Skip to main content

PhDr. Milan Ducháček Ph.D.

zaměstnanec

Budova P, P-03024
tel: +420 48 535 4239
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Konzultační hodiny

LS 2024

Pondělí 13:30-14:00

Čtvrtek 15:00-16:00

Vždy prosím po předchozí individuální dohodě, buď osobně během výuky nebo mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V případě logistických obtíží lze i na Zoomu/Meetu (platí zejména pro studenty kombinovaného studia). 

 

 • Profesní životopis

  Odborné zaměření 

  • dějiny a teorie historiografie, etnologie a příbuzných vědních oborů
  • historiografie jako umění, text a sociální performance
  • kulturní dějiny střední Evropy od dualismu k socialismu
  • česko-slovenské vztahy, čechoslovakismus
  • didaktika dějepisu (předseda Asociace pro didaktiku dějepisu z. s.: https://adidej.cz )

   Vzdělání  

  • 2004–2012 Pedagogické fakulta UK, Katedra dějin a didaktiky dějepisu, doktorský program české a československé dějiny; Ph.D.
  • 1997–2004 Pedagogické fakulta UK, Katedra dějin a didaktiky dějepisu, obor dějepis – český jazyk a literatura, Mgr./PhDr.

   Profesní curriculum 

  • 2017-dosud Katedra historie Fakulty přírodovědně-humanitní Technické univerzity v Liberci
  • 2011–dosud Lauderovy školy při Židovské obci v Praze; učitel D/ČJL na osmiletém gymnáziu
  • 2019-2022 Centrum dějin vědy – Ústav pro soudobé dějiny AVČR v. v. i. 
  • 2007–2012 Literární Akademie – Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého, Praha
  • 2010–2011 Gymnázium Čakovice, Praha 9, učitel D/ČJL
  • 2006–2010 Gymnázium Na Pražačce, Praha 3; učitel D–ČJL, seminářů z moderních dějin, publicistiky a mediální kultury
  • 2005–2007 Český rozhlas Leonardo, Praha; externí redaktor a moderátor
  • 2003–2006 Obchodní akademie Kollárova, Praha 8; učitel D/ČJ/OBN
  • 2001–2003 Gymnázium Na Pražačce, Praha 3, učitel D

   Grantové a další výzkumné projekty

  • 2019–2022 Evolucionismus, nacionalismus a rasismus v české a slovenské vědě (1882-1948). Dialog mezi humanitními obory a biologií, GA ČR,  č. 19-03474S, hlavní řešitel
  • 2017-2019 Místa paměti v procesu formování české společnosti v 19. a na počátku 20. století, GA ČR, č. GA17-11309, Historický ústav AVČR, člen výzkuného týmu, hlavním řešitelem Petr Čornej
  • 2015-2017 Druhý život Rukopisu královédvorského a zelenohorského v české literatuře a kultuře 19. století, Ústav pro českou literaturu AVČR, člen výzkuného týmu, hlavním řešitelem Dalibor Dobiáš
  • 2015-2017 Etnografie a folkloristika v českých zemích v kontextu vývoje kultury a společnosti v letech 1945–1989, GA ČR, č. GA15-03754S, Etnologický ústav AVČR, člen výzkuného týmu, hlavním řešitelem Jiří Woitsch

  Zahraniční stáže a pobyty

  • 9/2013–6/2014 stipendium Post-Masters Intra-Visegrad Scholarship, badatelský pobyt na Historickém ústavu SAV Bratislava
  • 2-6/2012; 2-6/2011 stipendium Národného štipendijného programu SR, badatelský pobyt na Historickém ústavu SAV Bratislava

   Redakční činnost

 • Publikace

  Bibliografie:

  Více též:

  http://biblio.hiu.cas.cz/authorities/118154

  https://tul.academia.edu/MilanDuch%C3%A1%C4%8Dek

  Monografie / Books

  Václav Chaloupecký. Hledání československých dějin, Karolinum: Praha 2014, 516 s.

