milan.duchacek


PhDr. Milan Ducháček Ph.D.
zaměstnanec
...
P-03024
KHI
+420 48 535 4239

Pondělí 11:25-12:15 (vždy po předchozí dohodě mailem)

 

Odborné zaměření 

 • dějiny a teorie historiografie, etnologie a příbuzných vědních oborů
 • historiografie jako umění, text a sociální performance
 • kulturní dějiny střední Evropy od dualismu k socialismu
 • česko-slovenské vztahy, čechoslovakismus
 • didaktika dějepisu

 Vzdělání  

 • 2004–2012 Pedagogické fakulta UK, Katedra dějin a didaktiky dějepisu, doktorský program české a československé dějiny; Ph.D.
 • 1997–2004 Pedagogické fakulta UK, Katedra dějin a didaktiky dějepisu, obor dějepis – český jazyk a literatura, Mgr./PhDr.

 Profesní curriculum 

 • 2019-dosud Centrum dějin vědy – Ústav pro soudobé dějiny AVČR v. v. i.
 • 2017-dosud Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní Technické univerzity v Liberci
 • 2011–dosud Lauderovy školy při Židovské obci v Praze; učitel D/ČJL na osmiletém gymnáziu
 • 2007–2012 Literární Akademie – Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého, Praha
 • 2010–2011 Gymnázium Čakovice, Praha 9, učitel D/ČJL
 • 2006–2010 Gymnázium Na Pražačce, Praha 3; učitel D–ČJL, seminářů z moderních dějin, publicistiky a mediální kultury
 • 2005–2007 Český rozhlas Leonardo, Praha; externí redaktor a moderátor
 • 2003–2006 Obchodní akademie Kollárova, Praha 8; učitel D/ČJ/OBN
 • 2001–2003 Gymnázium Na Pražačce, Praha 3, učitel D

 Grantové a další výzkumné projekty

 • 2019–2021 Evolucionismus, nacionalismus a rasismus v české a slovenské vědě (1882-1948). Dialog mezi humanitními obory a biologií, GA ČR,  č. 19-03474S, hlavní řešitel
 • 2017-2019 Místa paměti v procesu formování české společnosti v 19. a na počátku 20. století, GA ČR, č. GA17-11309, Historický ústav AVČR, spoluřešitel, hlavním řešitelem Petr Čornej
 • 2015-2017 Druhý život Rukopisu královédvorského a zelenohorského v české literatuře a kultuře 19. století, Ústav pro českou literaturu AVČR, spoluřešitel, hlavním řešitelem Dalibor Dobiáš
 • 2015-2017 Etnografie a folkloristika v českých zemích v kontextu vývoje kultury a společnosti v letech 1945–1989, GA ČR, č. GA15-03754S, Etnologický ústav AVČR, spoluřešitel, hlavním řešitelem Jiří Woitsch

Zahraniční stáže a pobyty

 • 9/2013–6/2014 stipendium Post-Masters Intra-Visegrad Scholarship, badatelský pobyt na Historickém ústavu SAV Bratislava
 • 2-6/2012; 2-6/2011 stipendium Národného štipendijného programu SR, badatelský pobyt na Historickém ústavu SAV Bratislava

 Redakční činnost

Bibliografie:

Více též:

http://biblio.hiu.cas.cz/authorities/118154

https://tul.academia.edu/MilanDuch%C3%A1%C4%8Dek

Monografie / Books

Václav Chaloupecký. Hledání československých dějin, Karolinum: Praha 2014, 516 s.

Redakce kolektivních monografií / Edited collective volumes

Václav Chaloupecký a generace roku 1914. Otazníky české a slovenské historiografie v éře první republiky. Milan Ducháček – Jitka Bílková a kol., Liberec – Praha – Turnov 2018. Online: http://forumhistoriae.sk/documents/10180/3538992/Duchacek-Bilkova-a-kol__Vaclav-Chaloupecky-a-generace-roku-1914.pdf

Kapitoly v kolektivních dílech / Chapters in collective volumes

Německá inspirace zakladatelů Českého lidu: Čeněk Zíbrt a Lubor Niederle v tavícím kotlíku rodících se věd o člověku, „lidu“ a společnosti. In: Lid v české kultuře 19. století, Pavla Machalíková (ed.), Praha: Ústav dějin umění AVČR 2020, s. 40-54.

Čechoslovakismus v prvním poločase ČSR: státotvorný koncept nebo floskule? in: Čechoslovakismus. Adam Hudek, Michal Kopeček, Jan Mervart (eds.) a kol., NLN: Praha 2019, s. 149-181.

Vorposten? Obraz Němců v Deutschböhmen optikou Volkskunde před rokem 1918, in: Vznik Československa a provincie Deutschböhmen, Pavel Jakubec - Jaroslav Pažout (ed.), Litoměřice – Liberec - Praha 2019, s. 177-193.

