 255–280 (ISBN 978-80-86197-39-5)

Pojetí válek o rakouské dědictví v Čechách i na Liberecku v kronikářském díle Jana Karla Rohna, in: Střední Evropa – Čechy, Slezsko a Horní Lužice – ve hře velmocí v 18. století, (red. M. Svoboda), Liberec, TU 2008, s. 6577 (ISBN 978-80-7372-437-5)

Popis pitvy a balzamace Melchiora z Redernu v Havlíčkově Brodě 20. září 1600 podle pohřebního kázání, in: Dějiny věd a techniky 41, 2008, č. 3, s. 173–183, ISSN 03004414

Kaple Božího hrobu v Liberci z roku 1772. Krátké dějiny zapomenuté církevní stavby, in: Fontes Nissae IX/2008, s. 9-48, (ISBN 978-80-7372-432-0 )

Čeští exulanti v Žitavě v paměti potomků, in: Náboženský život a církevní poměry v zemích Koruny české ve 14.–17. století. Korunní země v dějinách českého státu IV, (edd. Lenka bobková – Jana Konvičná), Praha, Casablanca – FF UK 2009, s. 683-694, (ISBN 978-80-7308-265-9)

Clam-Gallasův palác. Johann Bernhard Fischer von Erlach. Architektura – výzdoba – život rezidence, (ed. Martin Krummholz), Praha 2007. 168 s. (ISBN 978-80-86852-19-5), autorský podíl: kapitoly Clam-Gallasové (1757–1945) s. 31–58, Severočeská doména s. 59–80

Kompletní údaje

 

Stručný životaběh

  • narozen ve Frýdlantu v Čechách, ČSSR
  • mateřská a základní škola tamtéž (do 1978 resp. 1986)
  • Střední ekonomická škola v Liberci (maturita 1990)
  • Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, denní studium, obor český jazyk a literatura – dějepis (Mgr. 1995, DP: Kryštof II. z Redernu, renesanční kavalír a exulant, vedoucí práce Doc. PhDr. Lenka Bobková, CSc.)
  • civilní služba: katedra historie PF UJEP Ú. n. L. (1995–1997)
  • katedra dějepisu Pedagogické fakulty TU v Liberci, odborný asistent, obor dějiny raného novověku, regionalistika (od 1997), výběrové semináře (např. Kniha jako historický pramen), zástupce vedoucí katedry
  • badatelské zaměření: regionální dějiny a historiografie, šlechta, exil a církevní dějiny raného novověku
  • Ústav českých dějin FF UK Praha, obor starší české dějiny, externí doktorand (Ph.D. 2003, PhDr. 2004, dizertace: Redernové a jejich svět, školitelka Doc. PhDr. Lenka Bobková, CSc.)
  • zájmy: historie, hudba, dobrá beletrie, příroda (některá zvířata, rostliny a lidé)
  • zakotvení: víra, naděje a láska (Hora ruit: Memento mori et carpe diem!)

Přehled publikační činnosti (1997–2008)

A) Odborné studie a články

1.    Rezidence pánů z Redernu na přelomu 16. a 17. století. In: Aristokratické rezidence a dvory v raném novověku. (V. Bůžek – P. Král edd.), České Budějovice, Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis (=Opera historica 7) 1999, s. 201–222 (ISBN 80-7040-331-4)

2.    Velkovaradínský svátek (Festivita jako oslava vítězství nad Turky). In: Slavnosti a zábavy na dvorech a v rezidenčních městech raného novověku. (V. Bůžek – P. Král edd.), České Budějovice, Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis (=Opera historica 8) 2000, s. 381–398 (ISBN 80-7040-384-5)

3.    Kryštof II. z Redernu, pobělohorský exulant. In: Víra nebo vlast? Exil v českých dějinách raného novověku. Sborník z konference konané v Muzeu města Ústí nad Labem 5. 6. 11. 1998. (Uspoř. M. Hrubá). Ústí nad Labem, albis international 2001, s. 222–237 (ISBN 80-86067-57-2)

4.    Redernský monument ve Frýdlantu v Čechách jako hmotný pramen pro poznání dějin posledních příslušníků frýdlantské linie Redernů. In: Renesanční sochařství a malířství v severozápadních Čechách. Sborník z kolokvia uskutečněného v Muzeu města Ústí nad Labem 25.–26. listopadu 1999. (Uspoř. M. Hrubá – P. Hrubý). Ústí nad Labem, albis international 2001, s. 191–215 (ISBN 80-86067-52-1)

5.    Poznámka ke vzniku knihy F. Pohla „Die Exulanten aus der Herrschaft Friedland im Sudetenland“. In: Vědecká pojednání VI–1, Liberec, TU 2000, s. 74–80
(ISBN 80-7083-393-9)

6.    Švédské obsazení Frýdlantu roku 1639 pohledem očitého svědectví Heinricha Griessela, zámeckého hejtmana. In: Fontes Nissae. Regionální historický sborník, I/2000, s. 19–39 (ISBN 80-7083-434-X)

7.    Pohřební kázání – jeden z pramenů poznání aristokratické společnosti. (Ke společným vazbám šlechtických rodin na území dnešního Euroregionu Nisa). In: Časové úvahy 12/2001, TU Liberec 2001, s. 35–53 (ISSN 1211–9024)

8.    Obsazení Frýdlantu Švédy roku 1639. In: Historická Olomouc XIII. Sborník příspěvků ze sympózia Historická Olomouc XIII., zaměřeného k problematice konce švédské okupace a poválečné obnově ve 2. polovině 17. století. (Uspoř. M. Elbel – M. Togner), Olomouc 2002, s. 53–68 (ISBN 80-244-0177-0)

9.    Geschichte der freiherrlichen Familie von Redern in der Konzeption des Mausoleums Meisters Gerhard Heinrich von Amsterodam (Friedland 1605–1610). In: Niderlandyzm na Śląsku i w krajach ościennych (red. M. Kapustka, A. Kozieł, P. Oszczanowski), Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2003, s. 217–226 (ISBN 82-229-2363-5)

10.    Jáchym Ulrich z Rosenfeldu: Hejtman v mikrosvětě autobiografie ze 16. století. In: Pax bello potior. Sborník věnovaný doc. PhDr. Rudolfu Andělovi, CSc. (Red. M. Svoboda), Liberec, TU 2004, s. 126–154 (ISBN 80-7083-816-7)

11.    Redernové a jejich domovy. In: Osobnosti v dějinách regionu 1. Přednáškový cyklus (uspoř. M. Prokop), Liberec, TU 2004, s. 49–58 (ISBN 80-7083-815-9)

12.    Vějíř z Kutné Hory. Clam–Gallasové a jejich přátelé kolem roku 1860. In: Fontes Nissae II/2001, s. 146–156 (ISBN 80-7083-545-1)

13.    Výuka dějin českého středověku a raného novověku. [Blok „Hodnoty a tradice evropského myšlení v přípravě učitelů. (Výzkumný záměr v pojetí katedry dějepisu)“]. In: Učitel – Evropan. Trojzemí ERN – faktor evropanství v přípravě učitelů na Fakultě pedagogické Technické univerzity v Liberci. Sborník příspěvků řešitelů výzkumného záměru FP TU v Liberci konané 15. ledna 2003, Liberec 2003, s. 21–25 (ISBN 80-7083-683-0)

