milan.svoboda


PhDr. Milan Svoboda, Ph.D.
zaměstnanec
...
P-03023
KHI
+420 48 535 4227

V zimním semestru 2020/2021 konzultuji takto:

úterý liché      15.00 - 16.00

středa vždy     15.00 - 16.00

čtvrtek vždy   12.30 - 14.00

 Po dobu uzavření TUL se konzultace konají e-mailem.

 


* narozen ve Frýdlantu v Čechách, ČSSR

* mateřská a základní škola tamtéž (do 1978, resp. 1986)

* Střední ekonomická škola v Liberci (maturita 1990)

* Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, denní studium, obor český jazyk a literatura – dějepis (Mgr. 1995, DP: Kryštof II. z Redernu, renesanční kavalír a exulant, vedoucí diplomní práce Doc. PhDr. Lenka Bobková, CSc.)

* civilní služba: katedra historie PF UJEP Ú. n. L. (1995–1997)

* hlavní pracovní poměr: katedra dějepisu Fakulty pedagogické TU v Liberci (nyní Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci), odborný asistent, obor dějiny raného novověku, regionalistika (od 1997), výběrové semináře (např. Kniha jako historický pramen), zástupce vedoucí katedry, od 2008 do 2012 vedoucí katedry historie FP TUL, v l.. 2008 až 2012 člen akademického senátu Technické univerzity v Liberci

* externí vyučující: katedra historie PF UJEP (středověk a raný novověk) 1999–2000, 2001–2003

* badatelské zaměření: regionální dějiny a historiografie, šlechta, novověký exil, církevní a kulturní dějiny raného novověku, historické knihovní fondy regionu

* Ústav českých dějin FF UK Praha, obor starší české dějiny, externí doktorand 1995–2003 (Ph.D. 2003, PhDr. 2004, dizertace: Redernové a jejich svět, školitelka prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc.)

* zájmy: historie, hudba, beletrie, příroda (některá zvířata, rostliny a lidé)

* metafyzické zakotvení: víra, naděje a láska (Hora ruit: Memento mori et carpe diem!)

 

Zahraniční badatelské a studijní pobyty:

- odborné exkurze:

27. 4. – 1. 5. 1997 – Klagenfurt a okolí (Univerzita v Klagenfurtu)

16. – 20. 4. 1999 – Klagenfurt a okolí

- studium (bádání):

25.–30. 10. 1999 – Zhořelec (Ratsarchiv, OLW Görlitz)

16.–20. 10. 2000 – Zhořelec (Ratsarchiv, OLW Görlitz)

19.–21. 3. 2001 – Zhořelec (Ratsarchiv, OLW Görlitz)

15. 9.–20. 9. 2002 – Vídeň (Kriegsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien)

1. 2. 2003 – 31. 5. 2003 – Drážďany (studijní pobyt z Herbert–Quandt–Stiftung TU Dresden)

8.–12. 9. 2003 – Vídeň (Österreichische Nationalbibliothek)

24.–28. 11. 2003 – Vídeň (Österreichische Nationalbibliothek)

15.–19. 11. 2004 – Vídeň (Haus-, Hof- und Staatsarchiv; Kammerarchiv Wien; Österreichische Nationalbibliothek)

19.–25. 3., 13.–17. 11. 2006 – Vídeň (Österreichische Nationalbibliothek)

9.–15. 4., 14.–21. 5., 4.–6. 12. 2006 – Drážďany (studijní pobyt, SLUB)

17.–22. 9., 19.–24. 11. 2007 – Vídeň (Österreichische Nationalbibliothek, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Archiv des Instituts für österreichische Geschichtsforschung)

18. 6. – 15. 7. 2007 – Technische Universität, Phil. Fakultät Chemnitz (raný novověk, výuka jako „Gastdozent“)

 20.–26. 4. 2009 – Univerzita Mateja Béla, Banská Bystrica (raný novověk, dějiny knihy, výuka)

duben 2012 – Prešovská univerzita v Prešově, Fakulta filosofická, katedra historie (raný novověk, kulturní dějiny, raně novověká historiografie – výuka v programu Erasmus)

7.–11. 10. 2013 – Univerzita Mateja Béla, Banská Bystrica (raný novověk, dějiny umění, výuka v rámci programu Erasmus)

7.–11. 3. 2016 – Prešovská univerzita v Prešově, Fakulta filosofická, katedra historie (raný novověk, kulturní dějiny, raně novověká historiografie – výuka v programu Erasmus)

 

Publikační činnost za posledních pět let (výběr)
kompletní publikační činnost naleznete pod patřičnou záložkou


Jáchym Ulrich z Rosenfeldu: Hejtman v mikrosvětě autobiografie ze 16. století. In: Pax bello potior. Sborník věnovaný doc. PhDr. Rudolfu Andělovi, CSc. (Red. M. Svoboda), Liberec, TU 2004, s. 126–154 (ISBN 80-7083-816-7)
Redernové a jejich domovy. In: Osobnosti v dějinách regionu 1. Přednáškový cyklus (uspoř. M. Prokop), Liberec, TU 2004, s. 49–58 (ISBN 80-7083-815-9)
Vlast ochraňovaná i ztrácená. Ke vnímání pojmu „vlast" převážně v raném novověku. In: Hledání souřadnic společného světa. Filosofie pro každý den, (edd. J. Pešková – M. Průka – I. Vaňková), Praha, Eurolex Bohemia 2004, s. 234–262 (ISBN 80‑86432-91-2)
Co je „vlast"? K patriotismu šlechty na pomezí Čech a Horní Lužice v 16. a 17. století. In: Korunní země v dějinách českého státu. Společné a rozdílné. Česká koruna v životě a vědomí jejích obyvatel ve 14.–17. století, (uspoř. Lenka Bobková – Jana Konvičná), Praha 2005, s. 497–514 (ISBN 80-86971-07-4)
Nově objevený pramen pro dějiny mauzolea Redernů ve Frýdlantu v Čechách. In: Sborník Severočeského muzea 13, Liberec 2004, s. 12–16, 130–133 (ISBN 80-903595-0-7)
Jan Karel Rohn – historik, jazykozpytec a liberecký patriot doby barokní. In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 2004. Lidé okolo knih (autor – tvůrce – recipient). Sborník z 13. odborné konference Olomouc 23.–24. 11. 2004, (red. R. Krušinský), Olomouc, SK ČR – VK Olomouc 2005, s. 195–210 (přístupné z WWW: http://www.vkol.cz/konf/04ref21.htm)
Kryštof II. z Redernu a exil po roce 1620. In: Osobnosti v dějinách regionu 2, Liberec, TU 2005, s. 29–54 (ISBN 80-7083-941-4)
Der Fall Haindorf – Katholiken versus Protestanten: Konfessionalisierung oder Disziplinierung? In: Grenzraum und Transfer. Perspektiven der Geschichtswissenschaft in Sachsen und Tschechien (hrg. Miloš Řezník), Berlin, Duncker & Humblot 2007, s. 95–118 (Chemnitzer Europastudien, Bd. 5) (ISBN 978-3-428-12345-2)
Tři pohřební kázání z prvé půle 17. věku: Šlechtické rody a jejich příbuzní z českých zemí. (Srovnání a metody interpretace textů z historického hlediska). In: Vita morsque et librorum historia. K výzkumu zámeckých, měšťanských a šlechtických knihoven, (ed. Jitka Radimská), (= Opera romanica 9), České Budějovice, Jihočeská univerzita 2006, s. 169–181 (ISBN 80-7040-846-4)
Frühneuzeitliche Exulantenforschung in der böhmischen Historiographie 1990–2005. In: Böhmen – Oberlausitz – Tschechien. Aspekte einer Nachbarschaft, (hgg. L.-A. Dannenberg – M. Herrmann – A. Klaffenböck), Görlitz – Zittau, G. Oettel Verlag 2006, s. 193–202 (ISBN-10 3-938583-08-8)
Der erste Entwurf der Redern´schen Mausoleums in Frýdlant? Ein neuer Fund in der Christian-Weise-Bibliothek Zittau. In: Oberlausitzische Heimatblätter Zittau 10/2006, s. 14–22 (ISBN 3-933827-43-4)
Zapomenuté knihy Rudolfa Wolkana. Črta bio-bibliografická. In: FN VII/2006, s. 78–105 (ISBN 80-7372-146-5)
Cedo nulli. Mgr. Wolfgang Günther a P. Sebastian Balthasar von Waldhausen v protestantsko-katolické polemice (1626–1628). In: Ve znamení zemí Koruny české. Sborník k šedesátým narozeninám profesorky Lenky Bobkové, (edd. Luděk Březina – Jana Konvičná – Jan Zdichynec), Praha, Casablanca 2006, s. 325–345 (ISBN 80-903756-1-8)
Vidět město: Žitava v raně novověkých kronikách, in: Rezidence a správní sídla v zemích České koruny ve 14.–17. století. Korunní země v dějinách českého státu III. Sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia konaného 29.–31. března 2006, (edd. Lenka Bobková – Jana Konvičná), Praha, UK – Togga 2007, s. 435–458 (ISBN 978-80-7308-188-1)
Cui bono? Právovárečné spory v pojetí regionální historiografie 18.-20. století. Případ Frýdlantu v 17. století). In: Pivo lepších časů, (red. Martin Veselý – Kristina Kaiserová), Ústí nad Labem, UJEP – ÚSGS 2007, s. 59–80 (ISBN 978-80-7044-930-1)
Účetní deníky jedné „Raittung": Preceptor Mgr. Bernhard Fuess a svobodný pán Kryštof z Redernu na cestách 1607–1608, in: Šlechtic na cestách v 16.–18. století. Sborník příspěvků (nejen) ze 4. adventního kulatého stolu [...] „Prameny k dějinám šlechtického cestování 1550–1800", (ed. Jiří Kubeš), Pardubice 2007, s. 67–86 (ISBN 978-80-7194-928-2)
Mnichovo Hradiště 1785: Poslední pohřeb Albrechta z Valdštejna jako pozdně barokní funerální festivita?, in: Valdštejn. Albrecht z Valdštejna. Inter arma silent musae?, (edd. Eliška Fučíková – Ladislav Čepička), Praha, Academia 2007. 621 s. (ISBN 978-80-200-1565-5), autorský podíl s. 379–383
„Poslední svého rodu". Konec pozemské pouti Franze hraběte Clam-Gallase (1854–1930), in: Svět historie – historikův svět. Sborník profesoru Robertu Kvačkovi, (red. M. Svoboda), Liberec 2007, s. 261–293 (ISBN 978-80-7372-214-2)
Mariánské poutní místo Hejnice v historické paměti, in: Locus pietatis et vitae. Sborník příspěvků z konference konané v Hejnicích ve dnech 13.-15. září 2007, (edd. Ivana Čornejová – Hedvika Kuchařová – Kateřina Valentová), Praha, Univerzita Karlova – Scriptorium 2008, s. 255–280 (ISBN 978-80-86197-39-5)
Pojetí válek o rakouské dědictví v Čechách i na Liberecku v kronikářském díle Jana Karla Rohna, in: Střední Evropa – Čechy, Slezsko a Horní Lužice – ve hře velmocí v 18. století, (red. M. Svoboda), Liberec, TU 2008, s. 65–77 (ISBN 978-80-7372-437-5)
Popis pitvy a balzamace Melchiora z Redernu v Havlíčkově Brodě 20. září 1600 podle pohřebního kázání, in: Dějiny věd a techniky 41, 2008, č. 3, s. 173–183, ISSN 03004414
Kaple Božího hrobu v Liberci z roku 1772. Krátké dějiny zapomenuté církevní stavby, in: Fontes Nissae IX/2008, s. 9-48, (ISBN 978-80-7372-432-0 )
Čeští exulanti v Žitavě v paměti potomků, in: Náboženský život a církevní poměry v zemích Koruny české ve 14.–17. století. Korunní země v dějinách českého státu IV, (edd. Lenka bobková – Jana Konvičná), Praha, Casablanca – FF UK 2009, s. 683-694, (ISBN 978-80-7308-265-9)
Clam-Gallasův palác. Johann Bernhard Fischer von Erlach. Architektura – výzdoba – život rezidence, (ed. Martin Krummholz), Praha 2007. 168 s. (ISBN 978-80-86852-19-5), autorský podíl: kapitoly Clam-Gallasové (1757–1945), s. 31–58, Severočeská doména s. 59–80

ÚT liché: 16.10-19.35 DKU2M, P-005

ST lichá: 8.50-10.25 RE1E, P-304

ST každá: 16.10-17.45 DKU2M, P-203

ST každá: 18.00-19.35 UDUKM/UDUKZ, P-100

ČT každý: 8.50-10.25 NCD1O/NCD1T, P-100

ČT lichý: 10.40-12.15 P-100

ČT každý: 14.20-15.55 RE1E P-304

SOBOTA 10. 10. 2020, 16.00-19.35 VZ1B, P-100;

SOBOTA 24. 10. 2020, 10.40-12.15 NCD1O/NDC1T;

SOBOTA 14. 11. 2020, 8.50-12.15, VZ1B, P-100;

SOBOTA 5. 12. 2020, 8.50-14.05 UDUKZ P100


Vedené kvalifikační práce (diplomní, bakalářské) na katedře historie FP TU v Liberci:

PIŠLOVÁ, Eva: Páni z Oppersdorfu a českodubské panství 1552–1591, DP, Liberec 2000, 192 s.

Práce je věnována působení Oppersdorfů na českodubském panství, které je vymezeno lety 1552–1591. Všímá si hospodářského a stavebního rozvoje města Český Dub. Pozornost věnuje osobě Jana z Oppersdorfu, zejména jeho politické, válečnické a náboženské činnosti.

KILIÁN, Jan: Gallasové na Frýdlantsku a Liberecku v 17. a 18. století, DP, Liberec 2000, 208 s.

Práce přináší soupis a hodnocení pramenů z českých archívů. Důraz klade na období třicetileté války a osobnost Matyáše Gallase.  Část soupisu je věnována počátkům rodu, jejichž prameny jsou převážně mimo území ČR – zde jsou reprodukovány údaje historiků, kteří s nimi pracovali. Součástí práce je genealogický přehled příslušníků rodu. Největší část se zabývá Matyášem Gallasem a jeho úlohou v třicetileté válce. Dále se věnuje dějinám libereckého panství v letech 1634–1647 a dvěma nejvýznamnějším gallasovským objektům (františkánskému areálu v Hejnicích a rodovému paláci Praze).

JEDLIČKOVÁ, Danuše: Jiří Kezelius–Bydžovský a jeho svět, DP, Liberec 2002, 68 s.

Práce se zabývá životem a dílem mladoboleslavského kronikáře ze 17. století. Srovnává jeho práci s jinými dobovými kronikami. S využitím dalších pramenů (např. městských knih a listin) rekonstruuje strukturu městské společnosti a její život v první polovině 17. století.

PEŠÍKOVÁ, Helena: Vznik a využití hrobky Gallasů v Hejnicích (1690–1759), DP, Liberec 2002, 116 s.

Práce pojednává o vzniku a využití pohřební krypty rodu Gallasů v kostele Navštívení Panny Marie v Hejnicích, a to na základě dostupného archivního materiálu a regionální literatury. Představuje kulturněhistorický  popis současného stavu gallasovské hrobky. Zároveň rekonstruuje každodennost barokního aristokrata v jeho domácím prostředí. Usiluje zasadit výsledky výzkumů z regionálních dějin do zemského kontextu.

HERMANOVÁ (Jakubičková), Kateřina: Kaple sv. Jana Nepomuckého Na Poušti v letech 1769–1999, DP, Liberec 2003, 119 s.

Diplomová práce je věnována vzniku a funkci kaple svatého Jana Nepomuckého Na Poušti u Železného Brodu. Úvodní kapitoly se zabývají dějinami města Železného Brodu a vývojem hraběcího rodu Des Fours-Walderode. Ústřední kapitola popisuje počátky života poustevníků v okolí budoucí kaple v 17. století, stavbu kaple v 18. století a vybudování hrobky rodu Des Fours v 19. století. Zároveň je dokumentován současný stav.

PLÍŠKOVÁ, Daniela: Vznik a využití krypty Clam-Gallasů v kostele Navštívení P. Marie v Hejnici v letech 1759–1945 (2000), DP, Liberec 2003, 136 s.

