Skip to main content

PhDr. Miloslava Melanová

externista

Budova P, P-03024
tel: +420 48 535 4239
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Konzultační hodiny

po dobu zákazu prezenční výuky dle dohody na mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Profesní životopis

  Odborné zaměření

  • Dějiny českých zemí v 19. a 20. století, dějiny struktur sdružování, dějiny českých Němců v rámci habsburské monarchie, dějiny česko-německých vztahů, dějiny textilní výroby

  Vzdělání

  • 1973 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta – doktorát  (PhDr.) československé dějiny  
  • 1965–1970, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – obor Historie – český jazyk a literatura

  Profesní curriculum

  • od r. 1993 Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, katedra historie – odborná asistentka (v letech 1996-2008 pověřená vedoucí katedry)
  • 1980-1993 Severočeské muzeum v Liberci – historické oddělení
  • 1971-1980 Archiv Univerzity Karlovy

  Zahraniční stáže a pobyty

  • Září 1996, Heinrich Heine Universität Düsseldorf
  • Krátkodobé badatelské a pedagogické pobyty v Německu a na Slovensku  (Dresden, Görlitz, Zittau, Prešov, Banská Bystrica)

  Grantové a další výzkumné projekty

  • 1996 – Open Society Fund  (seminář Česko-slovenské vztahy)
  • 1997 -  Aktion – (studentské exkurse s Institut für Geschichte Fakultät für Kulturwissenschaften, Universität Klagenfurt)
  • 1997 -  Open Society Fund  (seminář Česko-slovenské vztahy)
  • 1998 -  FRVŠ  (seminář Česko-slovenské vztahy)
  • 1998 - Aktion – (Fachseminar National orientierte Vereine in Kärnten und Nordböhme, s Institut für Geschichte Fakultät für Kulturwissenschaften, Universität Klagenfurt)
  • 2000  -     FRVŠ (seminář Česko-slovenské vztahy)
  • 2001-2003 -  interní granty FP TU  (seminář Česko-slovenské vztahy)
  • 2004 -2006  GAČR - Nacionalizace společnosti v Čechách (spoluřešitelka)
  • 2006   Textilana – Projekt statutárního města Liberec  (spoluřešitelka) FRVŠ 1243/2008 (v rámci TU projekt 1138)  Inovace předmětu  České dějiny 19. století
  • 2008 - 2009  Liberecké spolky 1820-1914, katalog - Projekt statutárního města Liberec 

  Členství v redakčních radách odborných periodik

  • Fontes Nissae – Prameny Nisy, Historie – památky – umění (v letech 2000-2012 odpovědná redaktorka)
  • Documenta Pragensia
  • Sborník Severočeského muzea – Historia (vedoucí redakční rady a redaktorka č. 7-11, 1984- 1993)

  Členství v profesních organizacích:

  • Historický klub – Sdružení historiků ČR (členka)
  • Společnost pro dějiny Němců v Čechách (členka)

  Členství v odborných grémiích

  • 1997-2012 členka Česko-slovenské komise historiků

  Akademické funkce

  • členka Akademického senátu FP TU 1996-2001, 2004-2007
 • Publikace

  Monografie

  MELANOVÁ, Miloslava, et al.: Liberec, Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2017

  MELANOVÁ, Miloslava:  Liberecká výstava 1906, Liberec: Kalendář Liberecka 1996.

  BÍLKOVÁ, Libuše – CHOCHOLOUŠKOVÁ, Hana – MELANOVÁ, Miloslava - MOHR, Jan: Liberecká radnice.  Dialog, Liberec 1993

  Příručky

  MELANOVÁ, Miloslava - SVATOŠ,   Michal: Bibliografie   k  dějinám  pražské univerzity do roku 1622. Praha:  Univerzita Karlova 1979. Autorský podíl: 50%

  edice dokumentů

  KAUFMANNOVÁ, Heda:  Haindorf. Listy z rodinné kroniky. Ústí nad Labem: albis international 2002,   K vydání připravila Miloslava Melanová

  faksimilové edice dokumentů

  studie v zahraničních odborných periodikách, sbornících a monografiích

  MELANOVÁ, Miloslava: Die Hauptstadt Deutschböhmens? Reichenberg zwischen 1848 und 1918,  in: Die Suche nach dem Zentrum. Wissenschaftliche Institute und Bildungseinrichtungen der Deutschen in Böhmen (1848-1945), K. Kaiserová, M. Kunštát (Hg.) Waxmann 2014, s. 337-370

  MELANOVÁ, Miloslava: Textilunternehmer und Mäzene – Die Familie Liebieg. Liebiegové –Textilní podnikatelé a mecenáši. In: Kunstschätze des Mäzens Heinrich von Liebieg. Umělecké poklady mecenáše Heinricha von Liebiega, Frankfurt am Main 2012, s. 19-45 

  MELANOVÁ, Miloslava: Die Geschichte der Textilerzeugung in Nordböhmen. Dzieje wlókiennistwa v polnocnych Czechach, in: A la Jacquard – Textil verbindet. Ausstellung Görlitz 1.5.- 27.7.2010. Görlitz – Zittau: Verlag Günter Oettel 2010, s. 26-27. 