14.    Památka ze sbírky CWB Zittau. In: Fontes Nissae III/2002, s. 151–159 (ISBN 80-7083-666-0)

15.    Majestát Rudolfa II. ve sbírkách Christian–Weise–Bibliothek v Žitavě. In: Fontes Nissae III/2002, s. 160–168 (ISBN 80-7083-666-0)

16.    „Taxa panství Rejchenberského“ (1622). In: Fontes Nissae V/2004, s. 188–198         (ISBN 80-7083-889-2)

17.    Vlast ochraňovaná i ztrácená. Ke vnímání pojmu „vlast“ převážně v raném novověku. In: Hledání souřadnic společného světa. Filosofie pro každý den, (edd. J. Pešková – M. Průka – I. Vaňková), Praha, Eurolex Bohemia 2004, s. 234–262 (ISBN 80 86432-91-2)

18.    Co je „vlast“? K patriotismu šlechty na pomezí Čech a Horní Lužice v 16. a 17. století. In: Korunní země v dějinách českého státu. Společné a rozdílné. Česká koruna v životě a vědomí jejích obyvatel ve 14.–17. století, (uspoř. Lenka Bobková – Jana Konvičná), Praha 2005, s. 497–514 (ISBN 80-86971-07-4)

19.    Jak starý je trpaslík? (Etymologie a užití slova v češtině) , Ústecký sborník historický 2005, Ústí nad Labem 2005 [recte: 2006], s. 249–261 (ISBN 80-7044-693-5)

20.    Tisíc let českých dějin: Hledání spravedlnosti a lidskosti. In: Evropská dimenze v přípravě učitelů na Fakultě pedagogické Technické univerzity v Liberci, Liberec, TU 2005, s. 158–171 (ISBN 80-7083-902-3)

21.    Nově objevený pramen pro dějiny mauzolea Redernů ve Frýdlantu v Čechách. In: Sborník Severočeského muzea 13, Liberec 2004, s. 12–16, 130–133 (ISBN 80-903595-0-7)

22.    Jan Karel Rohn – historik, jazykozpytec a liberecký patriot doby barokní. In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 2004. Lidé okolo knih (autor – tvůrce – recipient). Sborník z 13. odborné konference Olomouc 23.–24. 11. 2004, (red. R. Krušinský), Olomouc, SK ČR – VK Olomouc 2005, s. 195–210 (přístupné z WWW: http://www.vkol.cz/konf/04ref21.htm)

23.    Kryštof II. z Redernu a exil po roce 1620. In: Osobnosti v dějinách regionu 2, Liberec, TU 2005, s. 29–54 (ISBN 80-7083-941-4)

24.    Der Fall Haindorf – Katholiken versus Protestanten: Konfessionalisierung oder Disziplinierung? In: Grenzraum und Transfer. Perspektiven der Geschichtswissenschaft in Sachsen und Tschechien (hrg. Miloš Řezník), Berlin, Duncker & Humblot 2007, s. 95–118 (Chemnitzer Europastudien, Bd. 5) (ISBN 978-3-428-12345-2)

25.    Die Herren von Bieberstein in der deutschen Regionalgeschichte Nordböhmens bis 1945, in: Bibersteinowie w dziejach pogranicza śląsko-łużyckiego, (red. Tomasz Jaworski), Żary, Uniwersytet Zielenogórski 2006, s. 187–191 (ISBN 83-7481-044-0)

26.    Tři pohřební kázání z prvé půle 17. věku: Šlechtické rody a jejich příbuzní z českých zemí. (Srovnání a metody interpretace textů z historického hlediska). In: Vita morsque et librorum historia. K výzkumu zámeckých, měšťanských a šlechtických knihoven, (ed. Jitka Radimská), (= Opera romanica 9), České Budějovice, Jihočeská univerzita 2006, s. 169–181 (ISBN 80-7040-846-4)

27.    Frühneuzeitliche Exulantenforschung in der böhmischen Historiographie 1990–2005. In: Böhmen – Oberlausitz – Tschechien. Aspekte einer Nachbarschaft, (hgg. L.-A. Dannenberg – M. Herrmann – A. Klaffenböck), Görlitz – Zittau, G. Oettel Verlag 2006, s. 193–202 (ISBN-10 3-938583-08-8)

28.    Der erste Entwurf der Redern´schen Mausoleums in Frýdlant? Ein neuer Fund in der Christian-Weise-Bibliothek Zittau. In: Oberlausitzische Heimatblätter Zittau 10/2006, s. 14–22 (ISBN 3-933827-43-4)

29.    Zapomenuté knihy Rudolfa Wolkana. Črta bio-bibliografická. In: FN VII/2006, s. 78–105 (ISBN 80-7372-146-5)

30.    Cedo nulli. Mgr. Wolfgang Günther a P. Sebastian Balthasar von Waldhausen v protestantsko-katolické polemice (1626–1628). In: Ve znamení zemí Koruny české. Sborník k šedesátým narozeninám profesorky Lenky Bobkové, (edd. Luděk Březina – Jana Konvičná – Jan Zdichynec), Praha, Casablanca 2006, s. 325–345 (ISBN 80-903756-1-8)

31.    „A vylili krev nevinnou“? Ct. P. Matěj Burnatius a P. Ondřej Stommäus – oběti severočeské rekatolizace v historické paměti (z konference „Svätec a jeho funkcie v spoločnosti“, Banská Bystrica 29.–30. 3. 2006), bude otištěno jinde

32.    Vidět město: Žitava v raně novověkých kronikách, in: Rezidence a správní sídla v zemích České koruny ve 14.–17. století. Korunní země v dějinách českého státu III. Sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia konaného 29.–31. března 2006, (edd. Lenka Bobková – Jana Konvičná), Praha, UK – Togga 2007, s. 435–458 (ISBN 978-80-7308-188-1)

33.    Cui bono? Právovárečné spory v pojetí regionální historiografie 18.-20. století. Případ Frýdlantu v 17. století). In: Pivo lepších časů, (red. Martin Veselý – Kristina Kaiserová), Ústí nad Labem, UJEP – ÚSGS 2007, s. 59–80 (ISBN 978-80-7044-930-1)

34. Regionální dějiny na vysoké škole: Případ Regionalistika. In: IX. sjezd českých historiků (Pardubice 6.–8. 9. 2006), sv. I, (edd. Zdeněk Beneš – Jiří Pešek – Petr Vorel), Pardubice – Praha – Ústí n. L., SHČR 2007, s. 177–183 (ISBN 978-80-904069-0-2)

35. Účetní deníky jedné „Raittung“: Preceptor Mgr. Bernhard Fuess a svobodný pán Kryštof z Redernu na cestách 1607–1608, in: Šlechtic na cestách v 16.–18. století. Sborník příspěvků (nejen) ze 4. adventního kulatého stolu […] „Prameny k dějinám šlechtického cestování 1550–1800“, (ed. Jiří Kubeš), Pardubice 2007, s. 67–86 (ISBN 978-80-7194-928-2)

36. Mnichovo Hradiště 1785: Poslední pohřeb Albrechta z Valdštejna jako pozdně barokní funerální festivita?, in: Valdštejn. Albrecht z Valdštejna. Inter arma silent musae?, (edd. Eliška Fučíková – Ladislav Čepička), Praha, Academia 2007. 621 s. (ISBN 978-80-200-1565-5), autorský podíl s. 379–383

