Aktuality

| Aktuality

ETN1M a ETN2M

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Předmět Etnologie II – regionální nebude v LS 2021/22 vyučován z vážných rodinných důvodů vyučující PhDr. Jakouběové. Omlouváme se za tyto komplikace, vyberte si prosím případně jiný povinně volitelný předmět. Na základě dohody s PhDr. Jakouběovou otevřeme Etnologii II v LS 2022/23. V ZS 2022/23 pak bude znovu otevřena též Etnologie I – obecná. V akademickém roce 2023/24 tyto předměty vypsány nebudou.

Děkuji za pochopení

J. Pažout

| Aktuality

rozpis SZZ - leden 2022 - aktualizace 17.1.

rozpis

Prosím studenty o průběžnou kontrolu rozpisu z důvodu případného odhlašování a následných změn.

| Aktuality

PF 2022

PF2022 KHI FP TUL

| Aktuality

ASOCIACE PRO DIDAKTIKU DĚJEPISU z. s.

Dovolujeme si tímto oznámit, že na základě společného usnesení didaktiků a didaktiček dějepisu z většiny tuzemských kateder vzdělávajících budoucí učitele a učitelky dějepisu a také kolegů a kolegyň z dalších spřízněných pracovišť vznikla

ASOCIACE PRO DIDAKTIKU DÉJEPISU z. s.

(https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=1143191)

Smysl a cíle ADD jsou následující:

Asociace sdružuje vyučující didaktiky dějepisu na fakultách vzdělávajících budoucí učitele a další oborově a tematicky spřízněné osoby a subjekty, podporující mezioborový a konstruktivistický přístup k budování historické gramotnosti.

„Školní dějepis má být především prostorem pro dialog a kultivaci funkční historické, čtenářské, občanské, mediální i digitální gramotnosti.“

Výňatek ze stanov:

Asociace je dobrovolný nezávislý nadstranický spolek sdružující své členy na základě společného zájmu.

Asociace je určena především učitelům a vysokoškolským učitelům a studentům historie a učitelství, dále všem, kteří mají o činnost Asociace zájem.

2. Účelem činnosti Asociace je zejména:
a) propagovat ideu historické gramotnosti jako nedílné součásti aktivního občanství a zasazovat se o zkvalitnění výuky D v systému českého školství
b) zvyšovat prestiž učitelství oborů dějepisu/historie (dále jen „D/H“) a popularizace těchto oborů a forem jejich výuky ve veřejném prostoru ,
c) vzájemně propojovat své členy a umožňovat vnitrooborový dialog a sdílení zkušeností napříč vzdělávacím systémem i ve veřejném prostoru 

d) poskytovat členům metodicko-didaktickou podporu pro výuku a informovat své členy o důležitých otázkách a inovacích v oblasti D
e) aktivně se podílet na komentáři a oponentuře koncepcí vzdělávací politiky v oblasti D/H a humanitní sféry obecně 
f) podílet se v rámci možností na mezinárodním dialogu o D s oborově spřízněnými subjekty

Členství v Asociaci
1. Členem Asociace mohou být fyzické osoby starší 18 let, které souhlasí se stanovami a účelem činnosti Asociace.
2. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
3. O přijetí za člena Asociace rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor; nejpozději na své nejbližší schůzi. Za písemnou přihlášku se považuje i přihláška podaná elektronicky, ve formě, kterou výbor schválí a zveřejní na webových stránkách Asociace.
4. Dokladem o členství je potvrzení o členství vydané výborem.
5. Členství zaniká:
a) vystoupením člena písemným oznámením výboru,
b) zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze v případě, že jednání člena
bylo v rozporu se stanovami Asociace,
c) zánikem Asociace,
d) úmrtím člena.