  MELANOVÁ, Miloslava: Průmyslové město německým národním centrem – přednosti a limity. Příklad severočeského Reichenbergu – Liberce, in: Acta historica neosoliensia 11, 2008, Banská Bystrica, s. 364 – 371

  MELANOVÁ, Miloslava: Spolkový život  ve druhé polovině 19. století – most pro vztahy mezi severními Čechami a Horní Lužicí, in: Böhmen – Oberlausitz – Tschechien, Aspekte einer Nachbarschaft.  Neues Lausitzisches Magazin, Beiheft 4. Görlitz – Zittau: Verlag Günter Oettel,2006, s. 155-162.

  MELANOVÁ, Miloslava : Reichenberger Vorschläge zur Lösung des deutsch-tschechischen Verhältnisses vor der Gründung der Tschechoslowakei, in: Brücken, Germanistisches Jahrbuch Tschechien – Slowakei 2006, Neue Folge 14, s. 33-39

  MELANOVÁ, Miloslava: Budování železničních tratí na Liberecku a kontakty s německým územím před první světovou válkou, in: Drogi handlowe i powiazania komunykacyjne na obszarze Euroregionu Nysa, Ed. Wiater, P. Jelenia Góra 1996, s. 84-89.

  studie v odborných recenzovaných periodikách, kapitoly v odborných monografiích

  MELANOVÁ, Miloslava – OKURKA, Tomáš: Historie výstavy/Historische Einführung , in: HABÁNOVÁ, Anna (ed.). Německočeská výstava Liberec 1906. Deutschböhmische Ausstellung Reichenberg 1906,  Liberec: Oblastní galerie Liberec 2016, s. 12-63.

  MELANOVÁ, Miloslava. Uctění památky padlých v Liberci. Umělecké představy a zápasy. In HABÁNOVÁ, Anna ‒  HABÁN, Ivo (eds.).  Na cestách. Impulzy zahraničních kulturních prostředí v tvorbě německy hovořících umělců a umělkyň z Čech, Moravy a Slezska. Liberec: Oblastní galerie Liberec, 2015, s. 105-111.

  MELANOVÁ, Miloslava: Hrdinové vlasti – zbytečné oběti? Příběh pomníku padlým v Liberci 1915-1945, in:  ZEMANOVÁ, Marcela – ZEMAN, Václav (eds.). První světová válka a role Němců v českých zemích. Ústí nad Labem: Muzeum města Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně, 2015, s. 146-164

  MELANOVÁ, Miloslava: Úředník samosprávy a německý politik za Rakouska a v Československé republice. JUDr. Otto Ringlhaan (1864-1931) – ředitel magistrátu v Liberci, in:  Posláním historik. Pocta prof. Robertu Kvačkovi k 80. narozeninám. (Jana Čechurová - Pavel Andrš -Luboš Velek a kol.),  Praha, Nakladatelství Lidové noviny – Filozofická fakulta Univerzity Karlo 2012,  s. 208-226

  MELANOVÁ, Miloslava: Dvě desetiletí česko-slovenských diskusí a setkávání v Liberci, Fontes Nissae  XII/ 2011, Liberec 2011, s. 311-329

  MELANOVÁ, Miloslava: Hlavní město Německých Čech? Liberec 1848-1918, in: Hledání centra. Vědecké a vzdělávací instituce Němců v Čechách v 19. a první polovině 20. století. Kristina Kaiserová – Miroslav Kunštát (eds.),  Ústí nad Labem, albis international 2011, s. 285-307

  MELANOVÁ, Miloslava: Ludwig Ehrlich, první starosta statutárního města Liberce,  in: Fontes Nissae,   roč. XI/2010, s. 48-77.

  MELANOVÁ, Miloslava: Vídeň – Liberec. Od obchodu k umění a politice – proměna vztahu k hlavnímu městu monarchi, in:  Brno Vídni, Vídeň Brnu. Zemské metropole a centrum říše v 19. století. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve dnech 22.-23. listopadu 2007 v Brně. Brno 2008, s. 337-346.