37. „Poslední svého rodu“. Konec pozemské pouti Franze hraběte Clam-Gallase (1854–1930), in: Svět historie – historikův svět. Sborník profesoru Robertu Kvačkovi, (red. M. Svoboda), Liberec 2007, s. 261–293 (ISBN 978-80-7372-214-2)

38. Abraham Hossmann (1561–1617). Humanistický učenec a „historiograf Jeho Císařského Veličenstva“ mezi Lužicemi, Čechami a Slezskem, in: Slezsko – země Koruny české. Historie a kultura 1300–1740 (připravováno do tisku, 2009)

39. Cimrman jako badatelské téma, in: pro sborník z konference Fenomén Cimrman (připravováno do tisku z konference)
40. Mariánské poutní místo Hejnice v historické paměti, in: Locus pietatis et vitae. Sborník příspěvků z konference konané v Hejnicích ve dnech 13.-15. září 2007, (edd. Ivana Čornejová – Hedvika Kuchařová – Kateřina Valentová), Praha, Univerzita Karlova – Scriptorium 2008, s. 255–280 (ISBN 978-80-86197-39-5)

41. Pojetí válek o rakouské dědictví v Čechách i na Liberecku v kronikářském díle Jana Karla Rohna, in: Střední Evropa – Čechy, Slezsko a Horní Lužice – ve hře velmocí v 18. století, (red. M. Svoboda), Liberec, TU 2008, s. 65–77 (ISBN 978-80-7372-437-5)

42. Rezidence bez lesku a slávy? Zámek v Liberci v raném novověku a „moderní době“ (z konference v Praze v říjnu 2007, kde jsem nebyl)

43. Badatelské zájmy Ericha Gieracha z hlediska jeho pozůstalosti ve Státním okresním archivu v Liberci (z konf. v Liberci v listopadu 2007, připravováno do tisku do SRN 2009)

44. Popis pitvy a balzamace Melchiora z Redernu v Havlíčkově Brodě 20. září 1600 podle pohřebního kázání, in: Dějiny věd a techniky 41, 2008, č. 3, s. 173–183, ISSN 03004414

B) Spolupráce na monografiích, sbornících
1. [sborník:] Studentské semináře oboru historie – Studentenseminare für Geschichte: „Postavení menšin ve středověké společnosti – Die Stellung der Minderheiten in der mittelalterlichen Gesellschaft”, Liberec, TU 2000. 145 s. (ISBN 80-7083-466-8)

2. R. Anděl – R. Karpaš a kol.: Frýdlantsko. Minulost a současnost kraje na úpatí Jizerských hor. Liberec, Nakladatelství 555, 2002. 240 s. (autorský podíl s. 42–48, 74–75)

3. [skriptum:] Materiály ke studiu historie (Z čeho studovat?), Liberec, TU 2005. 97 s. (ISBN 80-7372-027-02) (autorský podíl s. 4–16, 37–53, 88–95)

4. Clam-Gallasův palác. Johann Bernhard Fischer von Erlach. Architektura – výzdoba – život rezidence, (ed. Martin Krummholz), Praha 2007. 168 s. (ISBN 978-80-86852-19-5), autorský podíl: kapitoly Clam-Gallasové (1757–1945) s. 31–58, Severočeská doména s. 59–80

5. Libereckým krajem – Osobnosti, Liberec, Liberecký kraj 2007. 173 s. Autorský podíl: pět medailonků pro knihu: Albrecht z Valdštejna s. 158–160, Kateřina z Redernu s. 122–124, Jan Karel Rohn s. 131–133, Jan Václav z Gallasu, Gallasové a Clam-Gallasové s. 38–40 (znovu přetištěno in: Véčko 7, 2008, č. 1, s. 26-27), Johann Josef Eleazar Khittel s. 56–58

6. M. Svoboda a kol.: Boží hrob v Liberci z roku 1772 [edice, komentovaný překlad a historický výklad tisku z r. 1772], vedoucí studentského kolektivu, projekt prezentován na nosiči CD, ISBN 978-80-7372-327-9

C) Recenze

1.    Deník šlechtice doby nejen rudolfinské. In: T-Uni 5/1998, s. 3 [Recenze na edici Deník rudolfinského dvořana. Adam ml. z Valdštejna 1602–1633. Praha 1997]

2.    Průvodce po Liberci v odlesku pitoreskní virtuální reality. In: Dějiny a současnost 22, 2000, č. 2, s. 54–55 [Recenze na knihu Liberec. Průvodce po městě a okolí (M. Řeháček –M. Drahoňovský), Liberec 1998]

3.    Liberec, jaký opravdu není [polemika s názorem Fr. Grunta na předešlou recenzi in Dějiny a současnost 22, 2000, č. 4, s. 58] – Dějiny a současnost 22, 2000, č. 5, s. 55–56

4.    Homosexualita jako společenské téma aneb Každý jsme nějak jinaký [recenze na knihu P. Janošové, Homosexualita v názorech současné společnosti, Praha 2000], zveřejněno v oddílu Recenze na www.kosmas.cz (16. 8. 2000)

5.    Neobyčejně obyčejný předbělohorský rytíř Myška ze Žlunic [rec. knihy P. Mareše, Karel Častovec Myška ze Žlunic. Život předbělohorského rytíře ve světle rodinné korespondence, Ústí nad Labem 2000], zveřejněno v odd. Recenze na www.kosmas.cz (10. 10. 2000)

6.    Zpráva o sbornících vydaných Historickou komisí Euroregionu Nisa. In: Fontes Nissae I/2000, Liberec 2000, s. 195–196

7.    Staronový sborník pro dějiny Němců v Čechách [rec. na sborník Němci v českých zemích – vyšlo jako Zprávy Společnosti pro dějiny Němců v Čechách – Mitteilungen der Gesellschaft für die Geschichte der Deutschen in Böhmen, I/2001, Ústí nad Labem 2001], T–Uni 4, 2001, č. 3, s. 6

8.    Neues Lausitzisches Magazin – redivivus! [rec. na sborník NLM]. In: Fontes Nissae II/2001, s. 233–236

9.    Bibliotheksjournal der Christian–Weise–Bibliothek Zittau. In: Fontes Nissae II/2001, s. 237–239

10.    Umělecká řemesla bez hranic. In: Fontes Nissae II/2001, s. 227–229

11.    M. Koldinská, Každodennost renesančního aristokrata. In: Acta Comeniana 15–16, XXXIX–XL, Praha 2002, s. 377–386

12.    525 Jahre Großes Zittauer Fastentuch… und wie weiter? Internationales wissenschaftliches Symposium Althörnitz 3.–4. Mai 1997 (hrg. Dietmar Damzog), Goerlitz – Zittau, Oettel 2000. 207 s. (Mitteilungen des Zittauer Geschichts- und Museumsvereins, Bd. 27). In: Fontes Nissae III/2002, s. 251–255

13.    Jana Pavlíková – Jan Čížek: Hrad a zámek Frýdlant. B. m. vyd., Správa Státního zámku Frýdlant 2001. In: Fontes Nissae III/2002, s. 234–235

14.    Welt – Macht – Geist. Das Haus Habsburg und die Oberlausitz 1526–1635, Görlitz – Zittau 2002. In: Fontes Nissae IV/2003, s. 191–193