  Redakce kolektivních monografií / Edited collective volumes

  Václav Chaloupecký a generace roku 1914. Otazníky české a slovenské historiografie v éře první republiky. Milan Ducháček – Jitka Bílková a kol., Liberec – Praha – Turnov 2018. Online: http://forumhistoriae.sk/documents/10180/3538992/Duchacek-Bilkova-a-kol__Vaclav-Chaloupecky-a-generace-roku-1914.pdf

  Kapitoly v kolektivních dílech / Chapters in collective volumes

  Czech Ethnography in the Protectorate of Bohemia and Moravia. At the crossroads of Slavic Studies, regionalism and Heimatschutzbewegung – an attempt at an insight into a seldom researched topic, In: Science, Occupation, War: 1939-1945, Michal V. Šimůnek (ed.), Praha: Academia 2022, s. 163-206.

  Nosorožec na cestě za zapadajícím sluncem. Jan Gebauer ml. - historik mezi syntézou a cholerou, in: Výpravy k já. Projevy individualismu v české kultuře 19. století, Kateřina Piorecká - Eva Bendová - Martin Hrdina (eds.), Praha: Academia 2022.

  Czechoslovakism in the first half of the Czechoslovak republic. State building concept or hackneyed old phrase? in: Czechoslovakism, Adam Hudek - Michal Kopeček - Jan Mervart (eds.), London - New York: Routledge 2021, pp. 172-208.

  Z letních bytů do dělnické jídelny. Pragmatizace odpočinku „duševních pracovníků“ od Jaroslava Golla k Aleši Hrdličkovi, in: Od práce k zábavě. Volný čas v české kultuře 19. století, Zdeněk Hojda, Eva Bendová ve spolupráci s Marií Fiřtovou a Milanem Ducháčkem (eds.), Praha: Academia 2021, s. 42-60.

  Německá inspirace zakladatelů Českého lidu: Čeněk Zíbrt a Lubor Niederle v tavícím kotlíku rodících se věd o člověku, „lidu“ a společnosti. In: Zrození lidu v české kultuře 19. století, Pavla Machalíková - Taťána Petrasová - Tomáš Winter (eds.), Praha: Ústav dějin umění AVČR 2020, s. 40-54.

  Čechoslovakismus v prvním poločase ČSR: státotvorný koncept nebo floskule? in: Čechoslovakismus. Adam Hudek, Michal Kopeček, Jan Mervart (eds.) a kol., NLN: Praha 2019, s. 149-181.

  Vorposten? Obraz Němců v Deutschböhmen optikou Volkskunde před rokem 1918, in: Vznik Československa a provincie Deutschböhmen, Pavel Jakubec - Jaroslav Pažout (ed.), Litoměřice – Liberec - Praha 2019, s. 177-193.

  „Pravda není to, co jest, ale to, co býti má.“ Noetika Františka Mareše a ideové zdroje obnovení sporu o Rukopisy královédvorský a zelenohorský v době první republiky, in: Druhý život Rukopisu královédvorského a zelenohorského v české literatuře a kultuře 19. století. Dalibor Dobiáš (ed.), Academia: Praha 2019, s. 135–149.

  Stovražba oslí čelistí. Satiry českých národovců o Rukopisech královédvorském a zelenohorském jako útok na prestiž české moderní vědy (pokus o kontextualizaci a žánroslovné ukotvení), in: Druhý život Rukopisu královédvorského a zelenohorského v české literatuře a kultuře 19. století. Dalibor Dobiáš (ed.), Academia: Praha 2019, s. 150–159.

  Kontinuity a zlomy v české a slovenské historiografii v éře první republiky: několik glos na úvod (spoluautorka Jitka Bílková), in: Václav Chaloupecký a generace roku 1914. Otazníky české a slovenské historiografie v éře první republiky. Milan Ducháček – Jitka Bílková a kol., Liberec – Praha – Turnov 2018, s. 11–23.