Diplomová práce pojednává o vzniku a využití pohřební krypty rodu Clam-Gallasů v kostele Navštívení Panny Marie v Hejnicích v letech 1759–1945 (2000), a to na základě dostupného archivního materiálu a regionální literatury. Představuje kulturně historický popis současného stavu clam-gallasovské hrobky a identifikuje zde uložené pohřby. Práce předkládá nástin srovnání pohřebního ritu vybraných šlechtických rodů v 2. polovině 19. století.

ŠVEJDA, František: Soupis hmotných památek na Frýdlantsku a popis jejich stavu v roce 2001 (s ohledem na funerální plastiku 15.–18. století), DP, Liberec 2004, 207 s.

Práce je součástí popisu současného stavu hmotných památek Frýdlantska. Přináší výčet památek 21 lokalit. Podrobně se věnuje tematice funerální plastiky z 15.–18. století. Do soupisu jsou zahrnuty náhrobky majitelů panství, ale i lenní šlechty a měšťanů. Vše je doplněno katalogem nápisů a obrazovou přílohou na nosiči CD-ROM.

KNÍŽOVÁ, Jarmila: Jan Amos Komenský a revelace Kristiny Poniatowské, DP, Liberec 2005, 90 s.

Práce se zabývá analýzou a interpretací revelací Kristiny Poniatowské, které vydával Jan Amos Komenský, a jejich kontextem vzhledem ke třicetileté válce. Jsou shrnuty základní informace
o literatuře k problematice revelací. Součástí práce je nárys života Komenského a jeho setkání s revelacemi. Další kapitoly se věnují problematice proroctví a jeho forem, tématu žen vizionářek, a také nárysu života Poniatowské. Vybraná proroctví Poniatowské jsou analyzována.

ROLENCOVÁ, Jana: Františkáni v Hejnicích 1691–1783, DP, Liberec 2005, 94 s.

Diplomová práce se svým tématem řadí do oblasti regionální historiografie. Cílem bylo zpracovat dějiny františkánského konventu v Hejnicích od jeho založení do josefínských reforem. Úvod je věnován rozvoji církevních řádů v českých zemích obecně a řádu františkánů konkrétně. Následující kapitoly se zabývají Hejnicemi jako mariánským poutním místem a vznikem zdejšího komplexu barokních sakrálních památek. Další část se zaměřuje na klášter a jeho vnější a vnitřní život v barokním období. Součástí diplomové práce je především kritická edice zápisů klášterního deskového nekrologia a fotografické přílohy jej dokumentující na nosiči CD-ROM.

BENEŠOVÁ, Kateřina: Zvony na Frýdlantsku do roku 2007, BP, Liberec 2009, 125 s.

Práce se zabývá zvonovými památkami v oblasti Frýdlantska. Popisuje nejen existující zvony, ale podává informace o historii těch zaniklých. Stručně pojednává charakteristiku zvonařské výroby. Práce hodnotí zvony rovněž z hlediska epigrafiky, jazykovědy a dějin umění. Součástí textu je obsáhlý soupis těchto památek v daném regionu v podobě katalogových karet.

KOVAŘÍKOVÁ, Lenka: Svatonepomucenská úcta na Frýdlantsku a Liberecku ve výtvarném umění (dochovanost do roku 2007), BP, Liberec 2009, 85 s.

Práce pojednává o dochovanosti svatonepomucenské úcty ve výtvarném umění na Frýdlantsku a Liberecku od vzniku kultu sv. Jana Nepomuckého od počátku 18. věku do 20. století. Součástí studie je katalog, se soupisem a fotodokumentací dochovaných památek svatonepomucenské úcty.

MRHALOVÁ, Erika: Rodokmen Valdštejnů. Srovnání malovaných genealogií na zámcích Frýdlant a Mnichovo Hradiště, BP, Liberec 2009, 82 s.

Práce porovnává dochované malované rodokmeny Valdštejnů na zámcích Mnichovo Hradiště a Frýdlant v Čechách, v kostele sv. Bartoloměje v Dobrovici u Mladé Boleslavi
a v Krkonošském muzeu Správy KRNAP ve Vrchlabí. Stěžejní část práce přináší transliteraci nápisových polí a jejich český překlad včetně bohaté fotodokumentace.

MÍŠKOVÁ, Alena: Liberecké krematorium 1945–1992/2005, DP, Liberec 2009, 139 s.

Práce analyzuje vývoj společenského postoje ke kremaci v českém prostředí od druhé poloviny 19. století do konce 20. století. Věnuje se kulturním a společenským předpokladům, které vedly k prosazení této myšlenky. Druhá část studie zachycuje architektonický vývoj objektu a sleduje snahu o propojení technického a pietního charakteru této stavby. Přináší také cenná osobní svědectví minulých i současných zaměstnanců libereckého krematoria.

KOCHÁNEK, Vít: Mapa svatováclavské františkánské provincie u Panny Marie Sněžné v Praze, BP, Liberec 2010, 58 s.

Práce interpretuje ikonografické prvky, studuje mapu samotnou a vyobrazení řádových domů. Obsahuje přepis a překlad latinských textů, které jsou součástí mapy. Zaobírá se vznikem tohoto díla a možnými předlohami, kterými se mohlo inspirovat. Mapa je v celku i detailech digitálně fotodokumentována.

KRUPAUEROVÁ, Iva: Vitráže a další okenní výzdoba sakrálních i profánních objektů v Liberci, BP, Liberec 2010, 44 s.

Práce obsahuje stručné pojednání historického vývoje zhotovování vitráží v českých zemích. Největší pozornost je věnována vybraným romantickým a historizujícím dílům, která se nacházejí v Liberci. Pozornost je kromě uměleckého rozboru konkrétních vitráží věnována také praktické stránce jejich vzniku. Práci doplňuje bohatá fotodokumentace.

UHLÍŘ, Jaroslav: Zvony na Liberecku do roku 2007, BP, Liberec 2010, 86 s.

Práce poskytuje nejnovější informace o stavu zvonových památek v Libereckém kraji. Mapuje jak zvony dochované, tak ty, které se z nejrůznějších důvodů nezachovaly. Důraz je kladen na transliteraci nápisů včetně zvonařských chyb, které jsou poměrně časté. Na konci práce je zařazen soupis dochovaných i nedochovaných zvonů. Spolu s grafy tvoří obraz
o současném stavu těchto památek. Dílo obsahuje stovky digitálních fotografií všech dokumentovaných zvonových památek.

ZEMANOVÁ, Martina: Historická rekonstrukce knihovny františkánů v Hejnicích (1691–1945/1950), DP, Liberec 2010, 84 s.

Práce rekonstruuje fond zaniklé knihovny františkánů v Hejnicích. Přináší edici čtyř katalogů této knihovny ze 17. až 19. století a jejich historické zhodnocení. Součástí práce je rovněž soupis dochovaných knih, které se v Hejnicích nacházely a nyní jsou uloženy v konventu františkánů u Panny Marie Sněžné v Praze. Katalogy i dochované knihy tvoří digitální fotodokumentaci práce.

ČERMÁKOVÁ, Jana: Malovaná mapa frýdlantského panství od Samuela Globice z Bučína, BP, Liberec 2011, 79 s.

Bakalářská práce pojednává o tématu malované mapy frýdlantského panství, kterou roku 1660 vyměřil a zakreslil zeměměřič Desek zemských Království českého Samuel Globic z Bučiny. Pro zachování kontextu kolem doby vzniku díla je práce rozšířena o dějiny frýdlantského panství především pro období druhé poloviny 17. století. V práci je uvedena stručná historie obcí na Frýdlantsku a také samostatná kapitola věnovaná autorovi díla. Na základě svého bádání popisuji Globicovu mapu z kartografického, ikonografického, symbolického a restaurátorského hlediska. Veškeré její textové části jsou editovány. Dále uvádím několik možných hypotéz, které souvisejí s důvodem vzniku mapy a jejího využití. Celá práce byla vytvořena na základě dostupných archivních pramenů, regionální literatury a odborných studií.

DLOUHÝ, Jiří: Křtitelnice na Frýdlantsku a Liberecku (soupis a uměleckohistorické zhodnocení), BP, Liberec 2011, 63 s.

Cílem bakalářské práce byl průzkum křtitelnic na Frýdlantsku, zdokumentování jejich aktuálního stavu a jejich uměleckohistorické zhodnocení. Vše se uskutečnilo na základě terénního výzkumu v sakrálních objektech a studia archivních pramenů i literatury. Práce obsahuje popis jednotlivých křtitelnic, přepisy textů na nich a také ikonografický rozbor námětů, které ve výzdobě křtitelnic vyskytují.

BÖHMOVÁ (VALENTOVÁ), Věra: Restituce po r. 1990 na příkladu rodu Des Fours-Walderode, BP, Liberec 2012, 68 s.

Hlavním cílem bakalářské práce je osvětlit téma restitucí majetku široké veřejnosti. Práce informuje o nastalé situaci po roce 1989, kdy se do země začali vracet příslušníci šlechtických rodů, kteří chtěli navrátit to, co jim před rokem 1945 patřilo. V bakalářské práci jsem se zabývala přiblížením případu Des Fours-Walderode a obhajobou osobnosti Karla Friedricha Des Fours-Walderode. Práce je logicky rozčleněna do sedmi kapitol, které jsou pro svou přehlednost děleny ještě do několika podkapitol. Přitom stěžejní kapitolu tvoří Restituční spory a jejich odraz v tisku, kde rozebírám nejčtenější české noviny a hodnotím jejich postoj k probírané kauze. Nehodnotila jsem jen postoj, ale také četnost článků o probíhajícím sporu na jejich stránkách. Tu jsem pro přehlednost zpracovala do grafu.

KAFKA, Jindřich: Restituce po r. 1990 na příkladu rodu Des Fours-Walderode, BP, Liberec 2012, 62 s.

Bakalářská práce se zabývá krematoriem v Semilech ve třicátých a čtyřicá­tých letech 20. století. Vývoji názorů na pohřbívání ohněm, zejména v české společnosti, se věnuje úvodní část. Samotnou kapitolu představuje pohřební legislativa vztahující se ke kremaci, v práci jsou interpretovány zákony z let 1919–1955 a novodobý zákon o pohřebnictví z roku 2001. Následující části se věnují samotnému krematoriu a přilehlému urnovému háji. Je zde popsán vývoj vedoucí k návrhu výstavby krematoria. Práce se zabývá realizací stavby, jejím provozem, zhodnocením budovy a vybavení včetně ohlasu v periodikách. V závě­ru se stručně věnuji historii krematoria po roce 1948. 

STANOVSKÁ, Šárka: Časopis Od Ještěda k Troskám v letech 1922–1924,       BP, Liberec 2012, 83 s.

Anotace Cílem bakalářské práce je komparace prvních dvou ročníků vlastivědného periodika Od Ještěda k Troskám se zřetelem k autorům, tématům a úrovni příspěvků. Výsledná práce nejprve analyzuje a poté porovnává četnost témat v obou ročnících za pomoci grafů, rozebírá kvalitu článků s ohledem na sociální postavení autorů i na to, jakou věnovali pozornost sudetoněmecké regionální historické produkci. Pro lepší orientaci je přidán jmenný rejstřík přispěvatelů a místní rejstřík. Badatel má také možnost se dozvědět o začátcích a tvůrcích vlastivědného periodika kraje od Ještěda až k Troskám.

BENEŠOVÁ, Kateřina: Glockenarchiv Nürnberg – významný zdroj informací pro českou kampanologii (1941–1945), DP, Liberec 2012,                              160 s.

Tématem diplomové práce je válečná rekvizice zvonů z území Říšské župy Sudety během druhé světové války. Hlavní záměrem práce bylo představit dosud nikdy uceleně nepublikované prameny o rekvizici zvonů z oblasti Říšské župy Sudety, které jsou dnes uloženy v Glockenarchiv Nürnberg, Germanisches National Museum. Originální přepisy archivních materiálů z Glockenarchiv Nürnberg jsou součástí příloh práce. Přehledné shrnutí dopadu druhé válečné rekvizice do tabulek ukazuje zvonovou skladbu a počet zvonů, které byly mezi první a druhou světovou válkou zavěšeny v pohraničních oblastech Československa. Zároveň se práce podrobně věnuje rekvizici zvonů z tehdejšího městského a venkovského okresu Liberec a venkovského okresu Frýdlant.

KOVAŘÍKOVÁ, Lenka: Chrám sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí (Historie a tradice poutního místa), DP, Liberec 2012, 75 s.

Diplomní práce pojednává o historickém vývoji poutního města Jablonné v Podještědí. Zde byla pohřbena sv. Zdislava. Snaží se zachytit rozvoj kultu světice a hodnotí jeho územní dosah. Zabývá se také vznikem řádu dominikánů a jeho působením na českém území, s ohledem jeho činnost v Jablonném v Podještědí. Dále reflektuje výstavbu chrámu, nyní baziliky minor, sv. Vavřince a sv. Zdislavy. Výsledkem práce je také analýza dosavadních historických výzkumů vykonaných v regionu, prací historiků, regionálních vlastivědných badatelů a kritické zhodnocení získaných informací.

BORNOVÁ, Tereza: Městský hřbitov v Jablonci nad Nisou od počátku do roku 2010, BP, Liberec 2013, 109 s.

Bakalářská práce se snaží nastínit historii jabloneckých pohřebišť v centrální části obce od druhé poloviny 17. století do počátku 20. století. Nejvíce se soustřeďuje na městský hřbitov, založený v roce 1899, který je používán dodnes. Zde autorka zkoumá především architektonické a umělecké pojetí nejimpozantnějších sepulkrálních památek. Dále pozoruje změny pohřebního ritu u elit města, vnímání jejich smrti ve veřejném prostoru a v závěru podává nástin konkrétních případů uctění poslední památky zemřelého. Práce vychází zejména z dobového tisku Gablonzer Zeitung, Gablonzer Tagblatt a ostatních archiválií.

SVINKOVÁ, Šárka: Časopis Od Ještěda k Troskám v letech 1930–1935, BP, Liberec 2013, 94 s.

Cílem bakalářské práce je analýza pěti ročníků vlastivědného sborníku Od Ještěda k Troskám z období 1930–1935. Zaměřuje se na obsah čísel, témata příspěvků a jejich autory; u témat historických je určena perioda. Hodnotí odborné zájmy autorů a úroveň textů; dále analyzuje zkoumané ročníky periodika jako celek. K vizualizaci výsledků jsou připojeny tabulky a grafy. Pro lepší orientaci obsahuje rejstřík přispěvatelů se soupisem jejich článků, jmenný a místní rejstřík.

VIRT, Jan: Časopis Od Ještěda k Troskám v letech 1924–1929, BP, Liberec 2013, 99 s.

Cílem bakalářské práce je analýza vlastivědného periodika Od Ještěda k Troskám z let
1924–1929 se zřetelem k autorům, tématům i odborné úrovni jejich příspěvků. Práce se zabývá identifikací autorů z hlediska jejich badatelského zájmu. Sleduje, jakou pozornost autoři věnovali sudetoněmecké regionální historické produkci. Analyzuje četnost historických a přírodovědných článků. Součástí práce je určení, jak přispěvatelé vnímali vznik Československé republiky a vývoj českých zemí v rámci habsburské monarchie. Pro lepší orientaci je přidán autorský jmenný a místní rejstřík. Práce dává přehled o vývoji vlastivědného periodika Od Ještěda k Troskám.

ZECHOVSKÁ, Markéta: Současné šlechtické rody pohledem médií (1990–2011). Dvě sondy: Colloredo-Mansfeldové a Kinský, BP, Liberec 2013, 184 s.

Hlavním cílem bakalářské práce je nastínit, jak nahlížela česká tištěná a elektronická (internetová) média na dva vybrané šlechtické rody, Kinské a Colloredo-Mannsfeldy, v letech 1990–2011. Bakalářská práce se v jednotlivých kapitolách a podkapitolách zabývá např. historií obou šlechtických rodů a jejich restitučních nároků, restitučním zákonodárstvím v ČR, médii a nazíráním na šlechtu českou společností v průběhu dějin. Hlavním těžištěm je ovšem obraz, který o zmíněných šlechtických rodech vytvářela česká tištěná a internetová média ve vymezených letech především v souvislosti s jejich probíhajícími restitučními nároky. V práci uvádím některé články, abych ukázala, jak se jednotlivá média k restitucím a příslušným šlechtickým rodům staví. Závěry, ke kterým jsem došla, jsem zpracovala kvůli lepší přehlednosti do grafů.