15.    Niderlandyzm na Śląsku i w krajach ościennych, Wrocław 2003. In: Fontes Nissae IV/2003, s. 194–197

16.    Ch. A. Pescheck, Čeští exulanti v Sasku, Varnsdorf 2001. In: Fontes Nissae IV/2003, s. 197–199

17.    Sborník Severočeského muzea – Historia 12, Liberec 2002. In: Fontes Nissae IV/2003, s. 230–232

18.    Státní hrad Grabštejn. Ústí nad Labem, Státní památkový ústav 2002. 15 s. In: Fontes Nissae V/2004, s. 339–340

19.    Lucie Kracíková – Vojtěch Belling: Středověká sakrální architektura na Frýdlantsku. Praha, Společnost přátel starožitností 2003, 127 s. In: Fontes Nissae V/2004, s. 328–338

20.    Bibliotheksjournal der Christian–Weise–Bibliothek Zittau. Quellenforschung, Historisches, Bibliographisches, und Biographisches aus Zittau und der Oberlausitz. Heft 18–30, Zittau 2001–2003. 64 s. In: Fontes Nissae V/2004, s. 317–320

21.    Helena Průšková: Život na Ostrově svaté Anny, Mnichovo Hradiště 2004. In: Od Ještěda k Troskám XI (XXVII), 2004, č. 4, s. 305–307

22.    Ladislav Ulrych: První česká kronika obcí Mníšek a Fojtka. K 625 letům existence obce Mníšek. Mníšek, Obec Mníšek 2004. 427 s. In: Fontes Nissae VI/2005, s. 267–271

23.    Martina Schattkowsky (hg.), Witwenschaft in der Frühen Neuzeit. Fürstliche und adlige Witwen zwischen Fremd- und Selbstbestimmung (=Schriften zur sächsischen Geschichte und Volkskunde, Band 6), Leipzig, Leipziger Universitätsverlag 2003, 463 s. In: Folia Historica Bohemica 22, Praha 2006, s. 287–291 (ISBN 80-7286-092-5)

24.    František Jelínek: Obrázková kronika. Vratislavice nad Nisou dříve a dnes. Liberec, Nakl. Petr Polda 2006. 87 s. In: Fontes Nissae VII/2006, s. 267–270     (ISBN 80-7372-146-5)

25.    T. M. Bernhard Bruhns a kol., Zittau in 7 Jahrhunderten. Ein Überblick über die Geschichte der Stadt. Zittau, Naumburger Verlagsanstalt 2005. V, 191 s. (reprint). In: Fontes Nissae VII/2006, s. 275–276 (ISBN 80-7372-146-5)

26.    Oberlausitz. Beiträge zur Landesgeschichte. Wissenschaftliches Symposium zum 100. Todestag von Hermann Knothe. (Hgg. Matthias Herrmann – Danny Weber), Görlitz – Zittau, Verlag G. Oettel 2004. 210 s. In: Fontes Nissae VII/2006, s. 256–257 (ISBN 80-7372-146-5)

27.    Böhmen – Oberlausitz – Tschechien. Aspekten einer Nachbarschaft. (Hgg. Lars-Arne Dannenberg – Matthias Herrmann – Arnold Klaffenböck), Görlitz – Zittau, Verlag G. Oettel 2006. 206 s. In: In: Fontes Nissae VII/2006, s. 258–259 (ISBN 80-7372-146-5)

28.    Tři reprezentativní publikace o Libereckém kraji (s M. Prokopem). In: Fontes Nissae VII/2006, s. 271–274 (ISBN 80-7372-146-5)

29.    Jiří Bock: Františkov 1657–2007. Přehled dějin a rozvoje kdysi samostatné obce k 350. výročí jejího založení. Liberec, Česká beseda 2007, 56 s. In: Sborník NPÚ, Územního odborného pracoviště v Liberci 2007, Liberec 2007, s. 180–181

30.    Sborník Severočeského muzea – Historia 14. Liberec 2006. 160 s. In: Fontes Nissae VIII/2007, s. 282–284 (ISBN 978-80-7372-280-7)

31. Jindřich Francek, Navzdory závisti. Životní příběh Albrechta z Valdštejna. Praha, Havran 2007. 221 s. In: Fontes Nissae VIII/2007, s. 248–252 (ISBN 978-80-7372-280-7)


D) Drobné vědecké texty a popularizační stati i články
(menší články a popularizační příspěvky pro univerzitní časopis „T–Uni“ TU v Liberci 1997–2002 a další periodika či sborníky 2001–2006):