„Pravda není to, co jest, ale to, co býti má.“ Noetika Františka Mareše a ideové zdroje obnovení sporu o Rukopisy královédvorský a zelenohorský v době první republiky, in: Druhý život Rukopisu královédvorského a zelenohorského v české literatuře a kultuře 19. století. Dalibor Dobiáš (ed.), Academia: Praha 2019, s. 135–149.

Stovražba oslí čelistí. Satiry českých národovců o Rukopisech královédvorském a zelenohorském jako útok na prestiž české moderní vědy (pokus o kontextualizaci a žánroslovné ukotvení), in: Druhý život Rukopisu královédvorského a zelenohorského v české literatuře a kultuře 19. století. Dalibor Dobiáš (ed.), Academia: Praha 2019, s. 150–159.

Kontinuity a zlomy v české a slovenské historiografii v éře první republiky: několik glos na úvod (spoluautorka Jitka Bílková), in: Václav Chaloupecký a generace roku 1914. Otazníky české a slovenské historiografie v éře první republiky. Milan Ducháček – Jitka Bílková a kol., Liberec – Praha – Turnov 2018, s. 11–23.

Mezi odkouzlením a okouzlením. Wilhelm Dilthey a noetické limity generace Václava Chaloupeckého, in: Václav Chaloupecký a generace roku 1914. Otazníky české a slovenské historiografie v éře první republiky. Milan Ducháček – Jitka Bílková a kol., Liberec – Praha – Turnov 2018, s. 38–68.

„Chaloupeckého jablka“. Pomolog Václav Chaloupecký a jeho vztah k pěstování a šlechtění ovocných dřevin v kontextu ovocnářství v českých zemích a na Jičínsku (spoluautoři Eva Bílková – Josef Matoušek – Milena Roudná), in: Václav Chaloupecký a generace roku 1914. Otazníky české a slovenské historiografie v éře první republiky. Milan Ducháček – Jitka Bílková a kol., Liberec – Praha – Turnov 2018, s. 323–346.

Osvětou proti alkoholu duše. Knihovny v ČSR, In: Literární kronika první republiky. Události – díla – souvislost, Petr Šámal – Tomáš Pavlíček – Vladimír Barborík – Pavel Janáček a kol., Academia: Praha 2018, s. 156–160.

„Kufříkový profesor“ průkopníkem terénního výzkumu. Etnograf Karel Chotek na Univerzitě Komenského, in: 95 rokov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského – pohľad do dejín inštitúcie a jej akademickej obce. Martin Slobodník – Marta Glossová (eds.), Bratislava 2017, 185–202.

Dilemata čechoslovakismu: etnograf Karel Chotek mezi vědou a propagandou, in: Co bylo Československo? Kulturní konstrukce státní identity, Milena Bartlová a kol, UMPRUM: Praha 2017, s. 28–44.

Deset tezí k (dis)kontinuitě československé etnografie před rokem 1945, in: Etnologie v zúženém prostoru. Jiří Woitsch, Adéla Júnová Macková a kol., Academia: Praha 2017, s. 37–70. Online: http://eu.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/data.avcr.cz/humansci/eu/Publikace/FILES/Etnologie_v_zuzenem_prostoru.pdf

Co zůstal etnograf Karel Chotek dlužen Balkánu?, in: Etnické komunity. Hrdinové, šibalové a antagonisté Balkánu. Dana Bittnerová – Mirjam Moravcová (eds.), Fakulta humanitních studií: Praha 2017, s. 339–354.

Československý národ jako ideál a touha, in: Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 33. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 21.–23. února 2013, Martin Hrdina a Kateřina Piorecká (edd.), Plzeň 2014, s. 185–197.

Kep paní Arne Novákové (střep z pekařovské epistolografie), Varia obscura. Sborník k 50. narozeninám Jaroslava Tulky, Jiří Starý – Olga Škochová – Jitka Pelikánová (edd.), Červený Kostelec 2013, s. 26–32.

 „Maximum, kterého bylo možno dosáhnout.“ Václav Chaloupecký, centralizace slovenského archivnictví a archivní rozluka s Maďary, In: Karel Kazbunda, kulturní dědictví a mezinárodní právo: referáty z vědecké konference konané ve dnech 19.-20. dubna 2013 v Jičíně, Ivo Navrátil (ed.), Státní oblastní archiv v Litoměřicích - Státní okresní archiv Semily pro Pekařovu společnost Českého ráje v Turnově: Semily 2013 (= Z Českého ráje a Podkrkonoší Supplementum 16), s. 378–390.

Holíčská fara v konceptualizaci dějin Václava Chaloupeckého a Daniela Rapanta. Milan Ducháček. Česko-slovenská historická ročenka 2013 [vyd. 2014], Brno: Academicus, s. 199-224.

Nepřítomnost Václava Chaloupeckého (v české a slovenské historiografii), in: České, slovenské a československé dějiny 20. století VI., Sylva Sklenářová (ed.), UHK: Hradec Králové 2012, s. 295–304.

Dva kohouti na jednom smetišti. Václav Chaloupecký, Josef Pekař a selská otázka v husitství, in: Zrození mýtu. Dva životy husitské epochy. K poctě Petra Čorneje, Robert Novotný – Petr Šámal (edd.), Paseka: Praha–Litomyšl 2011, s. 389–403.

