Aktuality

| Aktuality

Povinně volitelné předměty pro akademický rok 2022/2023 - aktualizace duben 2022

zde naleznete seznam povinně volitelných předmětů na ak.rok 22/23.

| Aktuality

Databáze dějin všedního dne a možnost badatelské spolupráce

Rádi bychom Vás informovali o nové Databázi dějin všedního dne, jež vznikla na Historickém ústavu AV ČR v. v. i.

Portál https://ddvd.kpsys.cz v digitální formě soustřeďuje různé typy ego-dokumentů a slouží jako platforma k výzkumu dějin každodennosti jak vědeckým, tak také laickým badatelům.

V současné době sbírka obsahuje na 600 textů.

Více o DDVD též v tomto videoodkazu: https://www.youtube.com/watch?v=d-WYEAAHrPc&t=15s

nebo na Facebooku: https://www.facebook.com/Datab%C3%A1ze-d%C4%9Bjin-v%C5%A1edn%C3%ADho-dne-110156031117791

Cílem projektu je v následujících měsících až letech obohatit tento korpus o texty, které dosud zústávají nezveřejněné a „leží ladem“ u svých majitelů z řad veřejnosti, ale i o archiválie, které jsou uloženy ve vědeckých a paměťových institucích.

Oslovujeme Vás proto s nabídkou případné spolupráce. Jsme otevřeni prakticky jakékoliv formě. Ze zkušenosti víme, že naše materiály mohou sloužit jako ideální pramenná základna pro studentské kvalifikační práce, jak bakalářské, tak diplomové či dizertační.

Případné dotazy týkající se Databáze lze zasílat na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na správce sbírky, mě (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

| Aktuality

ETN1M a ETN2M

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Předmět Etnologie II – regionální nebude v LS 2021/22 vyučován z vážných rodinných důvodů vyučující PhDr. Jakouběové. Omlouváme se za tyto komplikace, vyberte si prosím případně jiný povinně volitelný předmět. Na základě dohody s PhDr. Jakouběovou otevřeme Etnologii II v LS 2022/23. V ZS 2022/23 pak bude znovu otevřena též Etnologie I – obecná. V akademickém roce 2023/24 tyto předměty vypsány nebudou.

Děkuji za pochopení

J. Pažout

| Aktuality

ASOCIACE PRO DIDAKTIKU DĚJEPISU z. s.

Dovolujeme si tímto oznámit, že na základě usnesení didaktiků a didaktiček dějepisu z většiny tuzemských kateder vzdělávajících budoucí učitele a učitelky dějepisu a také kolegů a kolegyň z dalších spřízněných pracovišť vznikla

ASOCIACE PRO DIDAKTIKU DĚJEPISU z. s.

Smysl a cíle ADD jsou následující:

Asociace sdružuje vyučující didaktiky dějepisu na fakultách vzdělávajících budoucí učitele a další oborově a tematicky spřízněné osoby a subjekty, podporující mezioborový a konstruktivistický přístup k budování historické gramotnosti.

„Školní dějepis má být především prostorem pro dialog a kultivaci funkční historické, čtenářské, občanské, mediální i digitální gramotnosti.“

Výňatek ze stanov:

Asociace je dobrovolný nezávislý nadstranický spolek sdružující své členy na základě společného zájmu.

Asociace je určena především učitelům a vysokoškolským učitelům a studentům historie a učitelství, dále všem, kteří mají o činnost Asociace zájem.

2. Účelem činnosti Asociace je zejména:
a) propagovat ideu historické gramotnosti jako nedílné součásti aktivního občanství a zasazovat se o zkvalitnění výuky D v systému českého školství
b) zvyšovat prestiž učitelství oborů dějepisu/historie (dále jen „D/H“) a popularizace těchto oborů a forem jejich výuky ve veřejném prostoru ,
c) vzájemně propojovat své členy a umožňovat vnitrooborový dialog a sdílení zkušeností napříč vzdělávacím systémem i ve veřejném prostoru 

d) poskytovat členům metodicko-didaktickou podporu pro výuku a informovat své členy o důležitých otázkách a inovacích v oblasti D
e) aktivně se podílet na komentáři a oponentuře koncepcí vzdělávací politiky v oblasti D/H a humanitní sféry obecně 
f) podílet se v rámci možností na mezinárodním dialogu o D s oborově spřízněnými subjekty

Členství v Asociaci
1. Členem Asociace mohou být fyzické osoby starší 18 let, které souhlasí se stanovami a účelem činnosti Asociace.
2. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
3. O přijetí za člena Asociace rozhoduje na základě písemné přihlášky výbor; nejpozději na své nejbližší schůzi. Za písemnou přihlášku se považuje i přihláška podaná elektronicky, ve formě, kterou výbor schválí a zveřejní na webových stránkách Asociace.
4. Dokladem o členství je potvrzení o členství vydané výborem.
5. Členství zaniká:
a) vystoupením člena písemným oznámením výboru,
b) zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze v případě, že jednání člena
bylo v rozporu se stanovami Asociace,
c) zánikem Asociace,
d) úmrtím člena.

V případě zájmu o členství v ADD prosíme, abyste  vyplnili přihlášku, kterou následně vytiskněte, podepište, naskenujte či kvalitně vyfotografujte a sken (ideálně v PDF) pošlete na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

(přihláška ke stažení zde: https://docs.google.com/document/d/1g0fPxarMQjkHt7d31TKZUCutWxyTTLVSNiTRIJLDqtI/edit?usp=sharing)

Za výbor ADD

Milan Ducháček 

Sekretariát

Mgr. Lada Vondrušková
Telefon: 48 535 4224
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Budova P, 3. podlaží (Komenského 2)

korespondenční a fakturační adresa:
Technická univerzita v Liberci
Katedra historie
Studentská 2; 461 17 Liberec 1