1.    VII. ročník semináře Česko-slovenské vztahy, T–Uni, 1, říjen 1997, č. 1, s. 9
2.    Deník šlechtice doby nejen rudolfinské, T–Uni, 1, březen 1998, č. 5, s. 3
3.    Atestací k vzestupu pedagogů, T–Uni, 1, březen 1998, č. 5, s. 16
4.    Drobečky z archivu, T–Uni, 1, březen 1998, č. 5, s. 20
5.    Je vysokoškolský učitel více úředníkem, nebo pedagogem? T–Uni, 3, únor 2000, č. 5, s. 6
6.    Diplomové práce z katedry dějepisu, T–Uni, 3, červen 2000, č. 6, s. 2
7.    Desátý ročník semináře Česko-slovenské vztahy, T–Uni, 3, prosinec 2000, č. 7–8, s. 10–11
8.    Historie pro veřejnost, T–Uni, 4, únor 2001, č. 1, s. 11; Od Ještěda k Troskám 8 (24), 2001, č. 3–4, s. 114
9.    Mezinárodní konference o vlivech nizozemského umění, T–Uni 4, 2001, č. 5, s. 10
10.    Normalizace pohledem historiků [o XI. ročníku semináře Česko-slovenské vztahy], T Uni, 4, 2001, č. 5, s. 15
11.    Českým rájem v létě 1846. (Naším krajem s mladičkým vlastencem J. V. Fričem) [edice cestopisné črty J. V. Friče Cesta přes Friedland na Krkonoše]. In: Od Ještěda k Troskám. Vlastivědný sborník Českého ráje a Podkrkonoší 7 (23), 2000, č. 5–6, s. 133–138
12.    Příběh vojáka ze světové války (Turnovský vojenský hřbitov je pomníkem lidských osudů), Od Ještěda k Troskám 8 (24), 2001, č. 3–4, s. 118; též v Rodopisná revue 4, zima 2001, s. 7 (České Budějovice, Historicko-rodopisný spolek)
13.    XII. ročník semináře Česko-slovenské vztahy: Rozdělení Československa 1992, T-Uni 2002, 6 tiskových stran (v elektronické verzi http://tuni.vslib.cz)
14.    Ke 125. výročí úmrtí Ant. Marka, Od Ještěda k Troskám 9 (25), 2002, č. 1–2, s. 58–59
15.    Studentský seminář „Kniha jako historický pramen“ (s Kateřinou Pastyříkovou), in: Fontes Nissae IV, 2003, s. 189–190
16.    Historické přednášky v Liberci (s K. Pastyříkovou), Zpravodaj Historického klubu 14, 2003, č. 1, s. 55–57
17.    Katalogizace starých a vzácných tisků v Krajské vědecké knihovně v Liberci (s Kateřinou Pastyříkovou), in: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 2003. Současné trendy ve zpřístupňování fondů. Sborník z 12. odborné konference, Olomouc, 18. –19. 11. 2003, (ed. Kateřina Handlová), Brno 2004, s. 115–117 (ISBN 80-7053-254-8)
18.    Chrám Spasitele, Frýdlantský zpravodaj 13, 2004 (červenec), s. 7–8 (dostupné z WWW: (též „Ein kurzer Vortrag zum 100jährigen Gedenktag der Eröffnung der Christuskirche in Frýdlant v Čechách/Friedland in Böhmen“, Friedländer Heimatbrief, Jg. 57, 2004, Folge 667, s. 9–10, Folge 668, s. 6–7)
19.    Dresden zwischen einer unwiederholbaren Vergangenheit und einer unsicheren Zukunft: Subjektive Reflexionen und historische Impressionen eines tschechischen Gastes, in: Herbert–Quandt–Stipendiaten erzählen 2000–2004, Dresden Technische Universität – Altana AG 2004, s. 85–94
20.    Sedm let přednáškových cyklů katedry dějepisu v Liberci (s Miloslavou Melanovou), in: Fontes Nissae V, 2004, s. 294–298
21.    Historikové o příhraničí a transferu na česko-saském pomezí, T-UNI 2005, 1 s.
22.    Forschungsbericht: Die Veranstaltungsreihe Tschechisch-slowakische Beziehungen in Liberec (1991–2004), in: Volkskunde in Sachsen 17/2005, Dresden 2005, s. 231–236 (s M. Melanovou), ISBN 3-937672-27-3
23.    K 80. výročí libereckého sboru Církve československé (husitské), 7 s., (netištěno)
24.    Zpracování a edice korespondence Johanna Josefa Khittela a jeho synů ve Státním okresním archivu Jablonec nad Nisou (Z prosemináře k raně novověkým českým dějinám), in: Fontes Nissae VI/2005, s. 181–187 (ISBN 80-7372-007-8)
25.    Zapomenutá parodie na texty W. W. Tomka. In: W. W. Tomek, historie a politika (1818–1905). Sborník příspěvků královéhradecké konference k 100. výročí úmrtí W. W. Tomka, ed. Miloš Řezník, Pardubice 2006, s. 225–227 (ISBN 80-7194-884-5)
26.    „Mezinárodní vědecká konference“ o přínosu Biberštejnů pro rozvoj slezsko-lužického pohraničí (Żary 3.–4. června 2005), in: Fontes Nissae VI/2005, s. 250–254
27.    Rudolf Wolkan (1860–1927), in: SvětLIK červenec-srpen 2006, s. 12–13
28.    Obránce křesťanské pevnosti v Uhrách. Medaile císařského polního maršála Melchiora z Redernu, in: Dějiny a současnost 28, č. 11, 2006, s. 12
29.    „Skutečně vědecká identifikace“. Komenský a Rembrandt aneb „senzace“ téměř stoletá, in: Dějiny a současnost 29, č. 2, 2007, s. 12
30.    A. G. Meissner a Trosky. (O jednom z prvních popisů dominant Českého ráje a jeho autorovi), in: Od Ještěda k Troskám (připravováno do tisku 2008)
31.    Nový objev? Kresba Liberce kolem roku 1770. In: Fontes Nissae VIII/2007, s. 179–182 (ISBN 978-80-7372-280-7)
32.    Znovunalezený a vydaný rukopis Franze Némethyho o dějinách držitelů Frýdlantu (1278–1803). In: Fontes Nissae VIII/2007, s. 183–186 (ISBN 978-80-7372-280-7)
33.    Střední Evropa – Čechy, Slezsko a Horní Lužice – ve hře velmocí 18. století. In: Fontes Nissae VIII/2007, s. 234–237 (ISBN 978-80-7372-280-7)
34.    Konference „Fenomén Cimrman“ [26.–27. 4. 2007]. In: Fontes Nissae VIII/2007, s. 240–244 (ISBN 978-80-7372-280-7)
35.    Bibliografie prací Miloslavy Melanové (1971–2007). In: Fontes Nissae VIII/2007, s. 308–317 (ISBN 978-80-7372-280-7)
36.    XVII. Jahrgang der Tagungsreihe „Tschechisch-slowakische Beziehungen“, Liberec, 27.–28. 8. 2007 [Tagungsbericht], in: Volkskunde Sachsen 19/2007, Dresden 2007, s. 255–257 (ISBN 978-3-939888-35-2)

Články pro regionální deník „Liberecký den“ od r. 1997 do r. 2003, 2006
(Informace o dění na katedře dějepisu FP, převážně však příspěvky o regionální historii, ca 160 textů).
Willy Ginzkey, zapomenutý šéf vratislavické továrny, in: Moje Vratislavice, červen 2007, s. 3

E) Informace o výstavách

1) Když Bůh stvořil nebe a zemi aneb Idea ve skutečnost proměněná… In: Dějiny a současnost 22, 2000, č. 4, s. 56–57
2) Historie Horní Lužice na půl roku zpřítomnělá. In: Dějiny a současnost 25, 2003, č. 1, s. 57–58
3) Moc a bezmoc v plamenném pekle. Výstava o požáru Žitavy roku 1757. In: Dějiny a současnost 29, 2007, č. 10, s. 9

F) Rozhovory

Zajímali mě lidé, kteří neměli vždy na růžích ustláno. (Rozhovor s doc. R. Andělem). In: Dějiny a současnost 21, 1999, č. 3, s. 37–39

G) Nekrology

Zemřel František Palacký. In: Liberecký den 16. 7. 2002, č. 163, s. 16

H) Překlady

Franz Anton Ressel, Die Gemeinden, Raspenau, Mildenau und Mildeneichen, I–II, Friedland 1914–1929, kapitoly IIIA-1, IIIA-2c-d, IIIA-3-4, IIIB-7, IIIE, IVA, IVB-1-2, IX, X, Dodatky

I) Spolupráce s regionálním rozhlasem a televizí (2000–2001)
- rozhlas
1. 400 leté výročí úmrtí Melchiora z Redernu (text pro Český rozhlas, region. studio Liberec, 24. 9. 2000)
2. Vpád pasovských do Prahy a Kryštof II. z Redernu (text pro Čro, reg. studio Lbc, 2/2001)
- televize
1. Požár libereckého zámku léta Páně 1615 – (text pro soukromou region. televizi TV 1, květen 2000)
2. Melchior z Redernu (1555–1600) – (text pro soukromou reg. televizi TV 1, 20. 9. 2000)
3. Diskusní vystoupení v pořadu “Téma dne”: Redernové a Liberec (soukr. reg. TV 1, 20. 9. 2000)
4. Vpád pasovských do Prahy a Kryštof II. z Redernu – (text pro soukromou reg. TV 1, únor 2001)

J) Přednášky pro odbornou i laickou veřejnost:
-    1998–2004 několik přednášek v cyklu Osobnosti libereckého regionu
-    září 2005 – k 80. výročí sboru CČSH v Liberci
-    duben 2006 – FF UP Olomouc (o mauzoleu Redernů ve Frýdlantu)
-    květen 2006 – zámek Frýdlant (o Redernech a jejich historii v mauzoleu)
-    květen 2007 – tamže (o Valdštejnovi)
-    říjen 2007 – sbor CČSH v Liberci, k 583. výročí úmrtí Jana Žižky z Trocnova
-    květen 2008 – FF UK Praha, Ústav světových dějin, Abraham Hosemann