MRHALOVÁ, Erika: Františkánská legenda v Hejnicích. Malovaný barokní cyklus (1709), DP, Liberec 2013, 205 s.

Tato práce je zaměřena na deskripci a historickou analýzu barokního malovaného cyklu legendy o svatém Františkovi z Assisi, který se nachází v Mezinárodním centru duchovní obnovy v Hejnicích. Úvodní část obsahuje stručné dějiny hejnického konventu, františkánského řádu v českých zemích a životopis světce. Stěžejní částí práce je popis jednotlivých obrazů, příběh z legendy, jež se k nim váže a komentář. Práce obsahuje rozbor pramenů, literatury a obrazovou přílohu na CD.

MRKVIČKOVÁ, Tereza: Historie kasáren v Liberci do roku 1945, DP, Liberec 2013, 155 s.

Tato diplomová práce pojednává o historii kasáren v Liberci od jejich výstavby v letech 1891–1893 do roku 1945. Hlavním cílem mého badatelského úsilí bylo podat jako vůbec poprvé ucelené zpracování dějin libereckých vojenských areálů, které dodnes slouží potřebám armády. Na příkladech nejdůležitějších válečných událostí poukazuji na dlouhodobý strategický význam tohoto regionu, jenž si roku 1867 vynutil založení stálé vojenské posádky v Liberci. V kontextu s urbanistickým vývojem města charakterizuji architekturu Dolních a Horních kasáren, která doposud zůstávala stranou vědeckého zájmu, stejně jako historie libereckého vojska. Poměrně obsáhle se věnuji problematice soužití Čechů a Němců v Liberci, do něhož musela několikrát zasáhnout právě armáda. Součástí diplomové práce je představení vojenských útvarů a zařízení, jež byly ve sledovaném období v kasárnách dislokovány, přičemž nezapomínám ani na výrazné osobnosti spojené s libereckým vojskem. Závěr práce tvoří komparace libereckých a turnovských kasáren, která poukazuje na společnou minulost obou měst.

UHLÍŘ, Jaroslav: Kampanologické památky libereckého okresu, DP, Liberec 2013,    151 s.

Kampanologický výzkum předložené diplomové práce poskytuje zatím nejnovější informace o stavu dochovaných zvonových památek v rámci někdejšího Libereckého okresu do roku 2013. Zpřístupňuje staré a přináší nové informace o dosud opomíjeném kulturním dědictví. Nový terénní průzkum se konal mj. za účelem ověření a prohloubení informací obsažených v jediných dvou publikacích, týkajících se zmíněného regionu (Kühn, Gürlich-Schmidtová), jež vznikly před rokem 1939. Všechny zkoumané zvony byly nově změřeny a digitálně fotografovány. Zvláštní důraz byl kladen na přesnou transliteraci nápisů, včetně chyb, které nejsou nikterak výjimečné. Nedílnou součástí výzkumu bylo archivní bádání, dohledávání původů kampanologických památek, a osudů těch, které se v kraji z různých důvodů nezachovaly. Celkový soubor výzkumu zahrnuje mimo zvonů také cymbály, součásti mechanismů pro odbíjení hodin a pro ilustraci je opatřen vybranými příklady z oblasti kampanologických památek Liberecka.

BERKA, Pavel: Církev československá ve Vysokém nad Jizerou v letech 1924–1938, BP, Liberec 2014, 70 s.

Bakalářská práce se zabývá historií náboženské obce Církve československé (husitské) ve Vysokém nad Jizerou od jejího vzniku ve dvacátých letech 20. století do roku 1938. Úvodní kapitola je věnována církevní krizi na počátku Československé republiky a vzniku Církve československé. Dále je stručně představeno město Vysoké nad Jizerou a osoba Karla Farského. V následující části je popsáno pronikání Církve československé do Vysokého a okolí spolu s příklady reakcí ze strany katolických kněží. Nechybí ani přehled přestupů k CČS na základě sčítání lidu z let 1921 a 1930. V souvislosti s náboženskou obcí je nastíněn její vznik, duchovní působící ve sledovaném období a stavba sboru. Další kapitoly jsou věnovány pěveckému sboru náboženské obce a Jednotě mládeže. V závěru je zmíněna historie náboženské obce ve třicátých letech 20. století.

KALENDA, Daniel: Rodové pohřebiště pánů z Kolowrat v Rychnově nad Kněžnou (1651–2012), BP, Liberec 2014, 87 s.

Bakalářská práce se zabývá rodovou hrobkou šlechtického rodu Libštejnských z Kolovrat a Kolovratů-Krakovských v Rychnově nad Kněžnou. Pojednává o historii města Rychnov a rodu Kolovratů, kteří rychnovské panství vlastnili od roku 1640 do roku 1948 a opět od roku 1990. Práce popisuje rodovou hrobku a porovnává pohřebiště s dalšími významnými místy posledního odpočinku šlechtických rodů v České republice. V závěru práce je uveden seznam členů rodu Kolovratů pohřbených v rodové hrobce.

DLOUHÝ, Jiří: Křtitelnice v Liberci a okolí (Jejich uměleckohistorický význam a inventář), DP, Liberec 2014, 80 s.

Cílem diplomové práce byl průzkum křtitelnic v Liberci a jeho okolí, zachycení jejich aktuálního stavu pomocí fotodokumentace a písemného popisu. Vše se uskutečnilo na základě terénního výzkumu v sakrálních objektech a studia archivních pramenů i literatury. Práce obsahuje popisy jednotlivých křtitelnic, jejich typologii, transliteraci textů na nich umístěných, ikonografický rozbor námětů, které se v jejich výzdobě vyskytují. Všechny zjištěné informace byly včleněny do přehledného katalogu křtitelnic na Liberecku. Pro lepší pochopení tématu je v textu obsažena i stručná historie křtu, schéma obřadu a dějiny jednotlivých kostelů.

CIRONIS, Tomáš: Vitráže a další okenní výzdoba sakrálních i profanních objektů na Frýdlantsku, BP, Liberec 2015, 200 s.

Bakalářská práce je zaměřena na vitráže vyrobené pro budovy situované v Libereckém kraji, konkrétně ve frýdlantském regionu. Jedná se především o kostely a radnice, jmenovitě vitráže objektů v obcích: Andělka, Arnoltice, Bílý Potok, Bulovka u Frýdlantu, Černousy, Dětřichov, Dolní Oldříš u Frýdlantu, Frýdlant, Habartice, Hejnice, Horní Řasnice, Jindřichovice pod Smrkem, Krásný Les, Kunratice, Ludvíkov pod Smrkem, Mníšek, Nové město pod Smrkem, Pertoltice u Frýdlantu, Raspenava, Ves u Černous a Višňová. V první části své práce se věnuji základnímu historickému vývoji výroby vitráží od jeho počátků až do současnosti, především v českých zemích. Stěžejní části práce jsou ovšem vitráže zhotovené pro frýdlantský výběžek. Využitím konkrétních vitráží se snažím definovat základní styly vyhotovení a výroby typické pro tento region. Dále se zaměřuji na typologické rozdíly námětů zvlášť pro každou vitráž, jejich porovnání v profánních a sakrálních stavbách. V neposlední řadě se věnuji okruhu firem, které se zabývaly výrobou a osazením vitráží na Frýdlantsku. Poslední část bakalářské práce obsahuje katalog s informacemi o historii výše zmíněných budov, detailním popisem jednotlivých vitráží, jejich ikonografickým rozborem a popisem současného stavu.

DŘEVIKOVSKÁ, Monika: Grabštejn v regionální literatuře 19.–21. století. (Proměny historického výkladu), BP, Liberec 2015, 58 s.

Práce podává soustavný přehled historického (regionálního) výkladu o dějinách šlechtického sídla Grabštejn, jak byl prezentován v 19. a 21. století (až do roku 2011). Pro lepší orientaci je práce rozdělena do čtyř částí, které na sebe chronologicky navazují. Vzhledem k důležitosti dvou německy psaných textů jsem se rozhodla uvést jako součást díla jejich překlady, které jsou předpokladem správného uchopení tématu hradu Grabštejn v první polovině 19. století. Na základě podrobné analýzy textů z hlediska jejich autora, datace, místa vydání jsem sestavila ucelený seznam publikací, jež se váží k hradu a zámku Grabštejn. Celá práce byla vytvořena na základě dostupných archivních pramenů, regionální literatury a stavebně historických průzkumů NPÚ v Liberci.

HYBLEROVÁ, Kateřina: Kazetové stropy ze zámku v Dobrovici, BP, Liberec 2015, 60 s.

Bakalářská práce "Kazetové stropy ze zámku v Dobrovici" se zabývá historií čtyř kazetových stropů, které se nacházely v renesančním zámku v Dobrovici. První část se zabývá kritikou literatury a obecně kazetovými stropy v České republice. Zapojen je i oddíl o předlohách
k renesančním kazetovým stropům ze zámku v Dobrovici. Druhá část se podrobně věnuje samotným kazetovým stropům, jejich transferu z Dobrovice do sýpky v Bělé pod Bezdězem
a poté převozu jednotlivých stropů do zámku Mnichovo Hradiště, hradu Švihov a zpět do radniční síně do Dobrovice. Pozornost je věnována rovněž jednotlivým popisům stropů. Závěr práce hodnotí stropy podle jejich původního smyslu. Součástí díla jsou přílohy s plánky stropů a fotografická dokumentace autorky bakalářské práce.

KOČOVSKÁ, Květuše: Architektonické památky Rychnova nad Kněžnou (1497–1753), BP, Liberec 2015, 49 s.

Bakalářská práce se zabývá historickou zástavbou města Rychnov nad Kněžnou v letech 1497–1753. Snaží se charakterizovat hlavní architektonické památky a jejich postupný vývoj od prvopočátků až do současné podoby. Práce nabízí ucelený přehled stavebního vývoje vybraných objektů v Rychnově nad Kněžnou. V úvodu práce je stručně objasněna historie města jako celku. V dalších částech jsou přiblíženy jednotlivé architektonické památky. Zaměřuji se na jejich popis z hlediska architektonického i historického. Práce vychází ze studia regionální literatury a archivních pramenů. Je doplněna fotodokumentací, která umožní přiblížit si jednotlivé stavby.

LEBEDOVÁ, Lenka: Cech hrnčířů v České Lípě v letech 1655–1876,   BP, Liberec 2015, 59 s.

Tato bakalářská práce se zabývá cechem hrnčířů v České Lípě v letech 1655–1876. Cílem je informovat o hospodářském, kulturním a náboženském působení cechu. Zhodnocení vlivu společenství hrnčířů na městský život, objasnění jeho postavení mezi ostatními řemeslnými sdruženími ve městě. Práce zachycuje vývoj hrnčířských rodin v České Lípě a dokazuje dědičnost tohoto řemesla, které se předávalo z otce na syna.

ČERMÁKOVÁ, Jana: Utváření mariánského kultu v Hejnicích barokní historiografií, DP, Liberec 2015, 396 s.

Diplomová práce pojednává o německé monografii františkána Edmunda Oppitze s názvem „Fruchtbarer und Schattenreicher Linden-Baum, Das ist Mariae der Wunderthaetigen Mutter Gottes in Heuendorff Ursprung“ Tato obsáhlá kniha zachycuje nejen sílu a důležitost mariánského kultu v Českém království, ale je zároveň textem, který hluboce hájí smysl katolické víry v sevření luteránského světa. Dílo Edmunda Oppitze má za úkol vyzdvihnout mariánské poutní místo jako nejlepší v Boleslavském kraji a zároveň Hejnice bránit před těmi, kdo zpochybňují mariánské zázraky svými postoji a výroky. Tomu má napomoci soupis téměř 180 zázraků, které se odehrály na přímluvu Matky Boží v Hejnicích během 15 let (tj. 1716 až 1731). Skutečnost, že nemocní vážili cestu z různě vzdálených míst, a to nejen z Českého království, ale také z obou Lužic, Saska a Slezska, ať už pěšmo, či vozmo, svědčí o tom, že mariánský kult v Hejnicích měl v katolickém světě nemalý význam. Stěžejní součástí mého bádání je analýza Oppitzova díla z hlediska kategorizace a interpretace hejnických „mirákulí“ dle informací, které nám páter poskytl. Nechybí ani transliterace celého díla a převyprávění původního františkánova textu.

KOČOVSKÁ, Květuše: Architektonické památky Rychnova nad Kněžnou (1497–1753), BP, Liberec 2015, 49 s.

Bakalářská práce se zabývá historickou zástavbou města Rychnov nad Kněžnou v letech 1497–1753. Snaží se charakterizovat hlavní architektonické památky a jejich postupný vývoj od prvopočátků až do současné podoby. Práce nabízí ucelený přehled stavebního vývoje vybraných objektů v Rychnově nad Kněžnou. V úvodu práce je stručně objasněna historie města jako celku. V dalších částech jsou přiblíženy jednotlivé architektonické památky. Zaměřuji se na jejich popis z hlediska architektonického i historického. Práce vychází ze studia regionální literatury a archivních pramenů. Je doplněna fotodokumentací, která umožní přiblížit si jednotlivé stavby.

PLESKAČ, Bohumil: Život Heřmana Kryštofa Russworma v české historické literatuře a beletrii, BP, Liberec 2016, 73 s.

Cílem mé bakalářské práce je jednak vytvořit přehledný vývoj názorů na osobnost Heřmana Kryštofa Russworma od doby jeho současníků (pamětníků) po historické črty a studie z 19. a 20. století, jednak na základě pramenů archivních i vydaných dostupných v České republice srovnat válečníkův veřejný i soukromý život s výsledky bádání, zveřejňovanými v historické české i cizojazyčné literatuře i v české beletrii od 19. století.

POLOPRUDSKÁ, Eliška: Hrabě Heřman Černín z Chudenic (1576–1651), BP, Liberec 2016, 63 s.

Předmětem bakalářské práce je snaha o rekonstrukci rodinného zázemí a příbuzenských vztahů hraběte Heřmana Černína z Chudenic, a to především na základě analýzy vydané korespondence a pramenů, doplněných o odbornou literaturu. Práce se zaměřuje na rozbor jednotlivých vztahů hraběte a jeho příbuzných a rovněž se snaží poukázat na postupný vývoj role rodiny v životě Heřmana Černína i na souvislosti, jež toho byly příčinou.

HAVELKA, Jan: Historie a strategický význam hradu Veliš u Jičína, BP, Liberec 2017, 88 s.

Hrad Veliš byl centrem velišského panství, které bylo rozprostřeno v okolí Jičínské kotliny. Majiteli velišského panství byly přední české šlechtické rody Vartenberkové, Trčkové z Lípy, Valdštejnové a Šlikové. Hrad byl dominantou v celé Jičínské kotlině a tvořil součást linie hradů, které střežily obchodní stezku. Veliš patřil k předním hradům na českém území a k nejdůležitějším ve východních Čechách. Historie hradu sahá na přelom 13. a 14. století. Hrad nikdy nebyl dobyt a to bylo jedním z důvodů proč bylo císařským nařízením rozhodnuto o jeho zbourání, které se uskutečnilo roku 1659. Zbytky hradu byly definitivně zničeny při těžbě čediče na přelomu 19. a 20. století.

VIRT, Jan: Regionální témata v periodiku Mittheilungen des Nordböhmischen Gewerbemuseums (1883–1913), DP, Liberec 2016, 96 s.

Cílem diplomové práce je souborná analýza regionálně historických článků v časopise Mittheilungen des Nordböhmischen Gewerbemuseums vydávaném Severočeským průmyslovým muzeem v Liberci v letech 1883–1913. Práce komparuje míru využívání pramenů a literatury vycházejících ze zájmu badatelů. Námětem výzkumu je také určení míry intenzity provázanosti regionálních témat publikovaných v tomto periodiku s dobovými lokálními výzkumy v místních vlastivědných časopisech.

HYBLEROVÁ, Kateřina: Kostel Sv. Vavřince v Tatobitech, DP, Liberec 2017, 131 s.