  Mezi odkouzlením a okouzlením. Wilhelm Dilthey a noetické limity generace Václava Chaloupeckého, in: Václav Chaloupecký a generace roku 1914. Otazníky české a slovenské historiografie v éře první republiky. Milan Ducháček – Jitka Bílková a kol., Liberec – Praha – Turnov 2018, s. 38–68.

  „Chaloupeckého jablka“. Pomolog Václav Chaloupecký a jeho vztah k pěstování a šlechtění ovocných dřevin v kontextu ovocnářství v českých zemích a na Jičínsku (spoluautoři Eva Bílková – Josef Matoušek – Milena Roudná), in: Václav Chaloupecký a generace roku 1914. Otazníky české a slovenské historiografie v éře první republiky. Milan Ducháček – Jitka Bílková a kol., Liberec – Praha – Turnov 2018, s. 323–346.

  Osvětou proti alkoholu duše. Knihovny v ČSR, In: Literární kronika první republiky. Události – díla – souvislost, Petr Šámal – Tomáš Pavlíček – Vladimír Barborík – Pavel Janáček a kol., Academia: Praha 2018, s. 156–160.

  „Kufříkový profesor“ průkopníkem terénního výzkumu. Etnograf Karel Chotek na Univerzitě Komenského, in: 95 rokov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského – pohľad do dejín inštitúcie a jej akademickej obce. Martin Slobodník – Marta Glossová (eds.), Bratislava 2017, 185–202.

  Dilemata čechoslovakismu: etnograf Karel Chotek mezi vědou a propagandou, in: Co bylo Československo? Kulturní konstrukce státní identity, Milena Bartlová a kol, UMPRUM: Praha 2017, s. 28–44.

  Deset tezí k (dis)kontinuitě československé etnografie před rokem 1945, in: Etnologie v zúženém prostoru. Jiří Woitsch, Adéla Júnová Macková a kol., Academia: Praha 2017, s. 37–70. Online: http://eu.avcr.cz/miranda2/export/sitesavcr/data.avcr.cz/humansci/eu/Publikace/FILES/Etnologie_v_zuzenem_prostoru.pdf

  Co zůstal etnograf Karel Chotek dlužen Balkánu?, in: Etnické komunity. Hrdinové, šibalové a antagonisté Balkánu. Dana Bittnerová – Mirjam Moravcová (eds.), Fakulta humanitních studií: Praha 2017, s. 339–354.

  Československý národ jako ideál a touha, in: Historické fikce a mystifikace v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 33. ročníku sympozia k problematice 19. století, Plzeň, 21.–23. února 2013, Martin Hrdina a Kateřina Piorecká (edd.), Plzeň 2014, s. 185–197.

  Kep paní Arne Novákové (střep z pekařovské epistolografie), Varia obscura. Sborník k 50. narozeninám Jaroslava Tulky, Jiří Starý – Olga Škochová – Jitka Pelikánová (edd.), Červený Kostelec 2013, s. 26–32.

   „Maximum, kterého bylo možno dosáhnout.“ Václav Chaloupecký, centralizace slovenského archivnictví a archivní rozluka s Maďary, In: Karel Kazbunda, kulturní dědictví a mezinárodní právo: referáty z vědecké konference konané ve dnech 19.-20. dubna 2013 v Jičíně, Ivo Navrátil (ed.), Státní oblastní archiv v Litoměřicích - Státní okresní archiv Semily pro Pekařovu společnost Českého ráje v Turnově: Semily 2013 (= Z Českého ráje a Podkrkonoší Supplementum 16), s. 378–390.

  Holíčská fara v konceptualizaci dějin Václava Chaloupeckého a Daniela Rapanta. Milan Ducháček. Česko-slovenská historická ročenka 2013 [vyd. 2014], Brno: Academicus, s. 199-224.

  Nepřítomnost Václava Chaloupeckého (v české a slovenské historiografii), in: České, slovenské a československé dějiny 20. století VI., Sylva Sklenářová (ed.), UHK: Hradec Králové 2012, s. 295–304.