K) Odkazy a citace na práce M. S. v monografiích a studiích:
a) monografie:
ANDĚL, Rudolf – KARPAŠ, Roman a kol.: Frýdlantsko, Praha 2002
BŮŽEK, Václav – HRDLIČKA, Josef – KRÁL, Pavel – VYBÍRAL, Zdeněk: Věk urozených, Praha – Litomyšl 2002
BŮŽEK, Václav –KRÁL, Pavel: Paměť urozenosti. Praha 2007
FUČÍKOVÁ, Eliška – ČEPIČKA, Ladislav (edd.): Albrecht z Valdštejna. Inter arma silent musae?, Praha 2007
KILIÁN, Jan: Historické náhrobníky a epitafy Mělnicka, Mělník 2004
KILIÁN, Jan: Martin Prušek z Prušova Studie životopisná a edice hejtmanského kopiáře z let 1611–1614 (1616), Praha 2007
KNOZ, Tomáš: Pobělohorské konfiskace. Moravský průběh, středoevropské souvislosti, obecné aspekty, Brno 2006
KRÁL, Pavel: Mezi životem a smrtí. Testamenty české šlechty v letech 1550–1650, České Budějovice 2002
KRÁL, Pavel: Smrt a pohřby české šlechty na počátku novověku, České Budějovice 2004
MAŤA, Petr: Svět české aristokracie (1500–1700), Praha 2004
RATAJ, Tomáš: České země ve stínu půlměsíce. Obraz Turka v raněnovověké literatuře z českých zemí, Praha 2002
VOREL, Petr: Rezidenční vrchnostenská města v Čechách a na Moravě v 15.–17. století, Pardubice 2001
VOREL, Petr: Velké dějiny Zemí koruny české VII (1526–1618), Praha 2005
Poděbradové, Praha 2008
b)    studie:
ANDĚL, Rudolf: Jáchym Ondřej hrabě Šlik, in: Osobnosti v dějinách regionu, Liberec 2005, s. 11–28
BOBKOVÁ, Lenka: Cizí šlechta v politickém systému předbělohorských Čech, in: Gryspekové a předbělohorská šlechta. Kralovice a poddanská města, Mariánská Týnice 1998, s. 3–10
BOBKOVÁ, Lenka: Proměna šlechtické držby v severních Čechách v 2. polovině 16. století, in: Pax bello potior. Sborník věnovaný doc. PhDr. Rudolfu Andělovi, CSc., Liberec 2004, s. 104–114
KNOZ, Tomáš: Výběrová bibliografie k dějinám smrti na území českých zemí, in: Sborník prací FF BU, roč. 51, C 49, s. 305–320
KRÁL, Pavel: Tod, Begräbnisse und Gräber. Funeralrituale des böhmischen Adels als Mittel der Repräsentation und des Andenkens, in: Macht und Memoria. Begräbniskultur europäischer Oberschichten in der Frühen Neuzeit, (hg. M. Hengerer), Köln – Weimar – Wien 2005, s. 421–448
PASTYŘÍKOVÁ, Kateřina: Popis Kladského hrabství Bohuslava Balbína, in: Kladský sborník V, Hradec Králové 2003, s. 259–285
PAVLÍČKOVÁ, Radmila: Pohřební kázání nad biskupy v době konfesionalizace, in: Církev a smrt. Institucionalizace smrti v raném novověku, Praha 2007, 115–148
PAVLÍČKOVÁ, Radmila: "Dobrá památka", pohřební kázání a starší české dějepisectví. Německé pohřební kázání nad kardinálem Harrachem z roku 1667, in: Theatrum historiae 2, Pardubice 2007, s. 137–155
RAKOVÁ, Svatava: Pobělohorské Temno v české historiografii 90. let: pokus o sondu do proměn historického vědomí, in: Český časopis historický 99, 2001, č. 3, s. 569–588

L) Zahraniční badatelské a studijní pobyty:
- odborné exkurze:
27. 4. – 1. 5. 1997 – Klagenfurt a okolí (Univerzita v Klagenfurtu)
16. – 20. 4. 1999 – Klagenfurt a okolí
- studium (bádání):
25.–30. 10. 1999 – Zhořelec (Ratsarchiv, OLW Görlitz)
16.–20. 10. 2000 – Zhořelec (Ratsarchiv, OLW Görlitz)
19.–21. 3. 2001 – Zhořelec (Ratsarchiv, OLW Görlitz)
15. 9.–20. 9. 2002 – Vídeň (Kriegsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien)
1. 2. 2003 – 31. 5. 2003 – Drážďany (studijní pobyt z Herbert–Quandt–Stiftung TU Dresden)
8.–12. 9. 2003 – Vídeň (Österreichische Nationalbibliothek)
24.–28. 11. 2003 – Vídeň (Österreichische Nationalbibliothek)
15.–19. 11. 2004 – Vídeň (Haus-, Hof- und Staatsarchiv; Kammerarchiv Wien; Österreichische Nationalbibliothek)
19.–25. 3., 13.–17. 11. 2006 – Vídeň (Österreichische Nationalbibliothek)
9.–15. 4., 14.–21. 5., 4.–6. 12. 2006 – Drážďany (studijní pobyt, SLUB)
17.–22. 9., 19.–24. 11. 2007 – Vídeň (Österreichische Nationalbibliothek, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Archiv des Instituts für österreichische Geschichtsforschung)
2000–2007: bádání v CWB Zittau (průběžně)


M) Zvyšování kvalifikace:

Postgraduální studium – Ústav českých dějin FF UK Praha (1995 – 2003)
1) podzim /28. 11.?/ 1997 – vykonána zkouška z němčiny (dr. Hřebíčková, dr. Drnková, Jazykové centrum FF UK)
2) 17. 12. 1999 – vykonána zkouška z filosofie (prof. Pešková, FF UK)
3) 19. 9. 2001 – vykonána zkouška z ruštiny (dr. Vinceová, Jazykové centrum FF UK)
4) 8. 2. 2002 – vykonána zkouška z novějších českých dějin (prof. Kvaček, prof. Kuklík, prof. Gebhart, doc. Hlavačka, FF UK)
5) 31. 5. 2002 – vykonána zkouška ze starších českých dějin (prof. Beneš, prof. Žemlička, dr. Polívka, FF UK)
6) 7. 3. 2003 – souborná zkouška z ČD – ÚČD FF UK (prof. Beneš, prof. Čechura, prof. Maur, prof. Žemlička, doc. Bobková)
7) 17. 9. 2003 – vykonána obhajoba dizertační práce (předsedající: prof. Kvaček, oponenti: prof. Petráň, doc. Vorel, vedoucí práce: doc. Bobková, dále přítomni prof. Čornej, prof. Křen, prof. Rychlík, doc. Novotný ad.)
doktorská promoce (Ph.D.): 10. 2. 2004 (Karolinum – UK Praha)
přiznání akademického titulu (PhDr.): 1. 6. 2004 (UK Praha)

N) Pedagogická praxe na jiných vysokých školách:

Září 1999 – leden 2000: katedra historie PF UJEP, Ústí nad Labem (dějiny českého středověku)
Září 2002 – leden 2003: KH PF UJEP, Ústí n. L. (dějiny českého středověku)
18. 6. – 15. 7. 2007 – Technische Universität, Phil. Fakultät Chemnitz (raný novověk, výuka jako „Gastdozent“)