Diplomová práce „Kostel sv. Vavřince v Tatobitech“ se zabývá popisem kostela sv. Vavřince a církevní historií obce Tatobity. První část se věnuje kritice literatury a pramenů. Následuje kapitola, která popisuje exteriér a interiér kostela. Nejrozsáhlejší oddíl práce pojednává o církevní historii obce. Ta je rozdělena do čtyř časových období, počínaje středověkými a novověkými dějinami přes 19. a 20. století. Závěr práce poukazuje na aktuální církevní život v Tatobitech zpracovaný pomocí vyprávění pamětníka. Součástí práce jsou historické obrazy kostela z 20. století a fotografická dokumentace autorky diplomové práce.

KOČOVSKÁ, Květuše: Vitráže a další okenní výzdoba sakrálních objektů v Liberci a v okolí, DP, Liberec 2017, 188 s.

Diplomová práce se zaměřuje na vitráže sakrálních budov v Liberci a jeho okolí. Jedná se o zmapování a popis výskytu dochovaných motivů vitrážové výzdoby a její četnosti. Konkrétně se zaměřením na kostel sv. Antonína Paduánského, sv. Antonína Velikého, sv. Bonifáce, Božího Srdce Páně, sv. Jana Křtitele, Nalezení sv. Kříže, Navštívení Panny Marie a Nejsvětější Trojice, kapli Vzkříšení a sv. Zdislavy, které se vyskytují v centru Liberce a jeho čtvrtích. Práce stručně objasňuje historii sklářské výroby v českých zemích od nejstarších zmínek až do současnosti. Přibližuje i historii jednotlivých sakrálních objektů. Stěžejní část se zaměřuje na popis a technickou dokumentaci vitráží.

KAFKA, Jindřich: Krematorium v Semilech v letech 1948–1989, Liberec 2018, 1xx s., DP

Diplomová práce se zabývá historií krematoria v Semilech od jeho vzniku po ukončení technického zajišťování kremací v objektu v roce 1988. Úvodní část se věnuje společenským změnám v přístupu ke smrti v 19. a 20. století. Následuje kapitola nastiňující religiozitu obyvatel českých zemí ve 20. století a její proměny ovlivňující pohřební kulturu vymezené pojmy sekularizace či ateismus. Historii kremačního hnutí a jeho spolkovou činnost včetně československé pohřební legislativy popisuje střední část práce. Závěrečná část pojednává o realizaci semilského krematoria a jeho provozu, který v období 1948–1989 představuje stěžejní kapitolu.

Žádám Vás zdvořile o respektování těchto zásad:

1. Komunikujme včas, otevřeně a věcně, nikoli opožděně, anonymně a s osobními animozitami.

2. Odevzdávejte kvalitní texty se všemi formálními i obsahovými náležitostmi ve stanovených termínech. Ctěte autorská práva a zákon: Neopisujte cizí texty, nekopírujte cizí práce a nevydávejte je za své dílo.

3. Historie je mimořádně obsáhlý obor, v němž nikdo nikdy nemůže vědět vše a mýlit se je až příliš snadné. Žádná otázka není špatná či hloupá. Kdo hledá, nalézá. Je proto smysluplné i žádoucí vystupovat vůči všem s jistou úctou a chovat se s pokorou k neživým i živým.

Děkuji za pozornost.

Milan Svoboda

Materiály ke studiu předmětů, které vyučuji a garantuji, jsou k dispozici na webu FP TUL v sekci elektronické opory (Moodle). Zde inovované sylaby!

Charakteristika studijního předmětu

Úvod do dějin umění a kultury

 

Povinný

doporučený ročník / semestr

1/Z

 

28p + 14

hod.

42

kreditů

4

 
   

Zápočet, zkouška

Forma výuky

Přednáška,

cvičení

 

Aktivní účast na cvičeních, odborná prezentace zvoleného tématu odevzdaná v ppt prezentaci do 8. 1. 2021.

Absolvování písemné a ústní zkoušky.

 
 

PhDr. Milan Svoboda, Ph.D., PhDr. Anna Habánová, Ph.D.

 

Přednášející, cvičící

 
   

Přednášky: PhDr. Milan Svoboda, Ph.D., PhDr. Anna Habánová, Ph.D.

Cvičení: PhDr. Milan Svoboda, Ph.D., PhDr. Anna Habánová, Ph.D.

   

Studující se seznámí s metodologií dějin kultury a dějin umění, s periodizacemi, ikonografií a architekturou dějin umění od starověku po moderní dobu. Důraz výkladu je kladen také na interpretaci výtvarného umění a na dějiny kultury a umění v učitelské praxi.

Přednášky:

Úvod do dějin umění

1) Metodologie dějin umění – základní vymezení, terminologie, školy dějin umění

2) Základní periodizace: Řecko a Řím, křesťanský středověk, novověk, moderní doba

3) Ikonografie řecké a římské mytologie

4) Křesťanská ikonografie

5) Architektura – základní funkce a architektonické prvky

6) Interpretace ve výtvarném umění

7) Dějiny umění v učitelské praxi

Úvod do dějin kultury

1) Terminologie a klasifikace: kultura, civilizace, kulturní systémy

2) Metodologie dějin kultury a některé novější badatelské směry: okruhy bádání Annales E.S.C., dějiny mentalit, „dlouhé trvání“, mikrohistorie, lingvistický obrat a „nové“ čtení pramenů, kontrafaktuální dějiny

3) Teorie: racionalizace, sociální a konfesijní disciplinace, socializace, konfesionalizace

4) Dějiny v hmotných pramenech: systemizace, institucionalizace, prezentace

5) Hmotná kultura každodennosti od antiky po středověk: kultura elit a „neurozených“ – hospodaření a strava, odívání, řemesla, doprava

6) Hmotná kultura každodennosti od raného novověku do 20. století: ves a město – hospodaření a strava, odívání, řemesla, doprava

7) Duchovní kultura každodennosti od antiky do 20. století: město a vesnice: profánní vs. sakrální, církevní (náboženské) i světské (správní a soudní) instituce

Cvičení:

Na přednášky navazují cvičení, v nichž studující svými prezentacemi zpracují zvolená dílčí témata z přednášek a uplatní znalost terminologie a komplexního odborného vyjadřování i osvojeného kritického myšlení.

Studijní literatura a studijní pomůcky

 

Povinná literatura:

DANIEL, Ute: Kompendium Kulturgeschichte. Theorien, Praxis, Schlüsselwörter, Frankfurt a. M. 2001, ISBN 978-35-182-9123-8

FRIEDELL, Egon: Kulturní dějiny novověku, I–II, Praha, Triton 2006, ISBN 80-7254-683-X, ISBN 80-7254-703-8

KNAPÍK, Jiří – FRANC, Martin: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 19481967, I–II, Praha, Academia 2011, ISBN 978-80-200-2019-2

LE GOFF, Jacques – SCHMITT, Jean-Claude a kol.: Encyklopedie středověku, 3. vyd., Praha, Vyšehrad 2014, ISBN 978-80-7429-130-2

Lenderová, Milena – Doušová, Hana – Jiránek, Tomáš: Dějiny každodennosti "dlouhého" 19. století I. Dějiny hmotné kultury, Pardubice, Univerzita Pardubice 2001, ISBN 80-7194-414-9

Lenderová, Milena – MACKOVÁ, Marie – BEZECNÝ, Zdeněk – JIRÁNEK, Tomáš: Dějiny každodennosti "dlouhého" 19. století II. Život všední i sváteční, Pardubice, Univerzita Pardubice 2005, ISBN 80-7194-756-3

PEČÍRKA, Jan a kol.: Dějiny pravěku a starověku, 3. vyd., Praha, SPN 1989

PETRÁŇ, Josef a kol.: Dějiny hmotné kultury I/1–2, Praha, SPN 1985

PETRÁŇ, Josef a kol.: Dějiny hmotné kultury II/1–2, Praha, Karolinum 1995–1997. ISBN 80-7184-084-X, ISBN 80-7184-086-6

Slovník antické kultury. Praha, Svoboda 1974

Doporučená literatura:

Ariès, Philippe: Dějiny smrti I, Praha, Argo 2000, ISBN 80-7203-286-0

Ariès, Philippe: Dějiny smrti II, Praha, Argo 2000, ISBN 80-7203-293-3

Bachtin, Michail Michajlovič: François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. 2. vyd., Praha, Argo 2007, ISBN 978-80-7203-776-6

Barber, Malcolm: Noví rytíři. Dějiny templářského řádu, Praha, Argo 2006, ISBN 80-7203-764-1

Bartlett, Robert: Oběšenec. Středověký příběh zázraku, paměti a kolonialismu, Praha, Argo 2014, ISBN 978-80-257-1251-1

Behringer, Wolfgang: Čarodějnictví: globální historie. Zásadní kniha pro všechny zájemce o historii čarodějnictví a magie, Praha, XYZ 2016, ISBN 978-80-7388-760-5

Bloch, Marc: Králové divotvůrci. Studie o nadpřirozenosti přisuzované královské moci, zejména ve Francii a Anglii, Praha, Argo 2004, ISBN 80-7203-626-2

Bluche, François: Za časů Ludvíka XIV. Král Slunce a jeho století, Praha, Argo 2006, ISBN 80-7203-675-0

Burke, Peter: Francouzská revoluce v dějepisectví. Škola Annales (1929–1989), Praha, NLN 2004, ISBN 80-7106-719-9

Burke, Peter: Italská renesance. Kultura a společnost v Itálii, Praha, Mladá fronta 1996, ISBN 80-204-0589-5

Burke, Peter: Jazyky a společenství v raně novověké Evropě, Praha, NLN 2011, ISBN 978-80-7422-069-2

Burke, Peter: Lidová kultura v raně novověké Evropě, Praha, Argo 2005, ISBN 80-7203-638-6

Burke, Peter: Společnost a vědění II. Od Encyklopedie k Wikipedii, Praha, Karolinum 2013, ISBN 978-80-246-2046-6

Burke, Peter: Společnost a vědění. Od Gutenberga k Diderotovi, Praha, Karolinum 2007, ISBN 978-80-246-1319-2

Burke, Peter: Variety kulturních dějin, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury 2006, ISBN 80-7325-081-0

Bynum, Caroline Walker: Svatá hostina a svatý půst. Náboženský význam jídla pro středověké ženy, Praha, Argo 2017, ISBN 978-80-257-2102-5

Carrière, Jean-Claude – Vigne, Daniel – Davis, Natalie Zemon: Návrat pravého Sommersbyho, Praha, Rybka 1998, ISBN 80-86182-18-5

Cerman, Ivo: Šlechtická kultura v 18. století. Filozofové, mystici, politici, Praha, NLN 2011, ISBN 978-80-7422-122-4

Contamine, Philippe: Válka ve středověku, Praha, Argo 2004, ISBN 80-7203-615-7

Corbin, Alain: Na stopě neznámému. Znovunalezený svět Louise-Françoise Pinagota 1798–1876, Praha, Argo 2006, ISBN 80-7203-710-2

Corbin, Alain: Narcis a miazma. Pach a společenské představy 18. a 19. století, Praha, Argo 2004, ISBN 80-7203-529-0

Corbin, Alain: Vesnice "kanibalů", Praha, Argo 2011, ISBN 978-80-257-0416-5

Curtius, Ernst Robert: Evropská literatura a latinský středověk, Praha, Triáda 1998, ISBN 80-86138-07-0

Davies, Douglas James: Stručné dějiny smrti, Praha, Volvox Globator 2007, ISBN 978-80-7207-628-4

Davis, Natalie Zemon: Ženy na okraji. Tři životy 17. století, Praha, Argo 2013, ISBN 978-80-257-0930-6

Dějiny světa. Globální dějiny od počátků do 21. století, 1–6, Praha, Vyšehrad 2012–2014, ISBN 978-80-7429-241-5

Delumeau, Jean. Dějiny ráje. Zahrada rozkoše, Praha, Argo 2003, ISBN 80-7203-460-X

DELUMEAU, Jean: Hřích a strach. Pocit viny na evropském Západě ve 13.až 18. století, Praha, Volvox Globator 1998, ISBN 80-7207-180-7

Delumeau, Jean: Strach na Západě ve 14.–18. století, I, Praha, Argo 1997, ISBN 80-7203-156-2

Delumeau, Jean: Strach na Západě ve 14.–18. století, II, Praha, Argo 1999, ISBN 80-7203-208-9

Delumeau, Jean: Tisíc let štěstí, Praha, Argo 2010, ISBN 978-80-257-0237-6

Duby, Georges: Rok tisíc, Praha, Argo 2007, ISBN 978-80-7203-819-0

Dülmen, Richard van: Divadlo hrůzy. Soudní praxe a trestní rituály v raném novověku, Praha, Rybka 2001, ISBN 80-86182-44-4

Dülmen, Richard van: Kultura a každodenní život v raném novověku (16.–18. století), I. Dům a jeho lidé, Praha, Argo 1999, ISBN 80-7203-116-3

Dülmen, Richard van: Kultura a každodenní život v raném novověku (16.–18. století), II. Náboženství, magie, osvícenství, Praha, Argo 2006, ISBN 80-7203-813-3

Dülmen, Richard van: Kultura a každodenní život v raném novověku (16.–18. století), III. Vesnice a město, Praha, Argo 2006, ISBN 80-7203-812-5

Eco, Umberto: Hledání dokonalého jazyka v evropské kultuře, Praha, NLN 2001, ISBN 80-7106-389-4

Eco, Umberto: Meze interpretace, Praha, Karolinum 2004, ISBN 80-246-0740-9

Eco, Umberto: Od stromu k labyrintu. Historické studie o znaku a interpretaci, Praha, Argo 2012, ISBN 978-80-257-0305-2

Eco, Umberto: Teorie sémiotiky, Brno, Janáčkova akademie múzických umění 2004, ISBN 80-85429-99-3

Eco, Umberto: Umění a krása ve středověké estetice, Praha, Argo 1998, ISBN 80-7203-098-1

Elias, Norbert: O procesu civilizace. Sociogenetické a psychogenetické studie I. Proměny chování světských horních vrstev na Západě, Praha, Argo 2006, ISBN 80-7203-838-9

Elias, Norbert: O procesu civilizace. Sociogenetické a psychogenetické studie II. Proměny společnosti. Nástin teorie civilizace, Praha, Argo 2007, ISBN 978-80-7203-962-3

Ennen, Edith: Ženy ve středověku, Praha, Argo 2001, ISBN 80-7203-369-7

Fischerová, Sylva – Starý, Jiří (edd.): Původ poezie. Proměny poetické inspirace v evropských a mimoevropských kulturách, Praha, Argo 2006, ISBN 80-7203-852-4

Garin, Eugenio (ed.): Renesanční člověk a jeho svět, Praha, Vyšehrad 2003, ISBN 80-7021-653-0

Geremek, Bronisław: Slitování a šibenice. Dějiny chudoby a milosrdenství, Praha, Argo 1999, ISBN 80-7203-228-3

Ginzburg, Carlo: Benandanti. Čarodějnictví a venkovské kulty v 16. a 17. století, Praha, Argo 2002, ISBN 80-7203-437-5

Ginzburg, Carlo: Noční příběh. Sabat čarodějnic, Praha, Argo 2003, ISBN 80-7203-514-2

Ginzburg, Carlo: Sýr a červi. Svět jednoho mlynáře kolem roku 1600, Praha, Argo 2000, ISBN 80-7203-278-X

Gurevič, Aron Jakovlevič: Jedinec a společnost středověkého Západu, Praha, Argo 2016, ISBN 978-80-257-1871-1

Harrington, Austin a kol.: Moderní sociální teorie. Základní témata a myšlenkové proudy, Praha, Portál 2006, ISBN 80-7367-093-3

Heers, Jacques, Svátky bláznů a karnevaly, Praha, Argo 2006, ISBN 80-7203-777-3

Hlavačka, Milan. Cestování v éře dostavníku. Všední den na středoevropských cestách, Praha, Argo 1996, ISBN 80-7203-015-9

Hocke, Gustav René: Svět jako labyrint. Manýrismus v literatuře, Praha, Triáda 2001, ISBN 80-86138-21-6

Charvát, Petr: Zrození státu. Prvotní civilizace Starého světa, Praha, Karolinum 2011, ISBN 978-80-246-1682-7