  Dva kohouti na jednom smetišti. Václav Chaloupecký, Josef Pekař a selská otázka v husitství, in: Zrození mýtu. Dva životy husitské epochy. K poctě Petra Čorneje, Robert Novotný – Petr Šámal (edd.), Paseka: Praha–Litomyšl 2011, s. 389–403.

  Vladyka Dětenický z Dědic. Václav Chaloupecký jako strážce odkazu meziválečné historiografie, In: Jiroušek Bohumil (ed.), Proměny diskurzu české marxistické historiografie (Kapitoly z historiografie 20. století), FF JU: Pelhřimov 2009, s. 151–169.

  Na nádraží mě uvítal nápis: „Pozor na zloděje a vrahy!“ Kavkazské cesty Karla Chotka, In: Kateřina Bláhová (ed.), Cizí, jiné exotické v české kultuře 19. století, Academia: Praha 2008, s. 195–206.

  Pražský květen 1945 očima Otakara Vávry. Normalizační tlak vs. umělecký dokument, In: Film a dějiny, Petr Kopal (ed.), NLN: Praha 2005, s. 253–264.

  Studie /Papers

  Českoslovenští slavisté v osidlech geopolitiky. Sbor pro výzkum Slovenska a Podkarpatské Rusi při Slovanském ústavu a dilemata mezinárodní spolupráce na výzkumu karpatské kultury mezi válkami, Soudobé dějiny 29, č. 2 (2022), s. 471-511.

  Svätý za katrem. Cesta buržoazního nacionalisty tam a zase zpátky. K možnostem a limitům kontextuální biografie jako historiografického žánru, Česká literatura 70, č. 3 (2022), s. 327-345.

  Velká kniha bez vítězů a poražených. Soudobé dějiny 27, č. 2 (2020), s. 366-380. 

  Slovaks on Display. Otherness of  the ‘Eastern Brothers’ at the Czechoslavic Ethnographic Exhibition in Prague 1895, Acta Ethnographica Hungarica 1/2019, s. 177-199. Online: https://akademiai.com/loi/022

  Karel Chotek a Cerovo: od inicializace k specializaci (causerie k půlstoleté proměně terénního výzkumu). Slovenský národopis 66, 1/2018, s. 116–139. Online: http://uet.sav.sk/files/sn.2018.1.05.pdf

  Boj o Pekařovu stolici. Václav Chaloupecký, František Hrubý a generační proměna (česko)slovenské univerzitní historiografie v čase První republiky, Dějiny – teorie – kritika 1/2014, s. 26–65. Online: http://www.dejinyteoriekritika.cz/Modules/ViewDocument.aspx?Did=412

  „Stvůry v provincii“ Václav Chaloupecký, Jan Emler a přejímání hornouherských knihoven do správy ČSR, Marginalia historica 2/2014, s. 45–63.

  Bratislavská vila Václava Chaloupeckého. Obraz z proměny Prešpurku v československý prostor, Bratislava. Zborník Múzea města Bratislavy XXIV, 2012, s. 117–132.

  Václav Chaloupecký a budování historického semináře Univerzity Komenského. Acta Universitatis Carolinae : Historia Universitatis Carolinae Pragensis : Příspěvky k dějinám Univerzity Karlovy Roč. 52, č. 2 (2012 [vyd. 2013]), s. 101-134. Online: https://biblio.hiu.cas.cz/media-viewer?rootDirectory=1451&origin=https%3A%2F%2Fbiblio.hiu.cas.cz%2Fdocuments%2F329405

  Z anarchisty knížecím archivářem: Václav Chaloupecký: léta zrání československého historika (1904-1918). Milan Ducháček. In: Marginalia Historica: časopis pro dějiny vzdělanosti a kultury Roč. 3, č. 1 (2012), s. 5-51.