O) Účast (aktivní i pasivní) na konferencích (tuzemských i zahraničních) od 1997 do 2005:
(ve studentských letech):
a)    Život na šlechtickém sídle v XVI.–XVIII. století, Ústí n. L., 30.–31. 10. 1991;
b)    J. A. Komenský, Ústí n. L. 1992;
c)    Čechy a Sasko v proměnách dějin, Ústí n. L., 10. –11. 11. 1993;
d)    Česko-slovenské vztahy, Liberec 1994
1) 28.–29. 8. 1997, Liberec: Česko-slovenské vztahy, VII. ročník

2) 19.–30. 9. 1997, Pardubice: První stavovský odboj 1547. První krize habsburské monarchie

3) 24.–25. 4. 1998, Sedmihorky: Podíl Fr. Kutnara a agrárního dějepisectví na formování obrazu české minulosti

4) 29. 5. 1998, Ústí n. L.: Gotické sochařství a malířství v SZ Čechách

5) srpen 1998, Liberec: Česko-slovenské vztahy, VIII. ročník

6) 24.–26. 9. 1998, Czocha (PR): 350 rocznica Pokoju Westfalskiego na terenach Euroregionu Nysa 1648–1998

7) 13.–15. 10. 1998, Český Krumlov: Slavnosti a zábavy na dvorech a v rezidenčních městech raného novověku

8) 5.–6. 11. 1998, Ústí n. L.: „Víra, nebo vlast?“ Exil v českých dějinách raného novověku

9) srpen 1999, Liberec: Česko-slovenské vztahy, IX. Ročník

10) 10.–12. 9. 1999, Hradec Králové: VIII. sjezd českých historiků

11) 25.–26. 11. 1999, Ústí n. L.: Renesanční sochařství a malířství v severozápadních Čechách

12) 14.–15. 4. 2000, Sedmihorky: Zdeněk Kalista a kulturní historie

13) 23.–25. 8. 2000, Liberec: Česko-slovenské vztahy, X. ročník

14) 21.–22. 9. 2000, Liberec: Umělecká řemesla bez hranic

15) 23.–24. 11. 2000, Liberec: Evropanství ve výuce na PF

16) 28.–29. 11. 2000, Olomouc: Historická Olomouc XIII – Konec třicetileté války a poválečná obnova Moravy

17) 5.–6. 4. 2001, Praha: vědecké zasedání Höfe des Hauses Österreich – Habsburský dvůr a Praha

18) 19.–20. 4. 2001, Ústí n. L.: Deutsches Barock in den böhmischen Ländern und das sg. “zweite Barock” im 19. Jh. – Německé baroko v českých zemích a tzv. “druhé” baroko v 19. století

19) 24.–26. 5. 2001, Wrocław (Polsko): Niderlandyzm na Śląsku i w krajach ościennych

20) 22.–23. 8. 2001, Liberec: Česko-slovenské vztahy, XI. ročník

21) 24.–27. 9. 2001, Praha: mezinárodní konference Sláva Barokní Čechie

22) 11.–12. 10. 2001, Boles³awiec (PR): konference Internationale wissenschaftliche Tagung: 750 Jahre der Stadt Boles³awiec. Die Geschichte der Stadt und ihre historischen Verbindungen mit Schlesien, den Lausitzen und Böhmen

23) 16.–18. 10. 2001, Český Krumlov: mezinárodní vědecká konference Šlechta v habsburské monarchii a císařský dvůr (1526–1740)

24) 15. 11. 2001, Ústí n. L.: Gotika v severních Čechách. Umění a jeho historické souvislosti

25) 25.–26. 4. 2002, Ústí n. L.: Rok 1938 v českém pohraničí

26) 24.–25. 5. 2002, Jelenia Góra (Polsko): 9. Mezinárodní studentská soutěž v Euroregionu Nisa (diplomant František Švejda)

27) 26.–27. 8. 2002, Liberec: Česko-slovenské vztahy, XII. ročník

28) 15. 1. 2003, Liberec: Učitel – Evropan. Trojzemí ERN – faktor evropanství v přípravě učitelů na Fakultě pedagogické Technické univerzity v Liberci

29) 25.–26. 8. 2003, Liberec: Česko-slovenské vztahy, XIII. ročník

30) 4.–5. 12. 2003, Pardubice: Celostátní studentská vědecká konference HISTORIE 2003, účast se studentem Fr. Švejdou

31) 12.–13. 5. 2004, Praha: Společné a rozdílné. Česká koruna v životě a vědomí jejích obyvatel ve 14.–17. století

32) 16.–18. 6. 2004, Ústí nad Labem: Trpaslík v evropské kultuře

33) 23.–24. 8. 2004, Liberec: Česko-slovenské vztahy, XIV. ročník (Češi a Slováci v německé válce 1939–1945)

34) 23.–24. 11. 2004, Olomouc: Lidé okolo knih (autor – tvůrce – recipient)

35) 24.–26. 2. 2005, Schwarzenberg (SRN): Grenzraum und Transfer – Příhraničí a transfer. Problémy historie v Čechách a Sasku, TU Chemnitz

36) 2.–3. 6. 2005, Żary (Polsko): Wkład Bibersteinów w rozwój pogranicza Śląsko-Łużyckiego

37) 25.–26. 8. 2005, Liberec: Česko-slovenské vztahy, XV. ročník

38) 21.–24. 9. 2005, České Budějovice: Vita morsque et librorum historia. K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven

39) 10. 10. 2005, Liberec: Mýty a realita 1938-1948

40) 4.–6. 11. 2005, Zittau: Böhmen und die Oberlausitz. Forschungen zur gemeinsamen Geschichte

41) 8.–9. 12. 2005, Liberec: Celostátní studentská vědecká soutěž HISTORIE 2005 (hlavní garant pořádající instituce – KAD FP TUL)

42) 8. 3. 2006, Praha: Církev a smrt. Institucionalizace smrti v raném novověku?

43) 29.–30. 3. 2006, Banská Bystrica: Svätec a jeho úloha v spoločnosti

44) [29.]–31. 3. 2006, Praha: Korunní země v dějinách českého státu III. Rezidence a správní sídla v zemích České koruny ve 14.–17. století

45) 20.–21. 4. 2006, Ústí nad Labem: PIVO LEPŠÍCH ČASŮ

46) 24.–25. 8. 2006, Liberec: Česko-slovenské vztahy, XVI. ročník (Svět a Československo od krize ke krizi (říjen 1956 – říjen 1962) – Češi a Slováci v jednom údobí studené války)

47) 6.–8. 9. 2006, Pardubice: IX. sjezd historiků ČR

48) 3.–5. 4. 2007, Praha: Slezsko – země Koruny české. Historie a kultura 1300–1740

49) 26.–27. 4. 2007, Ústí nad Labem: Fenomén Cirmrman

50) 17.–19. 5. 2007, Hejnice: studentský workshop (s TU Chemnitz) Erinnerungsorte und Geschichtskultur in Sachsen und Tschechien

51) srpen 2007, Liberec: Česko-slovenské vztahy, XVII. ročník (60. léta 20. století)

52) 13.–15. 9. 2007, Hejnice: Locus pietatis et vitae

53) 12. 10. 2007, Liberec: Střední Evropa – Čechy, Slezsko a Horní Lužice – ve hře velmocí v 18. století

54) 25. 10. 2007, Praha: Diagnóza jako pramen historického bádání (Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK- Ústav dějin UK – Archiv UK)

55) 9.–11. 2007, Liberec: Grenzgebiet als Forschungsfeld. Aspekte der ethnographischen und kulturhistorischen Erforschung des Grenzlandes

56) 23.–25. dubna 2008, Praha: Korunní země v dějinách českého státu IV: Náboženský život a církevní poměry v zemích koruny české ve 14.–17. století

57) srpen 2008 – Liberec: Česko-slovenské vztahy, XVIII. ročník (Pražské jaro: Spory v něm a o něm)

58) 26.-29. října 2008 – Praha, IV. mezinárodní konference K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. „Jazyk a řeč knihy“

59) 20.-22. listopadu 2008, Ústí nad Labem: Školní dějepis a umělecké obrazy ve filmu a na divadle

60) duben 2009, Turnov: Šlechta v Českém ráji

61) říjen-listopad 2009, Jelenia Góra: náboženství v rekatolizační době

62) listopad 2009, Zittau: školy a školství v Horní Lužici (v raném novověku?)