  MELANOVÁ,  Miloslava: Spolkový život, in: sborník Nacionalizace společnosti v Čechách 1848-1914  (eds. Kaiserová Kristina – Rak Jiří) Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně 2008, s. 339-375.

  MELANOVÁ, Miloslava: Vzdělanci a podnikatelé – formování občanské elity v průmyslovém městě v době předbřeznové. In: Svět historie  - Historikův svět,  Sborník profesoru Robertu Kvačkovi, Liberec, Technická univerzita 2007, s. 177-195.

  MELANOVÁ, Miloslava : Evangelické slavnosti  v Liberci v osmdesátých letech 19. století – svátky náboženské tolerance a nacionální agitace, in: Národ místo boha v 19. a první polovině 20. století, Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně 2006, s. 146-153

  MELANOVÁ, Miloslava: Panslavismus v německé liberální publicistice roku 1848, in: „Slavme slavně slávu Slávóv slavných“ - Slovanství a česká kultura 19. století, Sborník příspěvků z 25. ročníku sympozia k problematice 19.století, Plzeň 24.-26. února 2005, Praha: Koniasch Latin  Press 2006, s. 95-100.

  MELANOVÁ, Miloslava: Spoutaná voda místem městské rekreace  a zábavy. Voda v průmyslových oblastech v 19. a na počátku 20. století. In: Město a voda. Documenta Pragensia XXIV, Praha 2005, s. 341- 353.

  MELANOVÁ, Miloslava: Omladinisten in einem deutschböhmischen Zentrum (Der Omladina-Verein in Reichenberg in den Jahren 1892 – 1894), in: Magister noster  Sborník statí věnovaných in memoriam  Prof. PhDr. Janu Havránkovi, CSc. Praha: Karolinum  2005, s. 457 – 468

  MELANOVÁ, Miloslava: Akademie pro samosprávu v Liberci. Příspěvek k dějinám libereckého školství, in: Pax bello potior. Sborník věnovaný doc. PhDr. Rudolfu Andělovi, CSc. Liberec, Technická univerzita 2004, s. 224 – 233.

  MELANOVÁ, Miloslava:  Vzdělávání  úředníků a politiků samosprávy na sklonku habsburské monarchie, in: Vzdělání a osvěta v české kultuře  19. století.  Sborník příspěvků z 24. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 4.-6. března 2004, Praha: Ústav pro českou literaturu  AV ČR 2004, s. 139-144

  MELANOVÁ, Miloslava: K jubileu Technické univerzity. Fontes Nissae IV/2003, Liberec 2003, s. 153-186.

  MELANOVÁ, Miloslava: Frýdlantsko na cestě k občanské společnosti, in: Frýdlantsko – Minulost a současnost kraje na úpatí Jizerských hor. (R. Anděl – R. Karpaš a kol.),  Liberec, Nakladatelství 555 2002, s. 80 – 110.

  MELANOVÁ, Miloslava:  Nejstarší liberecké fotoateliéry,  Fontes Nissae II/2001, Liberec 2001,  s. 6-22.

  MELANOVÁ, Miloslava: Česká menšina v  německém centru. Změny v postavení české menšiny  v Liberci v období  1880-1907. Documenta Pragensia  XIX,  2001, s. 157-170.

  MELANOVÁ, Miloslava: Česká menšina v Liberci před první světovou válkou. Fontes Nissae,  – 2000/I. Liberec 2000, s. 93-122.

  MELANOVÁ, Miloslava: Spolkový život v Liberci  od počátku 19. století do roku 1914.  Documenta Pragensia XVIII, 2000, s. 259-279.

  MELANOVÁ, Miloslava: Heinrich Prade. Od komunálního politika k ministru rakouské vlády. Sborník referátů z konference „Úloha osobností v dějinách politických stran na území českých zemí a Československa v letech 1861-1999.“ Olomouc  19.- 20.října 1999. Edd. Pavel Marek. Olomouc, 2000, s. 181-191.

  MELANOVÁ, Miloslava:   Příspěvek k integračním procesům velkých měst -  Snahy o vytvoření velkého Liberce na přelomu 19. a 20. století. Documenta Pragensia XVII,  1998,  s. 315-325

  MELANOVÁ, Miloslava:   Zápas o libereckou radnici  v roce 1885 (Formování německého nacionálního hnutí v Čechách). Documenta Pragensia XIV, 1997,  s.  171-181

  MELANOVÁ, Miloslava:    Putování  do Jizerských hor a Krkonoš  v době zrodu organizované   turistiky, in:   Cesty  a   cestování  v   životě společnosti.  Acta  Universitatis  Purkynianae,  Philosophica  et historica,  Studia Historica  II, 1995,  Ústí nad  Labem 1997, s. 489-494.