  Václav Chaloupecký a Daniel Rapant – trauma z blízkosti? Forum historiae 5, č. 1, 2011, s. 78-97. Online: http://www.forumhistoriae.sk/sk/clanok/vaclav-chaloupecky-daniel-rapant-trauma-z-blizkosti

  Strážce národního palladia. Fixní idea Jana Vrzalíka, Dějiny a současnost 33, 3/2011, s. 24–27.

  Jak dobýt Slovensko. Kořeny čechoslovakismu Václava Chaloupeckého, Dějiny a současnost 32, 2/2010, s. 24–25

  Od historie k etnografii. Universitní studia Karla Chotka, Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis 2005, Tom. XLV., Fasc. 1–2, s. 67–93.

  Otakar Vávra – Osvobození Prahy, Marginalia historica VI., KDDD PedF UK, Praha 2002, s. 211–237.

  Krátké zastavení nad slovní zásobou rockových a metalových periodik, Čeština doma a ve světě 7, 2000, s. 114–117.

  Edice dokumentů / Editions of sources

  Korespondence Ondreje R. Halagy s Václavem Chaloupeckým „Shledávám zcela logickým, že nalézáte příbuzenské vztahy mezi slovenským východem a českým západem.“, Práce z dějin Akademie věd 1, 1/2009, s. 35–70.

  Redakční činnost, překlady:

  Hayden WHITE, Metahistory. Historická imaginace v Evropě 19. století, Host: Brno 2012. Odborná korektura, překladatelská poznámka a revize překladu knihy.

  Popularizační činnost

  externí spolupracovník recenzní rubriky týdeníku Respekt

  https://www.respekt.cz/literatura

   překlady populárně naučných publikací pro děti a mládež, nakladatelství Fragment (Albatros)

 • Výuka

   

  ZS/LS Pondělky a čtvrtky (viz STAG). 

  Linky na materiály k jednotlivým kurzům, obsah kurzů a požadavky na splnění kreditů k zápočtům v cloudu viz příslušné infomaily z úvodních setkání

  (v případě, že by někomu nedorazilo během úvodních dvou týdnů LS, napište mail). 

   

 • Témata BP/DP

  Obecná tematická pole BP/DP:

  (konkretizace tématu vždy po osobní konzultaci se studentem/kou):

  Proměny humanitních/sociálněvědních disciplín v éře moderny

  Dějiny (post)moderní historiografie - problémy a osobnosti

  Didaktika dějepisu: aktivizační metody budování historické gramotnosti a jejich aplikace v praxi ZŠ/SŠ na konkrétních materiálech

  Česko-slovenské vztahy / čechoslovakismus v éře moderny

  Krajina a paměť: proměny horizontu zkušenosti a jejich odraz/původ v žitém prostoru

  Dějiny subkultur v éře moderny a postmoderny

 • Vedené závěrečné práce

  DP:

  Gamifikace výuky dějepisu formou strategických her

  Hedvábnictví ve východních Čechách v první polovině 20. století

  Pojetí regionálních dějin ve výuce dějepisu na 2. stupni ZŠ ve Varnsdorfu s důrazem na budování historické gramotnosti

  Schlaraffské říše severozápadních Čech

  Didaktika dějepisu a zážitková pedagogika pro 2. stupeň ZŠ na příkladech z historie Sobotecka

  BP:

  Das Boot: filmový obraz německé ponorkové války jako způsob vyrovnávání se s břemenem nacismu

  Možné světy počítačových her. Edukační potenciál současných počítačových her v hodinách dějepisu

  Depeche Mode v Praze 11. 3. 1988: Reakce bezpečnostních orgánů a majoritní společnosti v pozdně socialistické ČSSR na nový popkulturní fenomén

  Riegrovská místa paměti na Semilsku v běhu času. Památníky Františka Ladislava Riegra na Semilsku s důrazem na postoje předních představitelů města v letech 1948-1989 k jejich existenci.

  Ovocnářství, zahradnictví a sadařství na Jičínsku a Libáňsku: pokus o sondu na základě dosud nezpracovaných archivních fondů

  Proměna výuky dějepisu v Liberci a okolí po roce 1989