P) Editorská a redaktorská činnost:

Editor sborníku studentských prací Die Stellung der Minderheiten in der Mittelalterlichen Gesellschaft, Liberec, TU 2000

Editor sborníku Pax bello potior. Sborník věnovaný doc. PhDr. Rudolfu Andělovi, CSc., Liberec, TU 2004

Editor sborníku Celostátní studentská vědecká konference HISTORIE 2005, Liberec, TU 2006

Editor sborníku Svět historie – Historikův svět. Sborník profesoru Robertu Kvačkovi, Liberec 2007

Redaktor a editor skript Materiály ke studiu historie, Liberec, TU 2005 [2006]

Autor textů průvodce výstavou Gallasové, Clam-Gallasové a Hejnice. Poutní místo a jeho patroni, Hejnice 1. 7. – 19. 8. 2007 (brožura v čj a nj), spolu s Janem Heinzlem

Výkonný redaktor sborníku Fontes Nissae (I–VIII, Liberec 2000–2007), člen redakční rady.

Člen redakční rady vlastivědného sborníku Od Ještěda k Troskám (2003–2007)

Q) Poskytnuté a vyřešené granty:

1) Grant AKTION, č. 26p10 (řešitel): „Studentské semináře oboru historie na Univerzitě v Klagenfurtu a Pedagogické fakultě TU Liberec“ – Die Stellung der Minderheiten in der Mittelalterlichen Gesellschaft. Liberec, TU 2000

2) Projekt č. 1224 (řešitel, mgr. K. Hájková jako spoluřešitelka): „Kniha jako historický pramen“ (v rámci projektu Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit pro rok 2002)

3) PROJEKT FRVŠ č. 893/2005 (řešitel): „Staré a vzácné tisky z pozůstalosti prof. Rudolfa Wolkana ve fondu Krajské vědecké knihovny v Liberci“ (obhajoba projektu 16/2 2006)

4) IGS FP TUL č. 14/5550, čin. 116 (řešitel, za rok 2005, dr. M. Prokop jako spoluřešitel): Celostátní studentská vědecká konference Historie 2005

5) PROJEKT FRVŠ č. 1621/2006 (za rok 2006 jako spoluřešitel, řešitelem byl dr. V. Poštolka): Regionalistika – příprava nového předmětu na FP TUL

6) PROJEKT IGS FP TUL (řešitel): Topografie J. Schallera pro Boleslavský kraj z roku 1790

7) PROJEKT Staturáního města Liberec č. 1655 (řešitel): Boží hrob v Liberci z roku 1772 (edice, překlad a historický výklad tisku z r. 1772), ISBN 978-80-7372-327-9

R) Členství v profesních sdruženích a zájmových organizacích v oblasti historie

1.    Sdružení historiků ČR – Historický klub 1872, Praha (od 1999)
2.    Občanské sdružení „Paměť Českého ráje a Podještědí“, Turnov (od 2000)
3.    Společnost pro dějiny Němců v Čechách, Ústí nad Labem (od 2000)
4.    Občanské sdružení Exulant, Praha (od 1999)


S) Vedené diplomové práce

1) PIŠLOVÁ, Eva:
Páni z Oppersdorfu a českodubské panství (1552–1591)
Liberec 2000. 192 s., 10 obr., 12 příl. (př. č. 99-PF-KAD-050)

2) KILIÁN, Jan:
Gallasové na Frýdlantsku a Liberecku v 17. a 18. století
Liberec 2000. 208 s., 1 tab., 38 příl. (př. č. 2000-PF-KAD-061)

3) JEDLIČKOVÁ, Danuše:
Jiří Kezelius-Bydžovský a jeho svět
Liberec 2001. 70 s., 7 obr., 6 tab., 20 pramenů, 11 příl. (př. č. 2002-FP-KAD-060)

4) HERMANOVÁ-JAKUBIČKOVÁ, Kateřina:
Kaple sv. Jana Nepomuckého Na Poušti v letech 1769–1999
Liberec 2002. 119 s., 7 tab., 13 příloh (př. č. 2001-FP-KAD-088)

5) PEŠÍKOVÁ, Helena:
Vznik a využití hrobky Gallasů v Hejnicích (1690–1759)
Liberec 2002. 116 s., 29 obr., 5 tab., 71 příl. (př. č. 2002-FP-KAD-DP-104)

6) PLÍŠKOVÁ, Daniela:
Vznik a využití krypty Clam-Gallasů v kostele Navštívení Panny Marie v Hejnici v letech 1759–1945(2000)
Liberec 2003. 136 s., 31 obr., 39 tab., 17 příl. (+1 CD-ROM) (př. č. 03-FP-KAD-105 )

7) ŠVEJDA, František:
Soupis hmotných památek na Frýdlantsku a popis jejich stavu v roce 2001 (S ohledem na funerální plastiku 15.–18. století)
Liberec 2004. 207 s., 66 obr., 11 příl. (+1 CD-ROM) (př. č. 01-FP-KAD-109)

8) ROLENCOVÁ, Jana:
Františkáni v Hejnicích 1691–1783
Liberec 2005. 188 s., 13 tab., 8 příl. (+1 CD-ROM) (př. č. 04-FP-KAD-121)

9) KNÍŽOVÁ, Jarmila:
Jan Amos Komenský a revelace Kristiny Poniatowské (Analýza a interpretace revelací vydávaných Komenským v kontextu třicetileté války)
Liberec 2005. 90 s., 1 příl. (př. č. FP-KAD-098)

10) MÍŠKOVÁ, Ivana:
Liberecké krematorium 1945–1992/2005
(zadáno, předpokládané dokončení duben 2009)

11) UHLÍŘ, Jaroslav:
Zvony na Liberecku do roku 2007
(zadáno jako bc. práce, předpokládané dokončení duben 2009)

12) BENEŠOVÁ, Kateřina:
Zvony na Frýdlantsku do roku 2007
(zadáno jako bc. práce, předpokládané dokončení duben 2009)

13) MRHALOVÁ, Erika:
Rodokmen Valdštejnů. Srovnání malovaných genealogií na zámcích Frýdlant a Mnichovo Hradiště
(zadáno jako bc. práce, předpokládané dokončení duben 2009)

14) KOVAŘÍKOVÁ, Lenka:
Svatonepomucenská úcta na Frýdlantsku a Liberecku ve výtvarném umění (dochovanost do roku 2007)
(zadáno jako bc. práce, předpokládané dokončení duben 2009)

15) ZEMANOVÁ, Martina:
Historická rekonstrukce knihovny konventu františkánů v Hejnicích (1691–1945)
(zadáno jako diplomová. práce, předpokládané dokončení duben 2009)