Chazan, Robert: Židé středověkého západního křesťanského světa (1000–1500), Praha, Argo 2009, ISBN 978-80-257-0138-6

Kieckhefer, Richard: Magie ve středověku, Praha, Argo 2005, ISBN 80-7203-660-2

Le Goff, Jacques (ed.): Středověký člověk a jeho svět, 2. vyd., Praha, Vyšehrad 2003, ISBN 80-7021-682-4

Le Roy Ladurie, Emmanuel: Masopust v Romansu. Od Hromnic po Popeleční středu 1579–1580, Praha, Argo 2001, ISBN 80-7203-329-8

Le Roy Ladurie, Emmanuel: Montaillou, okcitánská vesnice v letech 1294–1324, Praha, Argo 2005, ISBN 80-7203-633-5

Lisový, Igor (ed.): Přehled dějin starověku a každodenní kultury antického Řecka a Říma. Soukromé reálie, Ostrava, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 2010, ISBN 978-80-7368-737-3

Lisový, Igor: Za stínem minulosti. Kapitoly o antické každodenní kultuře 1, Ostrava, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 2012, ISBN 978-80-7368-844-8

Luhmann, Niklas: Sociální systémy. Nárys obecné teorie, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury 2006, ISBN 80-7325-100-0

Michels, Ulrich: Encyklopedický atlas hudby, Praha, NLN 2000, ISBN 80-7106-238-3

Muchembled, Robert: Dějiny ďábla, Praha, Argo 2008, ISBN 978-80-7203-958-6

Oberste, Jörg: "Křížová výprava" proti albigenským. Kacířství a mocenská politika ve středověku, Praha, Argo 2014, ISBN 978-80-257-1176-7

OLIVOVÁ, Věra: Lidé a hry. Historická geneze sportu, Praha, Olympia, 1979

Potestà, Gian Luca: Poslední mesiáš. Proroctví a panovnická svrchovanost ve středověku, Praha, Argo 2017, ISBN 978-80-257-2156-8

Prchal Pavlíčková, Radmila: O útěše proti smrti. Víra, smrt a spása v pohřebních kázáních v období konfesionalizme, Praha, NLN 2017, ISBN 978-80-7422-579-6

Randák, Jan: Kult mrtvých. Smrt a umírání v revoluci 1848, Praha, Argo 2007, ISBN 978-80-7203-970-8

Římský člověk a jeho svět, Praha, Vyšehrad 2014, ISBN 978-80-7429-072-5

Savický, Nikolaj: Renesance jako změna kódu. O komunikaci slovem a obrazem v italském rinascimento, 2. vyd., Praha, Prostor 2010, ISBN 978-80-7260-236-0

Schmitt, Jean-Claude: Revenanti. Živí a mrtví ve středověké společnosti, Praha, Argo 2002, ISBN 80-7203-455-3

Tinková, Daniela: Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa, Praha, Argo 2004, ISBN 80-7203-565-7.

Tinková, Daniela: Tělo, věda, stát. Zrození porodnice v osvícenské Evropě, Praha, Argo 2010, ISBN 978-80-257-0223-9

Veyne, Paul: Věřili Řekové svým mýtům? Esej o konstitutivní imaginaci, Praha, OIKOYMENH 1999, ISBN 80-86005-78-X

Villari, Rosario (ed.): Barokní člověk a jeho svět, Praha, Vyšehrad 2004, ISBN 80-7021-683-2

Informace ke kombinované nebo distanční formě

Rozsah konzultací (soustředění)

12

hodin

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím

Poměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 28 % výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a elektronické opory.

Pro předmět je připravena e-learningová studijní opora, která je dostupná na

https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=53

 

Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu

Novější české dějiny I (1780–1848)

Typ předmětu

Povinný, ZT

doporučený ročník / semestr

1/Z

Rozsah studijního předmětu

14p + 14c

hod.

42

kreditů

4

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

 

Způsob ověření studijních výsledků

zápočet, zkouška

Forma výuky

Přednáška, cvičení

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních, prezentace, seminární práce odevzdaná v ppt prezentaci do 8. 1. 2021.

Absolvování písemného testu a ústní zkoušky.

 

Garant předmětu

PhDr. Milan Svoboda, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky předmětu

Přednášející, cvičící

Vyučující

 

Přednášky: PhDr. Milan Svoboda, Ph.D.

Cvičení: PhDr. Milan Svoboda, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

 

Přednášky se zaměřují na politický vývoj českých zemí v rámci habsburské monarchie v první půli tzv. dlouhého 19. století. V průběhu této etapy se výrazně měnily mocenské vztahy v Evropě, které působily jak na mezinárodní postavení monarchie, tak na její vnitřní vývoj. V tomto kontextu budou pojednány proměny politického systému monarchie a postavení českých zemí v jejím rámci do revolučního roku 1848. Přednášky také zachytí hospodářský, náboženský a kulturní život v českých zemích.

Přednášky:

1) Osvícenské reformy Josefa II. a Leopolda II. Habsburská monarchie a české země v době Velké francouzské revoluce a napoleonských válek (zánik Svaté říše římské, vznik rakouského císařství).

2) Vídeňský kongres, Svatá aliance, konstituování Německého spolku a české země. Metternichovský absolutismus a české země. Evropské revoluční vlny v první půli 19. století a jejich ohlas v českých zemích

3) Hospodářský vývoj českých zemí v rámci monarchie (industrializace, její vliv na strukturu společnosti a proměny krajiny).

4) Transformace „tradiční“ stavovské společnosti od zrušení nevolnictví po konec poddanství (1781–1848).  Měšťanstvo jako sílící politická a podnikatelská vrstva české společnosti. Venkovské obyvatelstvo a jeho smýšlení.

5) České národní hnutí – jeho rozvoj, reprezentanti a přívrženci. Utváření slovenského národního vědomí

6) František II. a Ferdinand V. – specifika jejich vlády. Katolická církev, nekatolická vyznání a (právní) změny v postavení Židů. Proměny školství a vzdělanosti 1774–1848

7) Německá a česká literatura a divadlo. Její představitelé v českých zemích. Nové styly: Klasicismus, romantismus, biedermeier

 

Cvičení:

Na přednášky navazují cvičení, v nichž studující v samostatných prezentacích prokáží schopnost pracovat s dobovými prameny textovými i obrazovými a kriticky formulovat závěry z prostudované odborné literatury.

Studijní literatura a studijní pomůcky

 

Povinná literatura:

Kořalka, Jiří: Češi v habsburské říši a v Evropě 1815–1914. Sociálněhistorické souvislosti vytváření novodobého národa a národnostní otázky v českých zemích, Praha, Argo 1996, ISBN 80-7203-022-1.

Lněničková, Jitka. České země v době předbřeznové 1792–1848, Praha, Libri 1999, ISBN 80-85983-27-3.

Pánek, Jaroslav a kol. Dějiny českých zemí, Praha, Karolinum 2008, ISBN 978-80-246-1544-8.

Velké dějiny zemí Koruny české, XIa–XIb (1792–1860), Praha, Paseka 2013, ISBN 978-80-7432-348-5, 978-80-7432-347-8.

 

Doporučená literatura:

Bahenská, Marie et al.: Habsburkové 1740–1918. Vznikání občanské společnosti, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2016, ISBN 978-80-7422-483-6.

Beránek, Jiří: Absolutismus a konstitucionalismus v Čechách doby Velké francouzské revoluce. K otázce „české politiky“ Leopolda II., Praha, Academia 1989, ISBN 80-200-0101-8.

ČECHUROVÁ, Jana – RANDÁK, Jan a kol.: Základní problémy studia moderních a soudobých dějin, Praha, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2014, ISBN 978-80-7422-309-9.

Hojda, Zdeněk Ottlová, Marta Prahl, Roman (edd.): „Slavme slavně slávu Slávóv slavných“. Slovanství a česká kultura 19. století, Praha, KLP 2006, ISBN 80-86791-32-7.

Hroch, Miroslav: Na prahu národní existence. Touha a skutečnost, Praha, Mladá fronta 1999, ISBN 80-204-0809-6

Hye, Hans Peter: Das politische System in der Habsburgermonarchie. Konstitutionalismus, Parlamentarismus und politische Partizipation, Praha, Karolinum 1998, ISBN 80-7184-490-X.

Jindra, Zdeněk a kol.: Hospodářský vzestup českých zemí od poloviny 18. století do konce monarchie, Praha, Karolinum 2015, ISBN 978-80-246-2945-2.

Kováč, Dušan: Dějiny Slovenska, 2. vyd., Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2011, ISBN 978-80-7422-099-9.

Kroměřížský sněm 1848–1849 a tradice parlamentarismu ve střední Evropě, Kroměříž, KATOS 1998, ISBN 80-86247-19-8.

Křen, Jan: Dvě století střední Evropy, Praha, Argo 2005, ISBN 80-7203-612-2.

Křen, Jan: Konfliktní společenství. Češi a Němci 1780–1918, 4. vyd., Praha, Karolinum 2013, ISBN 978-80-246-2177-7.

Macura, Vladimír: Znamení zrodu. České národní obrození jako kulturní typ, 2. vyd., Jinočany, H & H 1995, ISBN 80-85787-74-1.

Machačová, Jana – Matějček, Jiří: Nástin sociálního vývoje českých zemí 1781–1914, 2. vyd., Praha, Karolinum 2010, ISBN 978-80-246-1679-7.

Piorecká, Kateřina Petrbok, Václav (edd.): Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století, Praha, ÚČL AV ČR 2004, ISBN 80-85778-43-2.

Piorecká, Kateřina (ed.): Komunikace a izolace v české kultuře 19. století, Praha, KLP 2002, ISBN 80-85917-88-2.

Rak, Jiří: Bývali Čechové. České historické mýty a stereotypy, Jinočany, H & H 1994, ISBN 80-85787-73-3.

Rychlík, Jan Penčev, Vladimir: Od minulosti k dnešku. Dějiny českých zemí, Praha, Vyšehrad 2013, ISBN 978-80-7429-387-0.

Seibt, Ferdinand: Německo a Češi. Dějiny jednoho sousedství uprostřed Evropy, Praha, Academia 1996, ISBN 80-200-0577-3.

Sekyrková, Milada: 7. 9. 1836 – poslední pražská korunovace. Ferdinand V., Praha, Havran 2004, ISBN 80-86515-37-0.

Sked, Alan: Metternich a Rakousko. Pokus o hodnocení, Brno, CDK 2014, ISBN 978-80-7325-332-5.

Sojka, Jaroslav a kol.: Ferdinand V. Dobrotivý a umění jeho doby, Praha, Správa Pražského hradu 2012, ISBN 978-80-86161-74-7.

Šamalík, František: Úvahy o dějinách české politiky. Od reformace k osvícenství, 2. vyd., Praha, Victoria Publishing 1996, ISBN 80-7187-068-4.

Šedivý, Jaroslav: Metternich kontra Napoleon, 4. vyd., Praha, Volvox Globator 2005, ISBN 80-7207-564-0.

Štaif, Jiří: Obezřetná elita. Česká společnost mezi tradicí a revolucí 1830–1851, Praha, Dokořán 2005, ISBN 80-7363-014-1.

Švankmajer, Milan: Čechy na sklonku napoleonských válek 1810–1815, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2004, ISBN 80-7106-677-X.

Uhlíř, Dušan: Slunce nad Slavkovem, 4. vyd., Třebíč, Akcent 2017, ISBN 978-80-7497-212-6.

Urban, Otto – Sekera, Martin (edd.): Kapitalismus a česká společnost. K otázkám formování české společnosti v 19. století, 2. vyd., Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2003, ISBN 80-7106-500-5.

Urban, Otto: Kroměřížský sněm 1848–1849, 2. vyd., Praha, Argo 1998, ISBN 80-7203-190-2.

Veber, Václav et al.: Dějiny Rakouska, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2010, ISBN 978-80-7422-105-7.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

Rozsah konzultací (soustředění)

10

hodin

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím

Poměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 24 % výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a elektronické opory.

Pro předmět je připravena e-learningová studijní opora, která je dostupná na

https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=53

               

Charakteristika studijního předmětu
Název studijního předmětu Regionální dějiny I
Typ předmětu Povinně volitelný, PZ doporučený ročník / semestr Z
Rozsah studijního předmětu 14p + 14c hod. 28 kreditů 3
Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence
Způsob ověření studijních výsledků Zápočet, zkouška Forma výuky Přednáška,
cvičení

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta Aktivní účast na cvičeních, prezentace vybraného tématu odevzdaná v ppt prezentaci do 8. 1. 2021.
Absolvování písemné a ústní zkoušky.

Garant předmětu PhDr. Milan Svoboda, Ph.D.
Zapojení garanta do výuky předmětu Přednášející, cvičící
Vyučující
Přednášky: PhDr. Milan Svoboda, Ph.D.
Cvičení: PhDr. Milan Svoboda, Ph.D.
Stručná anotace předmětu
Základem spolupráce se studujícími je všeobecný přehled o regionální historii jako specializaci doprovázející znalost zemských dějin. Kromě výkladu koncentrovaného na minulost Libereckého kraje od středověku do roku 1918 se důraz klade na výsledky převážně německojazyčného vlastivědného výzkumu od raného novověku do počátku 20. století, jeho pracovní metody a postupy (dobové využívání pamětních knih, obecních a dalších typů kronik).

Přednášky:
1) Regionalistika, regionální dějiny a historická vlastivěda v současnosti i minulosti. Terminologie oboru, vymezení fyzických a mentálních hranic, vlivů a střetů kultur a civilizací. „Pomocné“ obory historikova bádání v regionu
2) Postavení regionu (Libereckého kraje) v rámci tisíciletého vývoje českého státu. Země Koruny české ve středověku: územní, církevněsprávní a kulturní vývoj.
3) Boleslavský kraj a Liberecko v raném novověku: stavy, sídla, obživa, konflikty. Hospodářský, sociální a demografický vývoj severních Čech/Liberecka v „dlouhém“ 19. století.
4) Regionální bádání od 16./17. století do roku 1918 v českých zemích. Osobnosti zastupující badatelské směry a regionů od osvícenství do moderní doby, zkuomaná témata, významné práce
6) Způsoby využití pramenů v německém regionálním výzkumu (do 1918). Možnosti využití výsledků německé vlastivědné produkce (do 1918)
7) Didaktické aspekty regionálních dějin na nižších vzdělávacích stupních

Cvičení:
Prakticky vedená cvičení zdůrazňují nutnost zvládnout zásady historikova řemesla aplikované na vybrané regionálně historické téma, a to se znalostí relevantních pramenů a literatury a samozřejmým přehledem o typech regionálních historických pracovišť (archivech, muzeích, památkových ústavech atp.)

Studijní literatura a studijní pomůcky
Povinná literatura:
BARTOŠ, Josef, SCHULZ, Jindřich a TRAPL, Miloš: Regionální dějiny. Pojetí, poslání, metodika, Olomouc: Univerzita Palackého 2004, ISBN 80-244-0865-1.
HLEDÍKOVÁ, Zdeňka – JANÁK, Jan – DOBEŠ, Jan: Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po současnost, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2007, ISBN 978-80-7106-906-5.
KUTNAR, František – MAREK, Jaroslav: Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví. Od počátků národní kultury až do sklonku třicátých let 20. století, 3. vyd., Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2009, ISBN 978-80-7106-402-2.
Velké dějiny zemí Koruny české, I–XV, Praha, Paseka 1999–2013, ISBN 80-7185-264-3.
VOREL, Petr: Základy historické regionalistiky. Metodika výzkumu a interpretace pramenných zdrojů místních a regionálních dějin v českých zemích, Pardubice, Univerzita Pardubice 2005, ISBN 80-7194-717-2.

