Skip to main content

Kniha jako historický pramen

Zpráva o řešení projektu č. 1224 - „Kniha jako historický pramen"

V rámci projektu Podpora rozvoje učitelských vzdělávacích programů a jiných vzdělávacích aktivit pro rok 2002

Projekt, jehož řešitelem je Milan Svoboda a spoluřešitelkou Kateřina Pastyříková za katedru dějepisu PF TU v Liberci, a odborným poradcem p. Václav Kříček za Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci, je realizován v rámci dvousemestrového, specializovaného semináře „Kniha jako historický pramen". Má dvě části: V prvé se studující zdokonalují v mezioborových vztazích a práci s elektronickými médii, ve druhé podávají samostatné výstupu v podobě nového popisu (katalogizace) starých tisků a prvotisků z fondu KVK v Liberci. Dílčí výsledky jsou právě v souhrnném elektronickém zpracování a upravují se pro počítačovou databázi (katalog na webových stránkách KVK v Liberci: http://www.kvkli.cz). Katalog bude průběžně doplňován a propojen s ostatními servery knihoven ČR, čímž se stane uživatelsky přístupným jak studentům, tak odborné i laické veřejnosti. Projekt je časově náročný, proto v roce 2002 bylo zpracováno prozatím několik desítek titulů z obsáhlejšího fondu KVK (ca 2000 položek). Seminář bude pokračovat i v příštím akademickém roce; má plnou podporu vedení katedry dějepisu i Krajské vědecké knihovny v Liberci.

Milan Svoboda - Kateřina Pastyříková