V případě zájmu o členství v ADD prosíme, abyste  vyplnili přihlášku, kterou následně vytiskněte, podepište, naskenujte či kvalitně vyfotografujte a sken (ideálně v PDF) pošlete na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

(přihláška ke stažení zde: https://1drv.ms/u/s!AoHsRMioDw7tgZcC602PpqkThJJymQ?e=Sbh55y)

Za výbor ADD

Milan Ducháček 

| Aktuality

Informace k nepedagogickým praxím HMS a His

Informace k nepedagogickým praxím Bc. oboru Historická a muzeologická studia a NMgr. Historie

Milé studentky, milí studenti,

níže naleznete informace týkající se oborových praxí.

V rámci 2. a 3. ročníku Bc. studia a 1. a 2. ročníku navazujícího Mgr. studia absolvujete v každém z uvedených ročníků odbornou praxi ve sbírkotvorných nebo paměťových institucích v délce trvání vždy 3 týdny, tedy 120 hodin.

Zápočet může být udělen pouze po obdržení hodnocení praxe. Pro udělení zápočtu za 3. ročník Bc. studia a 2. ročník NMgr. studia kromě hodnocení praxe garantem vypracujete a v písemné podobě odevzdáte krátkou esej se zhodnocením průběhu a přínosu praxe. Hodnocení praxe garantem je nutné dodat v písemné podobě (stačí elektronicky) včas!

Pokud chcete jít na praxi, musíte ji mít zapsanou ve STAGu, na dozápisy nebude brán zřetel. Praxi můžete mít zapsanou v letním i zimním semestru, protože kontrola splněných studijních povinností probíhá až v září, je možné ji mít zapsanou i v ZS semestru.

Praxi si vybíráte podle svého zájmu a nastavených možností tak, abyste každý rok poznali jiný typ odborného pracoviště.

Výběr praxí probíhá tak, že emailem kontaktujete garanta v příslušné instituci a teprve po vzájemné dohodě a odsouhlasení termínu se zapíšete do elektronického formuláře – odkaz naleznete níže.

Na základě Vámi uvedených údajů bude vyhotovena trojstranná smlouva, kterou všestranně podepsanou odevzdáte nejpozději 14 dní před nástupem ve vybrané instituci. Zohledněte váš reálný nástup na praxi nejen s ohledem na zkouškové období!

Instituce a garanti:

Krajská vědecká knihovna Liberec, garant Václav Kříček Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Severočeské muzeum v Liberci, garant Adéla Pomothy Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Státní okresní archiv Liberec, garant Robert Filip Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Státní okresní archiv Jablonec nad Nisou, garant Jan Kašpar Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Státní okresní archiv Semily, garant Daniela Coganova Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Praxe v jiných institucích je možná po souhlasu KHI. V případě, že nastupujete na praxi mimo zavedené regionální instituce, prosíme o uvedení přesného jména a kontaktu na garanta praxe v dané instituci.

Podklady pro vyhotovení praxí zanášíte do elektronického formuláře:

https://forms.gle/gTZSkgXsirUnCKCMA

v uvedených TERMÍNech:

Praxe v ZS:

Na praxi v pevně vymezeném termínu 17. 1. – 18. 2. 2022 bude moci nastoupit pouze ten, kdo půjde v květnu ke SZZk.

Pro tento termín je nejzazší možnost přihlášení do elektronického formuláře do 1. 11.

Praxe v LS:

Termín LS – zkouškové období a prázdniny je primárně určen pro vykonání praxe.

Praxi můžete absolvovat výhradně v termínu od 30. 5. do 31. 8. 2022. Pro tento termín je nejzazší možnost přihlášení do elektronického formuláře do 31. 1.

Na jakékoli pozdější dopisování nebude brán zřetel.

V případě nejasností mne kontaktujte na emailu

Anna Habánová

Sekretariát

Mgr. Lada Vondrušková
Telefon: 48 535 4224
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova P, 3. podlaží (Komenského 2)

korespondenční a fakturační adresa:
Technická univerzita v Liberci
Katedra historie
Studentská 2; 461 17 Liberec 1