Doporučená literatura:
ANDĚL, Rudolf et al.: Frýdlantsko. Minulost a současnost kraje na úpatí Jizerských hor, Liberec, Nakladatelství 555 2002, ISBN 80-86424-18-9.
BAHLCKE, Joachim – EBERHARD, Winfried – POLÍVKA, Miloslav (edd.): Lexikon historických míst Čech, Moravy a Slezska, Praha, Argo 2001, ISBN 80-7203-402-2.
COGAN, Miroslav: Turnov: Český ráj, Železný Brod, Město Turnov 2001, ISBN 80-901972-6-4.
GIERACH, Erich – SCHWARZ, Ernst (edd.): Sudetendeutsches Ortsnamen-Buch, Heft 1, Der Bezirk Reichenberg, Reichenberg, Anstalt für Sudetendeutsche Heimatforschung 1932.
GIERACH, Erich – SCHWARZ, Ernst: Sudetendeutsches Ortsnamen-Buch, Heft 2, Die Ortsnamen des Bezirkes Gablonz, Reichenberg, Anstalt für Sudetendeutsche Heimatforschung 1934.
GIERACH, Erich: Sudetendeutsches Ortsnamen-Buch, Heft 3, Die Ortsnamen des Bezirkes Friedland, Reichenberg, Anstalt für Sudetendeutsche Heimatforschung 1935.
GRÄNZER, Randolf (ed.): Reichenberg. Stadt und Land im Neißetal. Ein Heimatbuch, Augsburg, Heimatkreis Reichenberg 1974.
HALLWICH, Hermann: Reichenberg und Umgebung. Eine Ortsgeschichte mit spezieller Rücksicht auf gewerbliche Entwicklung, 1–2, Reichenberg, Franz Jannasch 1872–1874.
HELBIG, J.: Beiträge zur Geschichte der Stadt und des Bezirkes Friedland in Böhmen, I–IV, Friedland 1892–1896
KARPAŠ, Roman et al.: Jizerské hory, 1. O mapách, kamení a vodě, Liberec, RK 2009, ISBN 978-80-87100-08-0.
KARPAŠ, Roman et al.: Jizerské hory, 2. O rašeliništích, květeně a zvířeně, Liberec, RK 2013, ISBN 978-80-87100-23-3.
KARPAŠ, Roman et al.: Jizerské hory, 3. O lesích, dřevu a ochraně přírody, Liberec, RK 2014, ISBN 978-80-87100-26-4.
KAŠPAR, Jan: Jablonec nad Nisou. Stručný průvodce sedmi stoletími města, Jablonec nad Nisou, Informační centrum Městského úřadu v Jablonci nad Nisou – Státní okresní archive Jablonec nad Nisou – Městská galerie MY 2006, ISBN 80-239-9730-0.
Kniha o Liberci, 2. vyd., Liberec, Dialog 2004, ISBN 80-86761-13-4.
KROPÁČEK, Jiří: Severní Čechy. Krajina, historie, umělecké památky, Praha, Panorama 1981.
MELANOVÁ, Miloslava et al.: Liberec, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2017, ISBN 978-80-7422-484-3.
NEVRLÝ, Miloslav: Kniha o Jizerských horách, 4.vyd., Liberec, Vestri 2007, ISBN 978-80-903029-6-9.
PROFOUS, Antonín – SVOBODA, Jan – ŠMILAUER, Vladimír: Místní jména v Čechách. Jejich vznik, původní význam a změny, 1–5, Praha, Česká akademie věd a umění 1947–1960.
PROKEŠ, Miroslav (ed.): Semily. Příroda, okolí, město, historie, současnost, 2. vyd., Semily, Město Semily 2010, ISBN 978-80-904672-1-7.
RŮŽKOVÁ, Jiřina et al.: Historický lexikon obcí České republiky 1869–2005, 1–2, Praha, Český statistický úřad 2006, ISBN 80-250-1277-8.
ŠIMÁK, Josef Vítězslav – JIRÁSEK, Alois (edd.): Čechy XII, Severní Čechy, Praha, J. Otto 1902
TECHNIK, Svatopluk – ANDĚL, Rudolf: Města severních Čech, Liberec, Severočeské nakladatelství 1968.
URBAN, Stanislav et al.: Jablonec nad Nisou, 2. vyd., Jablonec nad Nisou, MNV 1988

Informace ke kombinované nebo distanční formě
Rozsah konzultací (soustředění) 6 hodin
Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím
Poměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 21 % výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a elektronické opory.
Pro předmět je připravena e-learningová studijní opora, která je dostupná na
https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=53

 

Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu

Dějiny umění a kultury II

Typ předmětu

Povinně volitelný

doporučený ročník / semestr

L

Rozsah studijního předmětu

28p + 28c

hod.

56

kreditů

3

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

 

Způsob ověření studijních výsledků

Zápočet, zkouška

Forma výuky

Přednáška,

cvičení

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních, prezentace vybraného tématu a jeho odevzdání v ppt prezentaci do 8. 1. 2021.

Absolvování písemné a ústní zkoušky.

 

Garant předmětu

PhDr. Milan Svoboda, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky předmětu

Přednášející, cvičící

Vyučující

 

Přednášky: PhDr. Milan Svoboda, Ph.D.

Cvičení: PhDr. Milan Svoboda, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

 

Přednášky podávají základní přehled o dějinách kultury v českých zemích mezi léty 1526–1792, a to v souvislosti s evropským vývojem. Zaměřuje se na různá společenská prostředí, jejich vzorce chování, sociální distinkci a reprezentaci na příkladu vybraných památek hmotné kultury světského i církevního rázu. Reflektuje dějiny kultury ve vývoji hmotného a duchovního života v raném novověku. Výklad se také soustředí na vysvětlení vývoje renesančního, manýristického a barokního umění stavebního (architektury) i výtvarného (sochařství, malířství ad.) v českých zemích s uvedením příkladů staveb a jiných hmotných děl typických pro tu kterou epochu.

 

Přednášky:

1) Vývoj kultury venkova, životní cykly

2) Kultura města a jeho obyvatel

3) Šlechtické prostředí a jeho kultura

4) Panovnický dvůr a (versus) dvorská šlechta

5) Pevné struktury (církev a vojsko) vs. emigrace

6) Lidé z okraje společnosti – jejich etnická a sociální segregace (Židé, cikáni, prostitutky, žebráci, tuláci)

7) Právní systém, přírodní vědy v českém novověku

8) Renesanční architektura, malířství a sochařství v Čechách a na Moravě

9) Manýrismus, rudolfinská Praha, sběratelství raného novověku

10) Baroko v Itálii x baroko v Čechách

11) Barokní malířství a architektura v Čechách a na Moravě I

12) Barokní malířství a architektura v Čechách a na Moravě II

13) Barokní malířství a architektura v Čechách a na Moravě III

14) Baroko a renesance v regionu

Cvičení:

Součástí výuky je do regionu orientovaná návštěva významné sakrální či profánní stavby. Studující při ní prokáží porozumění terminologii i schopnost zařadit daný objekt do kulturněhistorické souvislosti.

Studijní literatura a studijní pomůcky

 

Povinná literatura:

BACHTÍK, Jakub – MACEK, Petr – BIEGEL, Richard: Barokní architektura v Čechách, Praha, Univerzita Karlova v Praze Karolinum 2015, ISBN 978-80-246-2736-6.

Dějiny českého výtvarného umění II/1–2, Praha, Academia 1989, ISBN 80-200-0069-0.

Gombrich, Ernst Hans: Příběh umění, 2. vyd., Praha, Mladá fronta 1997, ISBN 80-7203-143-0.

Kuča, Karel: Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku I–VIII, Praha, Libri 1996–2011, ISBN 80-85983-12-5.

Pešta, Jan: Encyklopedie českých vesnic. Vesnické památkové rezervace, zóny a ostatní památkově hodnotná vesnická sídla v Čechách, Praha, Libri 2003–2011, ISBN 80-7277-147-7.

PETRÁŇ, Josef et al.: Dějiny hmotné kultury II/1–2, Praha, Karolinum 1995–1997. ISBN 80-7184-084-X, ISBN 80-7184-086-6.

POCHE, Emanuel et al.: Umělecké památky Čech I–IV, Praha, Academia 1977–1982.

Samek, Bohumil: Umělecké památky Moravy a Slezska 1–2, Praha, Academia 1994–1999, ISBN 80-200-0473-4.

Velké dějiny zemí Koruny české VII–X, Praha – Litomyšl, Paseka 2007–2011, ISBN 80-7185-264-3.

Vlček, Pavel et al.: Umělecké památky Prahy, 7 sv. Praha, Academia 2006–2017, ISBN 978-80-200-2107-6.

Doporučená literatura:

Adamová, Karolina et al.: Velké dějiny zemí Koruny české. Právo, Praha, Paseka 2017, ISBN 978-80-7432-000-2.

Adamová, Karolina et al.: Velké dějiny zemí Koruny české. Stát, Praha, Paseka 2015, ISBN 978-80-7432-000-2.

Bahenský, František et al.: Velké dějiny zemí Koruny české. Lidová kultura, Praha, Paseka 2014, ISBN 978-80-7432-000-2.

Benešovská, Klára et al.: Velké dějiny zemí Koruny české. Architektura, Praha, Paseka 2009, ISBN 978-80-7432-000-2.

Blažíček, Oldřich J.: Rokoko a konec baroku v Čechách, Praha, Orbis 1948.

Blažíček, Oldřich J.: Umění baroku v Čechách, Praha, Obelisk 1971.

Bohatcová, Mirjam et al.: Česká kniha v proměnách staletí, Praha, Panorama 1990, ISBN 80-7038-131-0.

Borovička, Michael: Velké dějiny zemí Koruny české. Cestovatelství, Praha, Paseka 2010, ISBN 978-80-7432-000-2.

Bravermanová, Milena et al.: Podoby a příběhy. Portréty renesanční šlechty, Kroměříž, Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži 2017, ISBN 978-80-7480-081-8.

Burke, Peter: Italská renesance. Kultura a společnost v Itálii, Praha, Mladá fronta 1996, ISBN 80-204-0589-5.

Burke, Peter: Společnost a vědění. Od Gutenberga k Diderotovi, Praha, Karolinum 2007, ISBN 978-80-246-1319-2.

Bůžek, Václav – Král, Pavel (edd.): Člověk českého raného novověku, Praha, Argo 2007, ISBN 978-80-7203-694-3.

Bůžek, Václav et al.: Společnost českých zemí v raném novověku. Struktury, identity, konflikty, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2010, ISBN 978-80-7422-062-3.

Dülmen, Richard van, Divadlo hrůzy: soudní praxe a trestní rituály v raném novověku, Praha, Rybka 2001, ISBN 80-86182-44-4.

Dülmen, Richard van: Bezectní lidé. O katech, děvkách a mlynářích: nepočestnost a sociální izolace v raném novověku, Praha, Dokořán 2003, ISBN 80-86569-43-8.

Dülmen, Richard van: Kultura a každodenní život v raném novověku (16.–18. století), I, Dům a jeho lidé, Praha, Argo 1999, ISBN 80-7203-116-3.

Dülmen, Richard van: Kultura a každodenní život v raném novověku (16.–18. století), II, Vesnice a město, Praha, Argo 2006, ISBN 80-7203-812-5.

Dülmen, Richard van: Kultura a každodenní život v raném novověku (16.–18. století), III, Náboženství, magie, osvícenství, Praha, Argo 2006, ISBN 80-7203-813-3.

Evans, Robert John Weston: Rudolf II. a jeho svět. Myšlení a kultura ve střední Evropě 1576–1612, Praha, Mladá fronta 1997, ISBN 80-204-0590-9.

Fučíková, Eliška et al.: Rudolf II. a Praha. Císařský dvůr a rezidenční město jako kulturní a duchovní centrum střední Evropy, Praha, Správa Pražského hradu 1997, ISBN 80-902051-6-X.

Fučíková, Eliška: Praha renesanční, Praha, Univerzita Karlova – Karolinum 2017, ISBN 978-80-246-3506-4.

Fučíková, Eliška: Praha rudolfínská, Praha, Karolinum 2014, ISBN 978-80-246-2264-4.

Hanzal, Josef: Od baroka k romantismu. Ke zrození novodobé české kultury, Praha, Academia 1987.

HLADÍK, Tomáš – HAMSÍKOVÁ, Radana – SUCHOMEL, Miloš: Josef Jiří Jelínek (1698–1776), barokní sochařská dílna z Kosmonos, Praha, Národní galerie 1997, ISBN 80-7035-144-6.

Hlobil, Ivo – Petrů, Eduard: Humanismus a raná renesance na Moravě, Praha, Academia 1992, ISBN 80-200-0385-1.

Hrubá, Michaela – Hrubý, Petr (edd.): Renesanční sochařství a malířství v severozápadních Čechách, Ústí nad Labem, Albis international 2001, ISBN 80-86067-52-1.

Chlíbec, Jan: Italští sochaři v českých zemích v období renesance, Praha, Artefactum 2011, ISBN 978-80-86890-32-6.

Kalista, Zdeněk – Pokorná, Zuzana (ed.) – Vlnas, Vít (ed.): Století andělů a ďáblů. Jihočeský barok, Jinočany, H & H 1994, ISBN 80-85467-90-9.

Kalista, Zdeněk: Česká barokní gotika a její žďárské ohnisko, Brno, Blok 1970.

Kapustka, Mateusz et al.: Slezsko – perla v České koruně. Historie, kultura, umění, Praha – Legnica, Národní galerie – Muzeum Miedzi w Legnicy 2007, ISBN 978-80-7035-337-0.

Koldinská, Marie – Šedivý, Ivan: Válka a armáda v českých dějinách. Sociohistorické črty, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2008, ISBN 978-80-7106-953-9.

Kořán, Ivo: Braunové, Praha, Akropolis 1999, ISBN 80-85770-84-9.

Kořán, Ivo: Lochmanové. Pět generací písecké malířské rodiny a tradice českého malířství od baroka k obrození, Písek, Prácheňské muzeum 2005, ISBN 80-86193-17-9.

Krčálová, Jarmila: Centrální stavby české renesance, Praha, Academia 1976.

Kybalová, Ludmila: Dějiny odívání. Barok a rokoko, 2. vyd., Praha Nakladatelství Lidové noviny 2009, ISBN 80-7106-142-5.

Kybalová, Ludmila: Dějiny odívání. Renesance: (15. a 16. století), Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1996, ISBN 80-7106-142-5.

Lenderová, Milena et al.: Žena v českých zemích od středověku do 20. století,Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2009, ISBN 978-80-7106-988-1.

Maťa, Petr: Svět české aristokracie (1500–1700), Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2004, ISBN 80-7106-312-6.

Miller, Jaroslav: Uzavřená společnost a její nepřátelé: město středovýchodní Evropy (1500–1700), Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2006, ISBN 80-7106-805-5.

Myslivečková, Hana: Mors ultima linea rerum. Pozdně gotické a renesanční figurové náhrobní monumenty na Moravě a v českém Slezsku, Olomouc, Univerzita Palackého 2013, ISBN 978-80-244-3192-5.

Neumann, Jaromír: Malířství XVII. století v Čechách. Barokní realismus, Praha, Orbis 1951.

Pánek, Jaroslav et al.: Dějiny českých zemí, Praha, Karolinum 2008, ISBN 978-80-246-1544-8.

Panofsky, Erwin – Konečný, Lubomír (ed.): Význam ve výtvarném umění, Praha, Odeon 1981.

Preiss, Pavel: Italští umělci v Praze. Renesance, manýrismus, baroko, Praha, Panorama 1986.

Preiss, Pavel: Panoráma manýrismu. Kapitoly o umění a kultuře 16. století, Praha, Odeon 1974.

Ptáčková, Kateřina – Lenderová, Milena – Stráníková, Jana (edd.): Dějiny žen aneb Evropská žena od středověku do poloviny 20. století v zajetí historiografie, Pardubice, Univerzita Pardubice 2006, ISBN 80-7194-920-5.

Royt, Jan: Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století, 2. vyd., Praha, Karolinum 2011, ISBN 978-80-246-1691-9.

Ryantová, Marie: Památníky, aneb, Štambuchy, to jest alba amicorum. Kulturně historický fenomén raného novověku, České Budějovice, Jihočeská univerzita 2007, ISBN 978-80-7040-976-3.

Seibt, Ferdinand – Borgesa-Kormundová, Božena – Kybalová, Jana (edd.): Renaissance in Böhmen: Geschichte, Wissenschaft, Architektur, Plastik, Malerei, Kunsthandwerk, München, Prestel 1985, ISBN 3-7913-0737-1.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

Rozsah konzultací (soustředění)

14

hodin

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím

Poměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů 25 % výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a elektronické opory.

Pro předmět je připravena e-learningová studijní opora, která je dostupná na

https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=53 


 

Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu

Dějiny umění a kultury III

Typ předmětu

Povinně volitelný

doporučený ročník / semestr

Z

Rozsah studijního předmětu

28p + 28c

hod.