  MELANOVÁ, Miloslava: Založení  pražské univerzity a její  rozvoj za vlády Karlovy, in:  Carolus  Quartus.  Ed.  Vaněček,  V.,  Praha,  Univerzita Karlova 1984, s.  217-230. 

  KUBOVÁ, Miloslava: University založené Karlem IV. Historia Universitatis Carolinae Pragensis XI/1-2, Praha 1971, s. 7-31.

  Studie v odborných nerecenzovaných periodikách a sbornících

  MELANOVÁ, Miloslava:  Heinrich von Liebieg. Mecenáš, který se vrací do historické pamětiDějiny a současnost 2/2013, s. 36-39, ISSN 0418-5129

  MELANOVÁ, Miloslava:  Založení VŠS v Liberci v roce 1953, Liberec:  Technická univerzita 2013

  MELANOVÁ, Miloslava: Dvě desetiletí česko-slovenských diskusí a setkávání v Liberci, in: Fontes Nissae XII/ 2011, Liberec 2011, s. 311-329

  MELANOVÁ, Miloslava: Modernizace průmyslového a politického centra v Čechách. Liberec 1885-1914. In:  Královéhradecko, historický sborník pro poučenou veřejnost 7,  Sborník referátů a příspěvků mezioborové vědecké konference Zrození moderního města (1890-1939), pořádané 4. a 5. listopadu 2009 v Muzeu východních Čech v Hradci Králové,  Hradec Králové 2010, s. 205-220. 

  MELANOVÁ, Miloslava:   Dvacet let existence Fakulty pedagogické, Fakulty přírodovědně - humanitní Technické univerzity v Liberci (1990-2010), in: Dvacet let vzdělávání pedagogů v Liberci, Fakulta pedagogická/Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická 1990-2010,  Edd: Kateřina Lozoviuková- Jaroslav Pažout, Liberec : Technická univerzita v Liberci 2010, s. 9-17.

  MELANOVÁ, Miloslav : Katedra historie FP TU,  in: Dvacet let vzdělávání pedagogů v Liberci, Fakulta pedagogická/Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická 1990-2010, Edd. Kateřina Lozoviuková- Jaroslav Pažout, Liberec: Technická univerzita v Liberci 2010, s. 55-59.

  MELANOVÁ, Miloslava: Libereckým krajem – Osobnosti. Liberec 2007, 173 s. (medailony Johann Liebieg, Heinrich Prade, Václav Šamánek)

  MELANOVÁ, Miloslava : Patnáct let katedry dějepisu FP TU v Liberci. Fontes Nissae VII/2006, s. 210- 219. 

  MELANOVÁ, Miloslava: Heinrich Prade, liberecký místostarosta a představitel německých nacionálů, in: Osobnosti v dějinách regionu 2, Liberec : Technická univerzita v Liberci 2005, s. 55-73.

  MELANOVÁ, Miloslava: Zrod a vzestup libereckých podnikatelů – Liebiegové, in: Osobnosti v dějinách regionu 1, , Liberec : Technická univerzita v Liberci 2004,  s. 65 – 76.

  MELANOVÁ, Miloslava: Hodnoty a tradice evropského myšlení v přípravě učitelů (výzkumný záměr v pojetí katedry dějepisu). Učitel-Evropan, Trojzemí ERN- faktor evropanství v přípravě učitelů na Fakultě pedagogické Technické univerzity v Liberci. Liberec 2003 , s. 16 – 20.

  MELANOVÁ, Miloslava: Padesát let vysokých škol v Liberci. In: Technická univerzita v Liberci  – 1953-2003,  Liberec 2003, s. 7-23.

  MELANOVÁ, Miloslava:  Jedenáct ročníků libereckých seminářů Česko-slovenské vztahy – Slovensko-české vzťahy.  Fontes Nissae II/2001, s. 199-205

  MELANOVÁ, Miloslava Melanová, M.: Minulost Euroregionu Nisa v rámci dějin střední Evropy a moderní evropanství. Sborník “Evropská dimenze ve vzdělání na našich školách“. Vědecká konference s mezinárodní účastí Liberec 23. a 24. 11. 2000.  Vědecká pojednání VI-2. Liberec 2000, s. 72-78.

  MELANOVÁ, Miloslava : První světová válka a Liberecko. Česko-slovenská historická ročenka, Brno 2000, s. 127-134.