Vladyka Dětenický z Dědic. Václav Chaloupecký jako strážce odkazu meziválečné historiografie, In: Jiroušek Bohumil (ed.), Proměny diskurzu české marxistické historiografie (Kapitoly z historiografie 20. století), FF JU: Pelhřimov 2009, s. 151–169.

Na nádraží mě uvítal nápis: „Pozor na zloděje a vrahy!“ Kavkazské cesty Karla Chotka, In: Kateřina Bláhová (ed.), Cizí, jiné exotické v české kultuře 19. století, Academia: Praha 2008, s. 195–206.

Pražský květen 1945 očima Otakara Vávry. Normalizační tlak vs. umělecký dokument, In: Film a dějiny, Petr Kopal (ed.), NLN: Praha 2005, s. 253–264.

Studie /Papers

Slovaks on Display. Otherness of  the ‘Eastern Brothers’ at the Czechoslavic Ethnographic Exhibition in Prague 1895, Acta Ethnographica Hungarica 1/2019, s. 177-199. Online: https://akademiai.com/loi/022

Karel Chotek a Cerovo: od inicializace k specializaci (causerie k půlstoleté proměně terénního výzkumu). Slovenský národopis 66, 1/2018, s. 116–139. Online: http://uet.sav.sk/files/sn.2018.1.05.pdf

Boj o Pekařovu stolici. Václav Chaloupecký, František Hrubý a generační proměna (česko)slovenské univerzitní historiografie v čase První republiky, Dějiny – teorie – kritika 1/2014, s. 26–65. Online: http://www.dejinyteoriekritika.cz/Modules/ViewDocument.aspx?Did=412

„Stvůry v provincii“ Václav Chaloupecký, Jan Emler a přejímání hornouherských knihoven do správy ČSR, Marginalia historica 2/2014, s. 45–63.

Bratislavská vila Václava Chaloupeckého. Obraz z proměny Prešpurku v československý prostor, Bratislava. Zborník Múzea města Bratislavy XXIV, 2012, s. 117–132.

Václav Chaloupecký a budování historického semináře Univerzity Komenského. Acta Universitatis Carolinae : Historia Universitatis Carolinae Pragensis : Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy Roč. 52, č. 2 (2012 [vyd. 2013]), s. 101-134. Online: https://biblio.hiu.cas.cz/media-viewer?rootDirectory=1451&origin=https%3A%2F%2Fbiblio.hiu.cas.cz%2Fdocuments%2F329405

Z anarchisty knížecím archivářem: Václav Chaloupecký: léta zrání československého historika (1904-1918). Milan Ducháček. In: Marginalia Historica: časopis pro dějiny vzdělanosti a kultury Roč. 3, č. 1 (2012), s. 5-51.

Václav Chaloupecký a Daniel Rapant – trauma z blízkosti? Forum historiae 5, č. 1, 2011, s. 78-97. Online: http://www.forumhistoriae.sk/sk/clanok/vaclav-chaloupecky-daniel-rapant-trauma-z-blizkosti

Strážce národního palladia. Fixní idea Jana Vrzalíka, Dějiny a současnost 33, 3/2011, s. 24–27.

Jak dobýt Slovensko. Kořeny čechoslovakismu Václava Chaloupeckého, Dějiny a současnost 32, 2/2010, s. 24–25

Od historie k etnografii. Universitní studia Karla Chotka, Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis 2005, Tom. XLV., Fasc. 1–2, s. 67–93.

Otakar Vávra – Osvobození Prahy, Marginalia historica VI., KDDD PedF UK, Praha 2002, s. 211–237.

Krátké zastavení nad slovní zásobou rockových a metalových periodik, Čeština doma a ve světě 7, 2000, s. 114–117.

Edice dokumentů / Editions of sources

Korespondence Ondreje R. Halagy s Václavem Chaloupeckým „Shledávám zcela logickým, že nalézáte příbuzenské vztahy mezi slovenským východem a českým západem.“, Práce z dějin Akademie věd 1, 1/2009, s. 35–70.

Redakční činnost, překlady:

Hayden WHITE, Metahistory. Historická imaginace v Evropě 19. století, Host: Brno 2012. Odborná korektura, překladatelská poznámka a revize překladu knihy.

Popularizační činnost

externí spolupracovník recenzní rubriky týdeníku Respekt

https://www.respekt.cz/literatura

 překlady populárně naučných publikací pro děti a mládež, nakladatelství Fragment (Albatros)

Pouze v pondělí (viz STAG)

Kombinované studium 7. 3. 2020 Historiografie (HISE), P-100a, 9:00-16:00

Sekretariát

Mgr. Lada Vondrušková
Telefon: 48 535 4224
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova P, 3. podlaží (Komenského 2)

korespondenční a fakturační adresa:
Technická univerzita v Liberci
Katedra historie
Studentská 2; 461 17 Liberec 1

© Katedra historie | Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci