Skip to main content

ASOCIACE PRO DIDAKTIKU DĚJEPISU z. s.

| Aktuality

Dovolujeme si tímto oznámit, že na základě usnesení didaktiků a didaktiček dějepisu z většiny tuzemských kateder vzdělávajících budoucí učitele a učitelky dějepisu a také kolegů a kolegyň z dalších spřízněných pracovišť vznikla

ASOCIACE PRO DIDAKTIKU DĚJEPISU z. s.

Smysl a cíle ADD jsou následující:

Asociace sdružuje vyučující didaktiky dějepisu na fakultách vzdělávajících budoucí učitele a další oborově a tematicky spřízněné osoby a subjekty, podporující mezioborový a konstruktivistický přístup k budování historické gramotnosti.

„Školní dějepis má být především prostorem pro dialog a kultivaci funkční historické, čtenářské, občanské, mediální i digitální gramotnosti.“

Výňatek ze stanov:

Asociace je dobrovolný nezávislý nadstranický spolek sdružující své členy na základě společného zájmu.

Asociace je určena především učitelům a vysokoškolským učitelům a studentům historie a učitelství, dále všem, kteří mají o činnost Asociace zájem.

2. Účelem činnosti Asociace je zejména:
a) propagovat ideu historické gramotnosti jako nedílné součásti aktivního občanství a zasazovat se o zkvalitnění výuky D v systému českého školství
b) zvyšovat prestiž učitelství oborů dějepisu/historie (dále jen „D/H“) a popularizace těchto oborů a forem jejich výuky ve veřejném prostoru ,
c) vzájemně propojovat své členy a umožňovat vnitrooborový dialog a sdílení zkušeností napříč vzdělávacím systémem i ve veřejném prostoru 

d) poskytovat členům metodicko-didaktickou podporu pro výuku a informovat své členy o důležitých otázkách a inovacích v oblasti D
e) aktivně se podílet na komentáři a oponentuře koncepcí vzdělávací politiky v oblasti D/H a humanitní sféry obecně 
f) podílet se v rámci možností na mezinárodním dialogu o D s oborově spřízněnými subjekty

Členství v Asociaci
1. Členem Asociace mohou být fyzické osoby starší 18 let, které souhlasí se stanovami a účelem činnosti Asociace.
2. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
3. O přijetí za člena Asociace rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor; nejpozději na své nejbližší schůzi. Za písemnou přihlášku se považuje i přihláška podaná elektronicky, ve formě, kterou výbor schválí a zveřejní na webových stránkách Asociace.
4. Dokladem o členství je potvrzení o členství vydané výborem.
5. Členství zaniká:
a) vystoupením člena písemným oznámením výboru,
b) zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze v případě, že jednání člena
bylo v rozporu se stanovami Asociace,
c) zánikem Asociace,
d) úmrtím člena.

V případě zájmu o členství v ADD prosíme, abyste  vyplnili přihlášku, kterou následně vytiskněte, podepište, naskenujte či kvalitně vyfotografujte a sken (ideálně v PDF) pošlete na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

(přihláška ke stažení zde: https://docs.google.com/document/d/1g0fPxarMQjkHt7d31TKZUCutWxyTTLVSNiTRIJLDqtI/edit?usp=sharing)

Za výbor ADD

Milan Ducháček