56

kreditů

3

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

 

Způsob ověření studijních výsledků

Zápočet, zkouška

Forma výuky

Přednáška,

cvičení

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních, prezentace vybraného tématu

Absolvování písemné a ústní zkoušky

 

Garant předmětu

PhDr. Anna Habánová, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky předmětu

Přednášející, cvičící

Vyučující

 

Přednášky: PhDr. Anna Habánová, Ph.D.

Cvičení: PhDr. Anna Habánová, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

 

Studující se seznámí s vývojem kultury českých zemí v „dlouhém“ 19. století (1792–1914) v souvislosti s děním v Evropě s ohledem na její hmotné i duchovní proměny. Věnují pozornost mocensky sílícím i oslabujícím vrstvám společnosti v době rozšiřující se industrializace, nacionalizace, sekularizace státu a všeobecné racionalizace společnosti. Výklad reflektuje dějiny kultury ve vývoji hmotného a duchovního života v raném novověku. Přednášky k dějinám umění seznámí studující chronologicky s vývojem uvedeného oboru v rozmezí let cca 1780 až 1890. Důraz bude kladen zejména na proměnu kultury a významu výtvarného umění v návaznosti na změny politické, náboženské, společenské a hospodářské.

 

Přednášky:

1) Průmyslový věk: továrny, vynálezy, výroba a pokrok – jev moderní doby

2) Medicína, tělocvik, turistika, sport – znak výjimečnosti i masový fenomén

3) Věda a vzdělanost ve službách národu

4) Literatura v politickém soupeření i národní výchově

5) Šlechta a měšťanstvo – součást společnosti v zenitu i v progresu

6) Obrozenectví jako kulturní typ

7) Nacionalismus jako kulturní fenomén

8) Dlouhé 19. století ve výtvarném umění (Akademie výtvarných umění, umělecké spolky, výstavy).

9) Doznívání baroka v českých zemích, předpoklady a východiska pro nástup nového slohu na konci 18. století

10) Vliv Josefínských reforem na základní zadavatelskou strukturu, proměna funkce umělecké tvorby v 19. století.

11) Klasicismus, empír, biedermeier

12) Historismus jako recepce slohů, vliv vídeňské urbanistické koncepce na vývoj gründerské architektury v Rakousko-Uhersku

13) Historická malba

14) Krajinomalba v 19. století

Cvičení: Na přednášky navazují cvičení, v nichž studující prokáží schopnosti odborně analyzovat témata spojená s předchozím výkladem. V souvislosti s dějinami umění se předpokládá návštěva návštěva Oblastní galerie Liberec (cvičení před originály děl) a bádání v úzkém regionu.

Studijní literatura a studijní pomůcky

 

Povinná literatura:

Lenderová, Milena – Doušová, Hana – Jiránek, Tomáš: Dějiny každodennosti "dlouhého" 19. století I. Dějiny hmotné kultury, Pardubice, Univerzita Pardubice 2001, ISBN 80-7194-414-9

Lenderová, Milena – MACKOVÁ, Marie – BEZECNÝ, Zdeněk – JIRÁNEK, Tomáš: Dějiny každodennosti "dlouhého" 19. století II. Život všední i sváteční, Pardubice, Univerzita Pardubice 2005, ISBN 80-7194-756-3

Doporučená literatura:                                                                                                                                      

Adamová, Karolina et al.: Velké dějiny zemí Koruny české. Právo, Praha, Paseka 2017, ISBN 978-80-7432-000-2

Adamová, Karolina et al.: Velké dějiny zemí Koruny české. Stát, Praha, Paseka 2015, ISBN 978-80-7432-000-2

Bahenský, František et al.: Velké dějiny zemí Koruny české. Lidová kultura, Praha, Paseka 2014, ISBN 978-80-7432-000-2

Bassermann, Lujo: Nejstarší řemeslo. Kulturní dějiny prostituce, Praha, Mladá fronta 1993, ISBN 80-204-0363-9

Benešovská, Klára et al.: Velké dějiny zemí Koruny české. Architektura, Praha, Paseka 2009, ISBN 978-80-7432-000-2

Borovička, Michael: Velké dějiny zemí Koruny české. Cestovatelství, Praha, Paseka 2010, ISBN 978-80-7432-000-2

Cach, Josef – Valenta, Josef: Výchova a vzdělání v českých dějinách, 3/1, 18481914. K problematice podílu školských a mimoškolských institucí a názorů na výchovu a vzdělání na stavu kultury a vzdělanosti, Praha, SPN 1990, ISBN 80-7066-143-7

Cach, Josef a kol.: Výchova a vzdělání v českých dějinách, III/2, (18481914), Praha, Karolinum 1991, ISBN 80-7066-461-4

Daniel, Bartoloměj: Dějiny Romů. Vybrané kapitoly z dějin Romů v západní Evropě, v Českých zemích a na Slovensku, Olomouc, Univerzita Palackého 1994, ISBN 80-7067-395-8

Dějiny obyvatelstva českých zemí, 2. vyd., Praha, Mladá fronta 1998, ISBN 80-204-0720-0

Denzler, Georg: Zakázaná slast. Dva tisíce let křesťanské sexuální morálky, Brno, Centrum pro studium demokracie a kultury 1999, ISBN 80-85959-48-8

Foucault, Michel: Dohlížet a trestat. Kniha o zrodu vězení, Praha, Dauphin 2000, ISBN 80-86019-96-9

Francek, Jindřich: Velké dějiny zemí Koruny české. Zločinnost a bezpráví, Praha, Paseka 2011, ISBN 978-80-7432-000-2

Francek, Jindřich: Zločin a trest v českých dějinách. Nové vydání rozšířené o paměti prvního československého kata, 3. vyd., Praha, Rybka 2007, ISBN 978-80-86182-91-9

Frolec, Václav (ed.): Město: prostor, lidé, slavnosti. Sborník příspěvků X. strážnického sympozia, Uherské Hradiště, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 1990, ISBN 80-900063-3-7

Havelková, Hana (ed.): Existuje středoevropský model manželství a rodiny? Sborník z mezinárodního sympozia, Praha, Divadelní ústav 1995, ISBN 80-7008-057-4

Historie tělesné výchovy a sportu. Sborník studií, 1–2, Praha, Národní muzeum 1996, ISBN 80-7036-033-X

Hlavačka, Milan: Jubilejní výstava 1891, Praha, TECHKOM 1991, ISBN 80-901016-0-7

Horská, Pavla – Maur, Eduard – Musil, Jiří: Zrod velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa, Praha, Paseka 2002, ISBN 80-7185-409-3

Horská, Pavla et al.: Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy, Praha, Panorama 1990, ISBN 80-7038-011-X

Jakoubek, Marek – Jakoubková Budilová, Lenka (edd.): Romové a cikáni neznámí i známí. Interdisciplinární pohled, Voznice, Leda 2008, ISBN 978-80-7335-119-9

Kárník, Zdeněk (ed.): K novověkým sociálním dějinám českých zemí. II. Z dob rakouských a předlitavských (1848-1918), Praha, Karolinum 1998, ISBN 80-7184-496-9.

Kubeš, Jiří – Jiránek, Tomáš (edd.): Dítě a dětství napříč staletími: 2. pardubické bienále, Pardubice, Univerzita Pardubice 2003, ISBN 80-7194-515-3

Ledvinka, Václav – Pešek, Jiří (edd.): Od středověkých bratrstev k moderním spolkům. Sborník referátů a materiálů ze 17. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, Praha, Scriptorium 2000, ISBN 80-86197-21-2

Ledvinka, Václav – Pešek, Jiří (edd.): Ponížení a odstrčení. Města versus katastrofy. Sborník příspěvků z 8. vědeckého zasedání Archivu hlavního města Prahy a z 13. vědeckého zasedání Archivu hlavního města Prahy, Praha, Scriptorium 1998, ISBN 80-86197-02-6

Ledvinka, Václav – Pešek, Jiří (edd.): Žena v dějinách Prahy. Sborník příspěvků z konference Archivu hl. m. Prahy a Nadace pro gender studies 1993, Praha, Scriptorium 1996, ISBN 80-902151-1-4

Lenderová, Milena: Chytila patrola aneb Prostituce za Rakouska i republiky, Praha, Karolinum 2002, ISBN 80-246-0379-9

Lenderová, Milena: K hříchu i k modlitbě. Žena devatenáctého století, 2.vyd., Praha, Univerzita Karlova 2016, ISBN 978-80-246-3540-8

Lorenzová, Helena – Petrasová, Taťána (edd.): Fenomén smrti v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 20. ročníku sympozia k problematice 19. století, Praha, KLP 2001, ISBN 80-85917-79-3

Lorenzová, Helena – Petrasová, Taťána (edd.): Salony v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 18. ročníku sympozia k problematice 19. století, Praha, KLP 1999, ISBN 80-85917-43-2

Machačová, Jana – Matějček, Jiří: Nástin sociálního vývoje českých zemí 17811914, 2. vyd., Praha, Karolinum 2010, ISBN 978-80-246-1679-7

Murphy, Robert Francis: Úvod do kulturní a sociální antropologie, Praha, Sociologické nakladatelství 2004, ISBN 80-86429-25-3

Nečas, Ctibor: Romové v České republice včera a dnes, 5. vyd., Olomouc, Univerzita Palackého 2002, ISBN 80-244-0497-4

Novotný, Vladimír (ed.): Hospody a pivo v české společnosti, Praha, Academia 1997, ISBN 80-200-0639-7

Ohler, Norbert: Katedrála. Náboženství, politika, architektura, dějiny, Jinočany, H & H 2006, ISBN 80-7319-040-0

Olivová, Věra: Odvěké kouzlo sportu, Praha, Olympia 1989

Pacina, Václav: Sport v království českém, Praha, Mladá fronta 1986

Pánek, Jaroslav a kol.: Dějiny českých zemí, Praha, Karolinum 2008, ISBN 978-80-246-1544-8

Pěkný, Tomáš: Historie Židů v Čechách a na Moravě, 2. vyd, Praha, Sefer 2001, ISBN 80-85924-33-1

Pešek, Jiří (ed.): Pražské slavnosti a velké výstavy. Sborník příspěvků z konferencí Archivu hlavního města Prahy 1989 a 1991, Praha, Archiv hlavního města Prahy 1995

Piorecká, Kateřina – Petrbok, Václav (edd.): Cizí, jiné, exotické v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 27. ročníku sympozia k problematice 19. století, Praha, Academia 2008, ISBN 978-80-200-1584-6

Pražák, František: České dítě, Praha, Melantrich 1948

Rheinheimer, Martin: Chudáci, žebráci a vaganti. Lidé na okraji společnosti 1450–1850, Praha, Vyšehrad 2003, ISBN 80-7021-579-8

Ringdal, Nils Johan: Nejtěžší povolání světa. Kapitoly z dějin prostituce, Brno, Doplněk 2000, ISBN 80-7239-046-5

Sak, Robert: Salon dvou století. Anna Lauermannová-Mikschová a její hosté, Praha, Paseka 2003, ISBN 80-7185-525-1

Sokol, jeho vznik, vývoj a význam. Mezinárodní konference, Praha, Organizační výbor mezinárodní konference 1998, ISBN 80-238-2714-6

Sommer, Jiří: Malé dějiny sportu aneb O sportech našich předků, Olomouc, Fontána 2003, ISBN 80-7336-116-7

Stoklasová, Hana: Katolické přechodové rituály v českých zemích v "dlouhém" 19. století, Pardubice, Univerzita Pardubice 2017, ISBN 978-80-7560-076-9

Štaif, Jiří – Kárník, Zdeněk (edd.): K novověkým sociálním dějinám českých zemí. I. Čechy mezi tradicí a modernizací 1566–1848, Praha, Karolinum 1999, ISBN 80-7184-930-8

Šťastná, Jarmila – Robek, Antonín – Moravcová, Mirjam (edd.): Stará dělnická Praha. Život a kultura pražských dělníků 18481939, Praha, Academia 1981

Tinková, Daniela: Hřích, zločin, šílenství v čase odkouzlování světa, Praha, Argo 2004, ISBN 80-7203-565-7

Trávníčková, Ivana: Prostituce jako jedna z možných aktivit organizovaného zločinu, Praha, Institut pro kriminologii a sociální prevenci 1995

Urban, Zdeněk: Století českého kalendáře, Praha, Svoboda 1987

Van Gennep, Arnold: Přechodové rituály. Systematické studium rituálů, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 1997, ISBN 80-7106-178-6

Váňová, Růžena – Rýdl, Karel – Valenta, Josef: Výchova a vzdělání v českých dějinách, IV/1. Problematika vzdělávacích institucí a školských reforem (obecné školství 18481939, střední školství a učitelské vzdělání 19141939, Praha, Univerzita Karlova 1992, ISBN 80-7066-607-2

Velké dějiny zemí Koruny české XI–XII, Praha – Litomyšl, Paseka 2012–2013, ISBN 80-7185-264-3

Informace ke kombinované nebo distanční formě

Rozsah konzultací (soustředění)

14

hodin

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím

Poměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů 25 % výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a elektronické opory.

Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu

Dějiny umění a kultury IV

Typ předmětu

Povinně volitelný

doporučený ročník / semestr

L

Rozsah studijního předmětu

28p + 28c

hod.

56

kreditů

3

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

 

Způsob ověření studijních výsledků

Zápočet, zkouška

Forma výuky

Přednáška,

cvičení

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních, prezentace vybraného tématu

Absolvování písemné a ústní zkoušky

 

Garant předmětu

PhDr. Anna Habánová, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky předmětu

Přednášející, cvičící

Vyučující

 

Přednášky: PhDr. Anna Habánová, Ph.D.

Cvičení: PhDr. Anna Habánová, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

 

Studujícím bude poskytnut základní rozhled po zásadních změnách v kultuře českých zemí po obou světových válkách a politických převratech „krátkého“ 20. století (1914–1989). Přihlíží ke kulturním proměnám Evropy ovlivněné střídáním diktátorských i demokratických režimů. Věnuje pozornost také kultuře marginalizovaných, resp. perzekvovaných skupin obyvatelstva i nově se ustavujícím politickým (pseudo)elitám. Výklad se zaměřuje i na vliv nových, rychle se šířících médií, stejně jako na sílící nivelizaci většiny podrobené společnosti. Z hlediska dějin umění se výklad zaměří na vývoj výtvarného umění v letech 1890–2000.

 

Přednášky:

1) Proměna bytové kultury vesnic a měst – odstraňování disproporcí

2) Odívání, vzhled jako prvek sociální adaptace a politické integrity

3) Strava, péče o tělo jako projev modernosti a vzdělanosti

4) Informace a média jako velmocenský fenomén 20. století

5) Literatura, divadlo, film jako prostředek socializace i manipulace

6) Okrajové skupiny a marginalizace politicky neakceptovatelných osob

7) Sport, zdraví a politika, ekonomika a její podoby, věda, výzkum, vzdělání, digitální technologie

8) Počátky moderního umění, vliv francouzské a německé výtvarné kultury na domácí uměleckou scénu

9) Architektura vídeňské Ringstrasse a její recepce v českých zemích

10) Klasická česká moderna – od Osmy k HoHoKoKo

11) Vznik abstrakce a její průniky do českého výtvarného umění

12) Umění ve službách státu

13) Umělecké formy 2. poloviny 20. století

14) Formy modernismu v 2. polovině 20. století na příkladu regionu

Cvičení:

Na přednášky navazují cvičení, v nichž studující prakticky využijí nabytých vědomostí jak z dějin kultury, tak z dějin umění, a to na konkrétních příkladech v regionu.