  FRICOVÁ, Ivana- MELANOVÁ, Miloslava: Vznik a  vývoj liberecké evangelické obce do  roku  1868.  In:  Náboženské dějiny severních Čech. (edd. L.Kocourek- R.Kavan) Ústí nad Labem 1999,  s. 105-111.

  MELANOVÁ, Miloslava: Nerealizovaný projekt Františka Kutnara - Historický slovník terminologický. In: Podíl Františka Kutnara a agrárního dějepisectví na formování obrazu české minulosti. Semily 1998, s. 228-229.

  MELANOVÁ, Miloslava:  Liberec na cestě  k  projektu samostatné provincie, in:  Česko-slovenské  vztahy,  Slovensko-české  vzťahy. Liberecký  seminář  1996,1997.  I. Češi  a  Slováci  při vstupu do společného  státu  1918, edd.  Melanová, M., Liberec : Technická univerzita 1998, s. 79-91. 

  MELANOVÁ, Miloslava: Heinrich Liebieg -  mecenáš a sběratel, in: Německé a rakouské  malířství  19. století   ze  sbírek  Oblastní  galerie v Liberci, Oblastní galerie Liberec 1997, s .5-7.

  MELANOVÁ, Miloslava.: Heinrich Liebieg -  Mäzen und Sammler, in: Deutsche und   österreichische   Malerei   des   19. Jahrhunderts  aus  den Sammlungen der Regionalgalerie Liberec. Oblastní galerie v Liberci, 1997, s. 5-7.

  MELANOVÁ, Miloslava: Liberecké  vlnařství druhé  poloviny 19. století ve světle průmyslových  alb. Firma Franz  Liebieg 1858-1898. In: Vědecká pojednání II-2, Liberec TU 1996, s. 88-100.

  MELANOVÁ, Miloslava: Výstava  českých  Němců  v  Liberci  v  roce  1906. Historický obzor 3-4/1997, s MELANOVÁ, Miloslava: Železnicí  za krásami a minulostí Čech, in: Osudový vlak. Sborník  příspěvků k 150. výročí  příjezdu prvního vlaku do Prahy, edd.  Macura, V. - Pohl, R., Praha l995, s. 55-58

  MELANOVÁ, Miloslava: Liberecký  česko-slovenský seminář  popáté. Dějiny a současnost 6/1995, s. 59.

  MELANOVÁ, Miloslava: Čeští a  slovenští historikové  zasedali v Liberci. Dějiny a současnost 6/1994, s. 60.

  MELANOVÁ, Miloslava:  Sté výročí liberecké radnice.  Dějiny a současnost 5/1993, s. 51-52.

  MELANOVÁ, Miloslava: Pamětní  kniha přádelny  J. Kittela v Markvarticích u Jablonného  z   let  1823-1828.  Sborník   Severočeského  muzea - Historia 9, Liberec 1988, s.151-155.

  učební texty

  Materiály ke studiu historie,  (Z čeho studovat?), Liberec: Technická univerzita 2005, usp. Milan Svoboda, Autorský podíl

  Materiály ke studiu dějepisu I. Skriptum Pedagogické fakulty VŠST Liberec, ved.  aut. kol. R. Anděl, Liberec: Technická univerzita,  Autorský podíl.

  redakce kolektivních monografií

  vědecké redaktorství sborníků, věstníků atd.

  - Česko-slovenské vztahy  - Slovensko-české vzťahy. Liberecký seminář 1998, 1999.  I. Češi a Slováci v roce 1848. II. Česká a slovenská společnost 1948-1967. ed. Miloslava Melanová. Liberec: TU v Liberci a Politologický kabinet SAV Bratislava, 2000.

  - Česko-slovenské vztahy  - Slovensko-české vzťahy. Liberecký seminář 1996, 1997, ed. Melanová M. Liberec: TU v Liberci  1998

  - Fachseminar National Orientierte Vereine in Kärnten und Nordböhmen, ed. Melanová M.

  Liberec,  Technická univerzita 1998

  -  Sborník Severočeského muzea – Historia,  7 -11,  Liberec 1984-1993

   

  Výstavy, výstavní katalogy

  výstavy

  Melanová, M.:  Liberec na starých  fotografiích. Text k  výstavě.  Severočeské muzeum, Liberec 1991.

  Melanová, M.:  Liberecké chrámy na  starých fotografiích. Katalog výstavy Severočeského muzea., Liberec 1992.

  Melanová,  M.: Starý Liberec  na pohlednicích. Katalog výstavy,   Severočeské muzeum Liberec 1991.