Studijní literatura a studijní pomůcky

 

Povinná literatura:

Bitrich, Tomáš et al.: Alternativní kultura. Příběh české společnosti 19451989, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2001, ISBN 80-7106-449-1

Čechurová, Jana et al.: Základní problémy studia moderních a soudobých dějin, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2014, ISBN 978-80-7422-309-9

KNAPÍK, Jiří – FRANC, Martin: Průvodce kulturním děním a životním stylem v českých zemích 19481967, I–II, Praha, Academia 2011, ISBN 978-80-200-2019-2

Průcha, Václav et al.: Hospodářské a sociální dějiny Československa 19181992, 1–2, Brno, Doplněk 2004–2009, ISBN 80-7239-147-X

Doporučená literatura:

Adamová, Karolina et al.: Velké dějiny zemí Koruny české. Právo, Praha, Paseka 2017, ISBN 978-80-7432-000-2

Adamová, Karolina et al.: Velké dějiny zemí Koruny české. Stát, Praha, Paseka 2015, ISBN 978-80-7432-000-2

Bahenský, František et al.: Velké dějiny zemí Koruny české. Lidová kultura, Praha, Paseka 2014, ISBN 978-80-7432-000-2

Bartlová, Milena (ed.): Pop history. O historické věrohodnosti románů, filmů, komiksů a počítačových her, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2003, ISBN 80-7106-345-2

Bednařík, Petr – Jirák, Jan – Köpplová, Barbara: Dějiny českých médií: od počátku do současnosti, Praha, Grada 2011, ISBN 978-80-247-3028-8

Benešovská, Klára et al.: Velké dějiny zemí Koruny české. Architektura, Praha, Paseka 2009, ISBN 978-80-7432-000-2

Bolton, Jonathan: Světy disentu: Charta 77, Plastic People of the Universe a česká kultura za komunismu, Praha, Academia 2015, ISBN 978-80-200-2462-6

Borovička, Michael: Velké dějiny zemí Koruny české. Cestovatelství, Praha, Paseka 2010, ISBN 978-80-7432-000-2

Dějiny české literatury 19451989, 1–4, Praha, Academia 2007–2008, ISBN 978-80-200-1527-3

Durman, Karel: Popely ještě žhavé. Velká politika 19381991. II. Konce dobrodružství 19641991, Praha, Karolinum 2009, ISBN 978-80-246-1536-3

Durman, Karel: Popely ještě žhavé: velká politika 19381991, I. Světová válka a nukleární mír 19341964, Praha, Karolinum 2004, ISBN 80-246-0697-6

Feigelson, Kristian – Kopal, Petr (edd): Film a dějiny. 3, Politická kamera - film a stalinismus, Praha, Casablanca 2012, ISBN 978-80-87292-15-0

Francek, Jindřich: Velké dějiny zemí Koruny české. Zločinnost a bezpráví, Praha, Paseka 2011, ISBN 978-80-7432-000-2

Janoušek, Pavel – Čornej, Petr – Kliment, Petr et al.: Český kinematograf: počátky filmového průmyslu 18961930, Praha, Národní technické muzeum 2016, ISBN 978-80-7037-272-2

Kalinová, Lenka: Společenské proměny v čase socialistického experimentu. K sociálním dějinám v letech 19451969, Praha, Academia 2007, ISBN 978-80-200-1536-5

Knapík, Jiří: V zajetí moci. Kulturní politika, její systém a aktéři 1948–1956, Praha, Libri 2006, ISBN 80-7277-316-X

Končelík, Jakub – Večeřa, Pavel – Orság, Petr: Dějiny českých médií 20. století, Praha, Portál 2010, ISBN 978-80-7367-698-8

Kopal, Petr – Blažek, Petr: Film a dějiny, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2004, ISBN 80-7106-667-2

Kopal, Petr (ed.): Film a dějiny 2. Adolf Hitler a ti druzí – filmové obrazy zla, Praha, Ústav pro studium totalitních režimů 2009, ISBN 978-80-87211-34-2

Kopal, Petr (ed.): Film a dějiny 4. Normalizace, Praha, Casablanca 2014, ISBN 978-80-87292-26-6

Kopal, Petr et al.: Film a dějiny 5. Perestrojka/přestavba, Praha, Václav Žák – Casablanca 2016, ISBN 978-80-87292-33-4

Kratochvil, Alexander et al.: Paměť válek a konfliktů. V. kongres světové literárněvědné bohemistiky Válka a konflikt v české literatuře, Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2016, ISBN 978-80-88069-14-0

Kuklík, Jan et al.: Vývoj československého práva 1945–1989, Praha, Linde 2009, ISBN 978-80-7201-741-6

Kvaček, Robert: První světová válka a česká otázka, 2. vyd., Praha, Triton 2013, ISBN 978-80-7387-635-7

Lukeš, Jan: Diagnózy času. Český a slovenský poválečný film (1945–2012), Praha, Slovart 2013, ISBN 978-80-7391-712-8

Monaco, James: Jak číst film. Svět filmů, médií a multimédií: umění, technologie, jazyk, dějiny, teorie, Praha, Albatros 2004, ISBN 80-00-01410-6

Otáhal, Milan: Opoziční proudy v české společnosti 1969–1989, Praha, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2011, ISBN 978-80-7285-137-9

Otáhal, Milan: Studenti a komunistická moc v českých zemích 1968–1989, Praha, Dokořán 2003, ISBN 80-86569-52-7

Pánek, Jaroslav et al.: Dějiny českých zemí, Praha, Karolinum 2008, ISBN 978-80-246-1544-8

Ptáček, Luboš et al.: Film a dějiny 6. Post-komunismus: proměny českého historického filmu po roce 1989, Praha, Václav Žák – Casablanca 2016, ISBN 978-80-87292-37-2

Pullmann, Michal: Konec experimentu. Přestavba a pád komunismu v Československu, Praha, Scriptorium 2011, ISBN 978-80-87271-31-5

Suk, Jiří: Labyrintem revoluce. Aktéři, zápletky a křižovatky jedné politické krize (od listopadu 1989 do června 1990), 2. vyd., Praha, Prostor 2009, ISBN 978-80-7260-219-3

Szczepanik, Petr (ed.): Nová filmová historie: antologie současného myšlení o dějinách kinematografie a audiovizuální kultury, Praha, Herrmann & synové 2004, ISBN 80-239-4107-0

Štoll, Martin: 1. 5. 1953 – zahájení televizního vysílání. Zrození televizního národa, Praha, Havran 2011, ISBN 978-80-87341-06-3

Velké dějiny zemí Koruny české XIII–XIV, Praha – Litomyšl, Paseka 2000–2007, ISBN 80-7185-264-3

Wittlich, Filip: Fotografie - přímý svědek?! Fotografický obraz a jeho význam pro historické poznání, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2011, ISBN 978-80-7422-157-6

Informace ke kombinované nebo distanční formě

Rozsah konzultací (soustředění)

14

hodin

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím

Poměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů 25 % výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a elektronické opory.

 


Charakteristika studijního předmětu

Název studijního předmětu

Historický seminář I

Typ předmětu

Povinně volitelný

doporučený ročník / semestr

1-2/Z

Rozsah studijního předmětu

14p + 14s

hod.

28

kreditů

2

Prerekvizity, korekvizity, ekvivalence

 

Způsob ověření studijních výsledků

zápočet

Forma výuky

Přednáška, seminář

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Aktivní účast na cvičeních, prezentace vybraného tématu odevzdaná do 8. 1. 2021.

 

Garant předmětu

PhDr. Milan Svoboda, Ph.D.

Zapojení garanta do výuky předmětu

Vedoucí semináře

Vyučující

 

Přednášky: PhDr. Milan Svoboda, Ph.D.

Cvičení: PhDr. Milan Svoboda, Ph.D.

Stručná anotace předmětu

 

Výklad se soustředí na formy migrace (emigrace, imigrace, exil) a pojetí tohoto fenoménu od novověku do počátku 20. století. Zvláštní část bude věnována vynucené migraci z českých zemí od 16. do 18. století (politicky i nábožensky motivované). Studujícím objasní příčiny i důsledky emigrace jak pro Země koruny české, tak pro hostitelské země. Posluchači si na příkladech vybraných šlechticů či měšťanů ujasní individuální i společné rysy exulantova (emigrantova) údělu, proměny vnitřní struktury těchto malých societ v cizím prostředí a jejich postupnou domestikaci, resp. asimilaci v rozrůzněných nábožensky a kulturně orientovaných zemích. Zaměří se také na další příčiny migrace, než jen konfesijní. Pozornost bude věnována také komunitám imigrantů do českých zemí (novokřtěnci).

 

Přednášky:

1) Pojetí migrace/emigrace jako výzkumné téma v české historiografii 19. a 20. století (autoři/autorky a jejich výklady). Typy a příčiny migrace. Terminologické vymezení (exil, emigrace, vlast, domov atd.)

2) Počátky raně novověké migrace: Politická a náboženská emigrace v 16. století (důsledky Šmalkaldské války, jednota bratrská). Migrace do českých zemí (novokřtěnci)

3) Ztráta domova: Náboženská a politická migrace v 17. století z českých zemí. Důsledky migrace během třicetileté války a po ní pro české i evropské země

4) Nové domovy: Pokusy o vytváření exulantských/emigrantských komunit/kolonií v zahraničí v 17. století. Kdo je domácí? Příklady přijetí českých migrantů v Sasku (Pirna, Drážďany) tamním obyvatelstvem

5) Proměny: Náboženská migrace do Pruského Slezska v 18. století a její příčiny.
Nová generace emigrantů z českých zemí a vytváření nových domovů v 18. století (Horní Lužice, Herrnhut; Polsko, Zelów)

6) Hospodářská emigrace v 19. století a vystěhovalectví do USA, důsledky pro české země. Krajanská sdružení a uchování paměti českých emigrantů ve 20. století.

7) Sebepojetí exulantského údělu v ego-dokumentech (pramenech soukromé povahy). Nové generace, nové mýty: Utváření obrazu vlastní minulosti exulantů v 19. a 20. století. Odcizení a reemigrace ve 20. století – pohled zevnitř – vnímání exulantů/emigrantů soudobým katolickým prostředím

Semináře:

Na přednášky navazují semináře, v nichž studující na vybraném příkladu migrace demonstrují jejich interpretaci na základě písemných pramenů a odborné literatury.

 

Studijní literatura a studijní pomůcky

 

Povinná literatura:

Bobková, Lenka: Exulanti z Prahy a severozápadních Čech v Pirně v letech 1621–1639, Praha, Scriptorium 1999, ISBN 80-86197-05-0.

Pescheck, Christian Adolf: Čeští exulanti v Sasku, Varnsdorf, Kruh přátel muzea Varnsdorf 2001, ISBN 80-238-7823-9.

Štěříková, Edita: Stručně o pobělohorských exulantech, Praha, Kalich 2005, ISBN 80-7017-022-0.

Doporučená literatura:

Eckertová, Eva: Kameny na prérii. Čeští vystěhovalci v Texasu, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2004, ISBN 80-7106-359-2.

Hrubá, Michaela (ed.): Víra nebo vlast?Exil v českých dějinách raného novověku, Ústí nad Labem, Albis international 2001, ISBN 80-86067-57-2.

Kowalská, Eva: Na ďalekých cestách, v cudzích krajinách. Sociálny, kultúrny a politický rozmer konfesionálneho exilu Uhorska v 17. storočí, Bratislava, Veda 2014, ISBN 978-80-224-1367-1.

Křížová, Markéta: Ideální město v divočině. Misijní projekty Tovaryšstva Ježíšova a obnovené Jednoty bratrské v koloniální Americe, Praha, Nakladatelství Lidové noviny 2007, ISBN 978-80-7106-877-8.

Mikulec, Jiří: 31. 7. 1627 – rekatolizace šlechty v Čechách. Čí je země, toho je i náboženství, Praha, Havran 2005, ISBN 80-86515-54-0.

PÁNEK, Jaroslav: Moravští novokřtěnci. Společenské a politické postavení předbělohorských heretiků, sociálních pacifistů a reformátorů, in: ČČH 92, 1994, s. 242–256.

Rigasová, Milada: Novokřtěnci v Mikulově a okolí, Mikulov, Město Mikulov 2014, ISBN 978-80-260-6482-4.

Ryantová, Marie: Konvertita a exulant Jiří Holík. Příspěvek k dějinám exilu a problematice konverze v období raného novověku, Pelhřimov, Nová tiskárna Pelhřimov 2016, ISBN 978-80-7415-135-4.

SCHUNKA, Alexander: Emigrace ze zemí habsburské monarchie do oblasti středního Německa. Motivy a sociální důsledky, in: Časopis Matice moravské 127, 2008, s. 381–396.

SCHUNKA, Alexander: Gäste, die blieben. Zuwanderer in Kursachsen und der Oberlausitz im 17. und frühen 18. Jahrhundert, Hamburg – Münster, Lit Verlag 2005, ISBN 978-3-82589-374-3.

Štěříková, Edita: Běh života českých emigrantů v Berlíně v 18. století, Praha, Kalich 1999, ISBN 80-7017-253-3.

Štěříková, Edita: Exulantská útočiště v Lužici a Sasku, Praha, Kalich 2004, ISBN 80-7017-008-5.

Štěříková, Edita: Christian David 1692–1751. Ze života moravského exulanta, zakladatele exulantské obce Herrnhutu v Horní Lužici a spoluzakladatele obnovené Jednoty bratrské, Suchdol nad Odrou, Moravian 2012, ISBN 978-80-904732-1-8.

Štěříková, Edita: Jak potůček v jezeře. Moravané v obnovené Jednotě bratrské v 18. století, Praha, Kalich 2009, ISBN 978-80-7017-112-7.

Štěříková, Edita: Jednota bratrská v Lešně, Praha, Exulant 2012, ISBN 978-80-905318-0-2.

Štěříková, Edita: Matouš Stach 1711–1787. Grónský misionář, exulant z Mankovic, Suchdol nad Odrou, Moravian 2012, ISBN 978-80-86849-81-2.

Štěříková, Edita: Moravské exulantky v obnovené Jednotě bratrské v 18. století. Obrazy ze života, Praha, Kalich 2014, ISBN 978-80-7017-210-0.

Štěříková, Edita: O kolonistech v exulantské kolonii Friedrichův Hradec v pruském Slezsku, Praha, Kalich 2017, ISBN 978-80-7017-245-2.

Štěříková, Edita: Pozváni do Slezska. Vznik prvních českých emigrantských kolonií v 18. století v pruském Slezsku, Praha, Kalich 2001, ISBN 80-7017-553-2.

Štěříková, Edita: Z nouze o spasení. Česká emigrace v 18. století do Pruského Slezska, Praha, Kalich 1992, ISBN 80-7072-948-1.

ŠTĚŘÍKOVÁ, Edita: Zelów. Česká exulantská obec v Polsku, Praha, Exulant – Kalich 2010, 2. vyd., ISBN 978-80-7017-136-3.

Štěříková, Edita: Země otců. Z historie a vzpomínek k 50. vyročí reemigrace potomků českých exulantů, Praha, Kalich 2005, ISBN 80-7017-018-2.

Wäntig, Wulf: Grenzerfahrungen. Böhmische Exulanten im 17. Jahrhundert, Konstanz, UVK-Verlagsgesellschaft 2007, ISBN 978-3-89669-612-0.

Weinlick, John R.: Hrabě Zinzendorf, Jindřichův Hradec, Stefanos 2000, ISBN 80-238-6551-X.

ZEMEK, Metoděj: Sociální struktura habánů na jižní Moravě, in: Jižní Morava 17, 1981, sv. 20, s. 122–155.

Žbirková, Viera: Kapitoly o pôsobení českých exulantov na západnom Slovensku koncom 17. a začiatkom 18. storočia, Nitra, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2001, ISBN 80-8050-397-4.

Informace ke kombinované nebo distanční formě

Rozsah konzultací (soustředění)

6

hodin

Informace o způsobu kontaktu s vyučujícím

Poměr přímé výuky a samostudia odpovídá charakteru studijního předmětu a použitým výukovým metodám. V  kombinované formě studia představuje přímá výuka formou blokových přednášek/cvičení/seminářů přibližně 21 % výuky v prezenční formě studia, v nekontaktní části samostudia lze využít individuální elektronické konzultace (zejména e-mail, Skype apod.) a elektronické opory.

Pro předmět je připravena e-learningová studijní opora, která je dostupná na

https://elearning.fp.tul.cz/course/index.php?categoryid=53

 

Sekretariát

Mgr. Lada Vondrušková
Telefon: 48 535 4224
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova P, 3. podlaží (Komenského 2)

korespondenční a fakturační adresa:
Technická univerzita v Liberci
Katedra historie
Studentská 2; 461 17 Liberec 1

© Katedra historie | Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická na Technické univerzitě v Liberci